Skip to main content

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit lähtub kasutaja privaatsuse põhimõttest.

Üksikisikute kaitse põhimõtted isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusel (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Need üldpõhimõtted kehtivad kõikidel domeenis .eu olevatel Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel. Enamikku neid veebisaite saab sirvida ilma oma isikuandmeid andmata, kuid teatavate e-teenuste saamiseks tuleb siiski esitada teavet. Veebisaidid, mis nõuavad sellise teabe esitamist, käsitlevad seda täielikult eespool nimetatud määrust järgides ja annavad teavet teie andmete kasutamise kohta. Selle teabe leiate veebisaidi isikuandmete kaitse põhimõtetest.

Sellega seoses:

 • määrab vastutav töötleja iga e-teenuse puhul isikuandmete töötlemise otstarbe ja vahendid ning tagab isikuandmete kaitse põhimõtete järgimise;
 • iga institutsiooni isikuandmete kaitse ametnik tagab määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel;
 • kõikide institutsioonide puhul toimib sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor.

Domeenis .eu asuvad Euroopa Liidu institutsioonide veebisaidid sisaldavad linke kolmandate isikute saitidele. Et kasutada kolmandate isikute infosisu meie veebisaitidel, peate võib-olla nõustuma nende konkreetsete tingimustega, sealhulgas küpsistega, mille üle meil kontroll puudub.

E-teenused

EUROPA portaalis on e-teenus internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

EUROPA portaalis pakutavaid e-teenuseid on kolme liiki:

 • teabeteenused, mis teevad teabe kodanikele, meediale, ettevõtjatele, haldusasutustele ja teistele kättesaadavaks;
 • interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, et hõlbustada konsulteerimist poliitika küsimustes ja tagasiside andmist;
 • teenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, nagu hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide taotlemine.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes esitatav teave

Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad järgmist teavet teie isikuandmete kasutamise kohta:

 • missugust teavet kogutakse, mille jaoks ja milliste tehniliste vahendite abil kogub EL isikuandmeid, et täita mingit konkreetset otstarvet;
 • kellele teie kohta käivat teavet avaldatakse;
 • kuidas saate oma andmeid vaadata, et veenduda nende õigsuses ja vajaduse korral neid parandada;
 • kui kaua teie andmeid säilitatakse;
 • milliste turbemeetmetega kaitstakse teie andmeid võimaliku väärkasutuse ja volitamata juurdepääsu eest;
 • kelle poole pöörduda küsimuste ja kaebustega.

Europa Analytics

Europa Analytics on äriteenus, mille abil jälgitakse ja hinnatakse Euroopa Komisjoni poolt kõigi ELi institutsioonide ja asutuste nimel hallatava veebiportaali europa.eu mõjusust ja tõhusust.

Võite keelduda selle teenuse kasutamisest – kas küpsiseid käsitleva bänneri kaudu, mis ilmub esimese teie poolt külastatava veebilehe ülaosas, või Europa Analyticsi veebisaidil.

Euroopa Komisjon haldab oma veebisaite (ec.europa.eu) ise. Oma valikute haldamiseks külastage isikuandmete kaitse põhimõtete lehekülge.

Teised ELi institutsioonid ja asutused peale Euroopa Komisjoni (näiteks Euroopa Parlament) võivad kasutada oma analüüsisüsteeme. Lisateavet saate nende õigusteabe lehekülgedelt.

Otsus seda teenust mitte kasutada ei mõjuta teie navigeerimisvõimalusi Europa saitidel.

Europa Analytics – lisateave

Europa saitide kaudu ühenduse võtmine

Paljudel portaali EUROPA veebisaitidel on kontaktnupp, mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning võimaldab teil saata oma märkused spetsiaalsesse postkasti.

Sõnumi saatmisel kogutakse ainult nii palju isikuandmeid, kui on vaja teile vastamiseks. Kui e-postkasti haldusmeeskond ei oska teie küsimusele vastata, edastatakse teie e-kiri asjakohasele teenistusele. Teid teavitatakse e-kirja teel sellest, millisele teenistusele on küsimus edastatud.

Kui teil on küsimusi oma e-kirja ja sellega seotud isikuandmete töötlemise kohta, võite need lisada oma tagasisidet sisaldavasse sõnumisse.

Teabe kaitsmine

Kogutud isikuandmed salvestatakse välise töövõtja (töötleja) arvutis, kes peab tagama määrusega (EL) 2018/1725 nõutava isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse.

Isikuandmete kontrollimine, muutmine või kustutamine

Kui soovite kontrollida, muuta või kustutada oma isikuandmeid, mille on salvestanud Euroopa Komisjoni hallatava Europa veebisaidi ja selle alamsaitide vastutavad töötlejad, võite kasutada veebivormi, et kirjutada Europa veebisaidi vastutavale töötlejale teabevahetuse peadirektoraadis. Märkige vormil selgelt oma soov (Europa portaali veebisaitidel avaldatud isikuandmete kontrollimine, muutmine või kustutamine) ja selle veebisaidi/-lehe URL, mille kohta teie taotlus käib.

Veebivorm isikuandmete kontrollimiseks, muutmiseks või kustutamiseks