Направо към основното съдържание

Работа в Европейския съюз

Вашите права в ЕС

Като гражданин на ЕС, работещ в Европейския съюз, вие се ползвате с определени права съгласно правото на Съюза. Например:

  • не се нуждаете от разрешително за работа в нито една страна от ЕС — нито за работодател, нито като самостоятелно заето лице
  • ако отговаряте на определени условия, можете да живеете в страната, в която работите
  • на работното си място в чужбина вие се ползвате със същите права като гражданите на съответната държава (заплащане, здравеопазване и безопасност, социално осигуряване и данъчни облекчения, както и възстановяване на работа, ако сте незаконно уволнен).

Социално осигуряване и данъци

Правата и правилата за данъците и обезщетенията произтичат от националното законодателство на страната от ЕС, в която работите. Това се отнася за обезщетенията за болест, майчинство/бащинство, безработица, за пенсиите и детските надбавки.

Независимо от това съществуват общи за ЕС правила и принципи, които важат за някои аспекти на обезщетенията и данъците. Затова преди да започнете новата си работа, проверете какви са правата ви.

Намиране на работа

ЕС е създал редица организации, които помагат на хората да си намерят работа в която и да е страна от Съюза. Те могат да ви помогнат да създадете вашата автобиография в ЕС (автобиография Европас)и да ви свържат с потенциални работодатели.

За да работите в друга страна от ЕС, може да се наложи професионалните ви квалификации да бъдат официално признати от компетентните органи там. Проверете в базата данни на ЕС за професионалните квалификации дали това се отнася за вас.

Ако следвате връзките по-долу, ще намерите подробна информация за вашите права и правилата на ЕС за работа/пенсиониране в Съюза.

Работа в друга страна от ЕС

Информация за вашите права в ЕС, включително във връзка с разрешенията за работа и равното третиране. Налице са и съвети за граждани на ЕС, временно командировани в друга държава от Съюза, както и за граждани на държави извън ЕС и държавни служители, работещи в Съюза.

Професионални квалификации

Информация за това как вашите квалификации да бъдат признати за постоянно или за по-кратък период от време в друга страна от ЕС. Вижте базата данни на ЕС за квалификациите и научете какви документи трябва да предоставите.

Европейска база данни за търсещите работа

Тази база данни, поддържана от EURES, помага за намиране на съответствия между търсещите работа и работодателите в Европа. Тя предлага също така информация за условията на живот и труд в страните от ЕС и помощ след наемане на работа, като например езикови курсове и курсове за интеграция.

Създайте вашата автобиография в ЕС

Използвайте онлайн инструментите на ЕВРОПАС, за да създадете идеалната автобиография, в която вашите квалификации и умения се представят ясно и на необходимия език на работодателите в цяла Европа.

Социалноосигурителни обезщетения

Информация за системите за социална сигурност в ЕС. Научете коя страна ви осигурява, докато работите в чужбина, и какъв е редът за предоставяне на обезщетения за безработица и детски надбавки. Вижте стандартните формуляри, необходими за тези обезщетения.

Вашето право на равно третиране

Научете как правото на ЕС ви дава право на свобода от дискриминация, независимо от пол, етническа принадлежност, религиозни убеждения или увреждане.

Пенсиониране в друга страна от ЕС

Информация за това как да кандидатствате за държавна пенсия, ако сте работили в чужбина в една или повече страни от ЕС. Научете повече за пенсионната възраст и пенсионните системи във всички страни от ЕС, както и за правото на допълнителна пенсия.

Данъци

Информация за основните принципи на ЕС в областта на данъчното облагане, които важат за хората, прекарващи известно време извън родната си страна, но в рамките на ЕС. Научете как те биха могли да повлияят на размера на дължимия от вас подоходен данък, както и за рисковете от двойно данъчно облагане.