Направо към основното съдържание

Правна информация

Декларация за отказ от отговорност

Европейската комисия поддържа този уебсайт с цел подобряване на обществения достъп до информация относно своите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Стремим се да поддържаме информацията на уебсайта актуална и точна. Ако бъдем уведомени за грешки, ще се опитаме да ги поправим. Комисията обаче не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт.

Настоящата информация:

  • е само от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено физическо или юридическо лице;
  • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни сайтове, които са извън контрола на службите на Комисията и за които Комисията не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет – ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се консултирайте с квалифициран специалист.

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Единствено Официален вестник на Европейския съюз (печатната версия или, от 1 юли 2013 г., електронното издание, публикувано на уебсайта EUR-Lex) e автентичен и има правна сила.

Нашата цел е да сведем до минимум проблемите в работата на сайта, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия уебсайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Комисията не носи отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат от използването на този уебсайт или на други външни уебсайтове, свързани с него.

Целта на настоящия отказ от отговорност не е да се ограничи отговорността на Комисията в нарушение на изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито тя да бъде освободена от отговорност в области, в които това не е възможно съгласно това законодателство.

Политика за поверителност
Политика на защита на личните данни, регламенти на ЕС относно защитата на данните, електронни услуги.

Бележка относно авторските права

© Европейски съюз, 1995—2024 г.
Възпроизвеждането е разрешено при условие, че източникът е посочен, освен ако не е указано друго.
Когато за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.) е необходимо предварително разрешение, с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията върху използването.

Използване на емблемата на ЕС от трети страни

Принципите за използване на емблемата на ЕС от трети страни са изложени в административно споразумение със Съвета на Европа. Това споразумение е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 8.09.2012 г. (2012/C 271/04).

Съгласно това споразумение всяко физическо или юридическо лице („ползвател трета страна“) може да използва емблемата на ЕС или всеки един от нейните елементи, стига използването:

а) да не създава впечатлението или презумпцията, че има връзка между ползвателя трета страна и някоя от институциите, структурите, службите, агенциите и органите на Европейския съюз или на Съвета на Европа, когато такава връзка не съществува;

б) да не води до погрешното приемане от обществеността, че ползвателят се ползва от подкрепата, спонсорството, одобрението или съгласието на някоя от институциите, структурите, службите, агенциите и органите на Европейския съюз или на Съвета на Европа, когато това не е така;

в) да не е във връзка с цел или дейност, която е несъвместима с целите и принципите на Европейския съюз или на Съвета на Европа или която по друга причина е незаконна.

Ако използването на емблемата на ЕС отговаря на горните условия, не е необходимо да се иска писмено разрешение.

Регистрирането на емблемата на ЕС или негови хералдични имитации като търговска марка или друго право върху интелектуална собственост е недопустимо.

Изтегляне на емблемата и графичната информация на ЕС

 

Повече информация за емблемата на ЕС

За информация, свързана с визуалния и графичен аспект на емблемата на ЕС, свържете се с COMM-VISUAL-IDENTITYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-VISUAL-IDENTITY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

За правна информация, свързана с използването на емблемата на ЕС или с регистрация/заявка за търговска марка, съдържаща елементи от емблемата на ЕС, моля, свържете се с EC-EU-EMBLEMatec [dot] europa [dot] eu (EC-EU-EMBLEM[at]ec[dot]europa[dot]eu)