Põhisisu juurde

Õigusteave

Vastutuse välistamine

Euroopa Komisjon on loonud selle veebisaidi, et inimestel oleks võimalikult lihtne leida teavet komisjoni algatuste ja Euroopa Liidu üldise poliitika kohta. Meie eesmärk on tagada selle teabe ajakohasus ja täpsus. Märgatud vigu püüame parandada. Komisjon ei võta aga mingit vastutust ega kohustusi seoses käesoleval veebisaidil esitatud teabega.

See teave:

  • on vaid üldist laadi ja selle abil ei püüta käsitleda ühegi konkreetse füüsilise või juriidilise isiku eripärast olukorda;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;
  • on mõnikord linkide abil seotud väliste veebisaitidega, mille üle puudub komisjoni talitustel kontroll ning mille eest ei võta komisjon mingit vastutust;
  • ei kujuta endast erialast ega õigusalast nõuannet (konkreetse nõuande saamiseks pöörduge alati vastava ala asjatundja poole).

Juhime teie tähelepanu sellele, et võrgus kättesaadava dokumendi täpset vastavust ametlikult vastuvõetud tekstile ei ole alati võimalik tagada. Üksnes Euroopa Liidu Teataja (trükiversioon või alates 1. juulist 2013 EUR-Lexi veebisaidil avaldatud elektrooniline versioon) on autentne ja õiguslikult siduv.

Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkivaid häireid. Osa veebisaidil olevatest andmetest või teabest võib aga olla loodud või paigutatud failidesse või vormingutesse, mis ei ole veatud, ning seega ei saa me tagada, et sellised probleemid meie teenust ei häiri või muul moel ei mõjuta. Komisjon ei saa võtta vastutust käesoleva veebisaidi või sellega linkide kaudu seotud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Vastutuse välistamist käsitleva teabe eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivates siseriiklikes õigusaktides sätestatud nõuetega, ega välistada komisjoni vastutust küsimustes, mida ei tohi siseriikliku õiguse alusel välistada.

Isikuandmete kaitse
Andmekaitsepoliitika, ELi andmekaitse eeskirjad, e-teenused

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 1995–2023
Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, kui ei ole sätestatud teisiti.
Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

ELi embleemi kasutamine kolmandate isikute poolt

ELi embleemi kolmandate isikute poolt kasutamise põhimõtted on sätestatud Euroopa Nõukoguga sõlmitud halduskokkuleppes. Kõnealune kokkulepe on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 8. septembril 2012 (2012/C 271/04).

Kokkuleppe kohaselt võib iga füüsiline ja juriidiline isik (edaspidi „kolmas isik“) kasutada ELi embleemi ja selle osi järgmistel tingimustel:

a) kasutamine ei loo vale muljet või arusaama, et kolmas isik on seotud mõne Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsiooni, organi või asutusega, kui sellist seost ei ole;

b) kasutamisel ei jää üldsusele ekslikku muljet, et mõni Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsioon toetab või rahastab kasutajat või on tema tegevuse heaks kiitnud või sellega nõustunud, juhul kui see nii ei ole;

c) kasutamine ei ole seotud mõne eesmärgi või tegevusega, mis on ebaseaduslik või vastuolus Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu eesmärkide ja põhimõtetega.

Kui ELi embleemi kasutamine vastab eespool nimetatud tingimustele, siis ei ole vaja küsida kirjalikku luba.

ELi embleemi või selle imitatsiooni registreerimine kaubamärgi või mis tahes muu intellektuaalomandi õigusena ei ole lubatud.

Laadige alla ELi embleem ja graafiline teave

 

Lisateave ELi embleemi kohta

ELi embleemi visuaalse ja graafilise küljega seotud teabe saamiseks võtke ühendust aadressil COMM-VISUAL-IDENTITYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-VISUAL-IDENTITY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Õigusteabe saamiseks ELi embleemi kasutamise või selle elemente sisaldava kaubamärgi registreerimise/taotluse kohta võtke palun ühendust aadressil EC-EU-EMBLEMatec [dot] europa [dot] eu (EC-EU-EMBLEM[at]ec[dot]europa[dot]eu).