Põhisisu juurde

Töötamine Euroopa Liidus

Teie õigused ELis

Euroopa Liidus töötaval ELi kodanikul on ELi õigustikust tulenevad kindlad õigused. Näiteks:

  • tööandja või füüsilisest isikust ettevõtjana töötamiseks ei ole teil üheski ELi liikmesriigis luba vaja
  • teatavatele tingimustele vastates on teil võimalik asuda elama riiki, kus on teie töökoht
  • välisriigis töötades on teil samad õigused, mis selle riigi kodanikel (töötasu, töötervishoid ja -ohutus, sotsiaalkindlustus, maksusoodustused, õigus tööle ennistamisele, kui teid on õigusvastaselt vallandatud)

Sotsiaalkindlustus ja maksud

Maksude ja hüvitistega seotud õigused ja eeskirjad tulenevad selle ELi liikmesriigi õigusest, kus te töötate. See kehtib haigushüvitise, rasedus- ja sünnitustoetuse /isadustoetuse, pensionihüvitise, töötusehüvitise ja lapsetoetuste kohta.

Sellele vaatamata kohaldatakse hüvitiste ja maksude teatavate aspektide suhtes kogu ELi hõlmavaid eeskirju ja põhimõtteid. Seega kontrollige enne uuele töökohale asumist, millised on teie õigused.

Tööotsimine

EL on loonud mitmeid organisatsioone, mis aitavad tööotsijatel leida tööd teistes ELi liikmesriikides. Nende abil on teil võimalik luua oma Euroopa CV (Europass CV)ja saada kontakti võimalike tööandjatega.

Võib juhtuda, et teises ELi liikmesriigis töötamise alustamiseks peavad sealsed ametiasutused teie kutsekvalifikatsiooni ametlikult tunnustama. Tutvuge ELi kutsekvalifikatsioonide andmebaasiga, et kontrollida, kas see on ka teie puhul nii.

Järgnevatelt linkidelt leiate laia valiku teavet oma õiguste ning ELis töötamist ja pensionile jäämist käsitlevate õigusaktide kohta.

Töötamine teistes ELi riikides

Teave õiguste kohta, mis on inimesel teises ELi riigis töötades, sealhulgas töölubade ja võrdse kohtlemise kohta. Samuti antakse siin nõu ELi kodanikele, kes töötavad teises ELi liikmesriigis ajutise lähetuse alusel, ning ELi mittekuuluvate riikide kodanikele ja ELis töötavatele avalikele teenistujatele.

Kutsekvalifikatsioon

Teave selle kohta, kuidas saavutada kvalifikatsiooni tunnustamine teises ELi liikmesriigis, kas alaliselt või lühemaks ajaks. Tutvuge ELi kvalifikatsioonide andmebaasiga ja uurige, millised dokumendid tuleb teil esitada.

Euroopa tööotsijate andmebaas

EURESe hallatav andmebaas aitab kokku viia tööotsijaid ja tööandjaid Euroopas. Samuti pakub see teavet elu- ja töötingimuste kohta ELi riikides ning värbamisjärgset abi, näiteks keelekoolitust ja integratsioonikursusi.

Looge oma Euroopa CV

EUROPASSi veebikeskkonnast leiate vajalikud vahendid, millega luua täiuslik CV, et arusaadavas – ja õiges – keeles tutvustada oma kvalifikatsiooni ja oskusi tööandjatele kogu Euroopas.

Sotsiaalkindlustushüvitised

Teave ELi sotsiaalkindlustussüsteemide kohta. Uurige, milline riik pakub teile välismaal töötades sotsiaalkindlustust ning kuidas makstakse välja töötushüvitised ja lapsetoetused. Siit leiate ka hüvitiste saamiseks vajalikud standardvormid.

Õigus võrdsele kohtlemisele

Olenemata teie soost, etnilisest päritolust, usulistest veendumustest või puudest, kaitseb ELi õigus teid diskrimineerimise eest.

Pensionile jäämine teises ELi liikmesriigis

Teave selle kohta, kuidas taotleda riiklikku pensioni, kui olete töötanud ühes või mitmes välisriigis ELis. Tutvuge eri riikide pensioniea ja pensionisüsteemiga ning täiendavate pensioniõigustega.

Maksud

Teave peamiste maksustamispõhimõtete kohta, mida kohaldatakse inimeste suhtes, kes viibivad mõne aja ELis väljaspool oma koduriiki. Uurige, kas need võivad mõjutada seda, kui palju tulumaksu tuleb teil tasuda, ning kuidas vältida topeltmaksustamise ohtu.