Skip to main content

Konfidencialitātes politika

Persondatu aizsardzība

Eiropas Savienība ir apņēmusies ievērot lietotāju privātuma neaizskaramības principu.

Politika jautājumā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz persondatu apstrādi Eiropas Savienības iestādēs pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām Eiropas Savienības iestāžu tīmekļvietnēm, kuras ietilpst domēnā ‟europa.eu”. Lai gan lielāko daļu šo tīmekļvietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu personisku informāciju, dažkārt informācija ir vajadzīga, lai jūs varētu saņemt pieprasītos e-pakalpojumus. Vietnes, kuras prasa šādu informāciju, to apstrādā, pilnībā ievērojot iepriekšminētās regulas prasības, un savā paziņojumā par privātumu sniedz informāciju, kā tās jūsu datus izmanto.

Šajā sakarā:

 • katram e-pakalpojumam datu pārzinis nosaka persondatu apstrādes mērķus un metodes un nodrošina atbilstību privātuma aizsardzības politikai;
 • katrā iestādē ir datu aizsardzības speciālists, kurš nodrošina regulas piemērošanu un konsultē datu pārziņus par viņu pienākumu veikšanu;
 • Neatkarīga visu ES iestāžu uzraudzības iestāde ir Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļvietnēs, kuras ietilpst domēnā ‟europa.eu”, ir saites uz trešo personu vietnēm. Lai mūsu tīmekļvietnēs varētu izmantot trešo personu saturu, jums var nākties piekrist viņu noteikumiem, arī sīkdatņu politikai, par kuru mums nav nekādas teikšanas.

E-pakalpojums

E-pakalpojums portālā “EUROPA” ir pakalpojums vai resurss, kas ir darīts pieejams internetā, lai uzlabotu saziņu starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas Savienības iestādēm, no otras puses.

Portāls ‟EUROPA” piedāvā triju veidu e-pakalpojumus:

 • informatīvie pakalpojumi, kas iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citiem nodrošina piekļuvi informācijai;
 • interaktīvi komunikācijas pakalpojumi, kas uzlabo saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un publiskā sektora iestādēm, lai sekmētu politikas apspriešanu un atsauksmju sniegšanu;
 • pakalpojumus, kas sniedz piekļuvi visu pamatveidu transakcijām ar ES, tādām kā publiskais iepirkums, finanšu operācijas, darbinieku pieņemšana darbā, reģistrēšanās pasākumiem un dokumentu iegūšana.

Informācija, ko satur īpašais paziņojums par privātumu

Īpašais paziņojums par privātumu ietver šādu informāciju par jūsu datu izmantošanu:

 • kādus persondatus, kādam mērķim un ar kādiem tehniskajiem rīkiem ES vāc, lai izpildītu konkrētu uzdevumu;
 • kam tiek izpausti dati par jums;
 • kā varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizumu un vajadzības gadījumā tos labot;
 • cik ilgi datus par jums glabā;
 • kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai nepieļautu jūsu datu ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tiem;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

Par “Europa Analytics”

“Europa Analytics” ir korporatīvais pakalpojums, kas novērtē, cik efektīva ir portāla “europa.eu” vietne, ko visu ES iestāžu un struktūru uzdevumā pārvalda Eiropas Komisija.

Šī pakalpojuma izmantošanu varat brīvi noraidīt vai nu paziņojumu joslā par sīkdatnēm, kas parādās pirmās apmeklētās lapas augšā, vai arī lapā par “Europa Analytics”.

Eiropas Komisija pārvalda pati savas tīmekļvietnes (ec.europa.eu). Lai pielāgotu savus iestatījumus, dodieties uz privātuma aizsardzības politikas lapu.

Citas ES iestādes un struktūras, izņemot Eiropas Komisiju (piemēram, Eiropas Parlaments), iespējams, izmanto pašas savu analīzes sistēmu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet attiecīgās juridiskā paziņojuma lapas.

Ja norādīsiet, ka nevēlaties, lai šis pakalpojums tiktu izmantots, jūsu navigācijas pieredze portāla “EUROPA” vietnēs nemainīsies.

Vairāk par “Europa Analytics”

Saziņa ar portāla “EUROPA” vietnēm

Daudzās portāla “EUROPA” vietnēs ir saziņas poga, kas iedarbina jūsu e-pasta programmu un jūs aicina sūtīt vēstuli uz kādu konkrētu pastkastīti.

Kad jūs šādu vēstuli nosūtāt, par jums tiek ievākti tikai tādi persondati, kas vajadzīgi, lai varētu atbildēt. Ja par pastkastītes pārvaldīšanu atbildīgie darbinieki uz atsūtīto jautājumu nespēj atbildēt, viņi jūsu e-pastu pārsūta citam dienestam. Jūs pa e-pastu informēs, kuram dienestam jūsu jautājums ir pārsūtīts.

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta un ar to saistīto persondatu apstrādi, uzdodiet tos vēstulē.

Datu glabāšana

Savāktie persondati tiek glabāti ārēja apakšuzņēmēja datorā. Šis apakšuzņēmējs pilda datu apstrādātāja funkcijas, un viņam ir jāgarantē datu aizsardzība un konfidencialitāte, ko paredz Regula (ES) 2018/1725.

Datu pārbaudīšana, labošana un dzēšana

Ja vēlaties pārbaudīt, labot vai dzēst savus persondatus, ko atbildīgie pārziņi glabā saistībā ar portālu “EUROPA” vai tam pakārtotajām vietnēm, kuras pārvalda Eiropas Komisija, varat izmantot tiešsaistes veidlapu, lai sazinātos ar portāla “EUROPA” datu pārzini Komunikācijas ģenerāldirektorātā. Veidlapā skaidri izklāstiet, kāds ir jūsu pieprasījums (“EUROPA” tīmekļvietnēs publicēto persondatu pārbaudīšana, labošana vai dzēšana), un norādiet tās vietnes vai tīmekļa lapu URL, uz kuru jūsu pieprasījums attiecas.

Tiešsaistes veidlapa jūsu persondatu pārbaudei, labošanai vai dzēšanai