Pāriet uz galveno saturu

Juridisks paziņojums

Atruna

Eiropas Komisija šo tīmekļvietni uztur, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par Komisijas iniciatīvām un Eiropas Savienības politiku kopumā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī informācija tiktu sniegta laicīgi un būtu pareiza. Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās izlabot. Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tīmekļvietnē publicēto informāciju.

Šī informācija:

  • ir vispārīga un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašajiem apstākļiem;
  • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
  • dažkārt tajā ir saites uz ārējām vietnēm, kuras nav Komisijas dienestu pārziņā un par kurām Komisija neuzņemas atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, vienmēr vērsieties pie atbilstīgi kvalificēta speciālista).

Ņemiet vērā, ka nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtā dokumenta tekstam. Autentiskas un ar juridisku spēku ir tikai publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (drukātajā versijā vai, kopš 2013. gada 1. jūlija, elektroniskajā versijā, kas pieejama vietnē “EUR-Lex”).

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt tehnisku kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļvietnē var būt radīta vai strukturēta datnēs vai formātā, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai neietekmēs tos citādi. Komisija neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, kas rodas, izmantojot šo vietni vai kādu citu ārēju vietni, uz kuru esam snieguši hipersaiti.

Šī atruna neierobežo Komisijas atbildību pretēji spēkā esošo valsts tiesību aktu prasībām un neatbrīvo to no atbildības gadījumos, kad saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem tai ir jāuzņemas atbildība.

Privātuma aizsardzība
Datu aizsardzības politika, ES datu aizsardzības noteikumi, e-pakalpojumi.

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, 1995–2023
Reproducēšana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi.
Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) reproducēšanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

Kā trešās personas var izmantot ES emblēmu

Principi, kas nosaka, kādā veidā Eiropas Savienības emblēmu var izmantot trešās personas, ir izklāstīti administratīvā nolīgumā ar Eiropas Padomi, kas ir publicēts 2012. gada 8. septembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2012/C 271/04).

Saskaņā ar minēto nolīgumu jebkura fiziska vai juridiska persona (“lietotājs-trešā persona”) var izmantot Eiropas Savienības emblēmu vai jebkuru tās elementu, ja vien šis izmantojums:

a) nerada nepareizu priekšstatu vai pieņēmumu, ka pastāv saikne starp attiecīgo lietotāju-trešo personu un kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un institūcijām;

b) neliek sabiedrībai kļūdaini uzskatīt, ka attiecīgais lietotājs no Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un institūcijām saņem palīdzību, finansiālu atbalstu, apstiprinājumu vai piekrišanu;

c) nav saistīts ar kādu mērķi vai pasākumu, kas nav savietojams ar Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes mērķiem un principiem, vai ir prettiesisks citu iemeslu dēļ.

Ja ES emblēmas izmantošana atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, rakstiska atļauja nav vajadzīga.

ES emblēmas vai tās heraldiska atdarinājuma reģistrācija par preču zīmi vai cita veida intelektuālā īpašuma tiesībām nav pieļaujama.

Lejupielādēt ES emblēmu un grafisko informāciju

 

Iespēja saņemt sīkāku informāciju par ES emblēmu

Ja vēlaties noskaidrot informāciju par ES emblēmas vizuālo un grafisko identitāti, rakstiet uz šādu adresi: COMM-VISUAL-IDENTITYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-VISUAL-IDENTITY[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Ja vēlaties noskaidrot juridisku informāciju par ES emblēmas izmantošanu vai tādas preču zīmes reģistrāciju/pieteikumu, kurā ir ES emblēmas elementi, rakstiet uz EC-EU-EMBLEMatec [dot] europa [dot] eu (EC-EU-EMBLEM[at]ec[dot]europa[dot]eu).