Направо към основното съдържание

Обществени поръчки, търгове и договори в рамките на Европейския съюз

Договори за обществени поръчки, възложени от институциите, агенциите и другите органи на ЕС

Институциите на ЕС използват договори за обществени поръчки за закупуване на услуги, строителни работи и стоки, като например проучвания, обучение, организиране на конференции и ИТ оборудване. Те възлагат обществени поръчки чрез покани за участие в търг.

Като част от единния пазар, законодателството на ЕС определя минимални правила за обществените поръчки, за да се гарантира спазването на основните принципи на прозрачност, равно третиране, открита конкуренция и добро управление на процедурата. Така се създава конкурентен, отворен и добре регулиран пазар на обществени поръчки в подкрепа на нарастването на работните места и инвестициите в ЕС.

Следвайте връзките по-долу, за да видите какви са процедурите, правилата и възможностите за възлагане на обществени поръчки в ЕС.

Възможности за обществени поръчки в Европа

Достъп и търсене на открити търгове и поръчки, публикувани от публични купувачи в Европейския съюз и други европейски държави.

Открити търгове за услуги за институциите на Европейския съюз

Достъп и търсене на открити търгове и договори, публикувани от всички институции, органи и агенции на ЕС чрез специалната платформа eTendering.

Процедури за европейски обществени поръчки и договори

Информация относно правилата и процедурите за подаване на оферти за публичен търг в ЕС и за това кои видове търгове са обхванати от правилата на ЕС или националните правила.

Докладване за нелоялни процедури за възлагане на обществени поръчки в ЕС

Как да поискате преразглеждане на процедура за обществена поръчка, ако сте забелязали нередност или смятате, че сте били дискриминирани.