Prejsť na hlavný obsah

Verejné obstarávanie, verejné súťaže a zákazky v rámci Európskej únie

Zákazky zadané inštitúciami, agentúrami a ďalšími orgánmi EÚ

Inštitúcie Únie využívajú verejné zákazky na nákup služieb, prác a tovaru, napr. štúdie, odbornú prípravu, organizáciu konferencií alebo IT vybavenie. Verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk.

Ako súčasť jednotného trhu sa v právnych predpisoch EÚ stanovujú minimálne pravidlá verejného obstarávania s cieľom zabezpečiť základné zásady transparentnosti, rovnaké zaobchádzanie, verejné výberové konanie a primerané procesné riadenie. Vytvára sa tým konkurencieschopný, otvorený a dobre regulovaný trh verejného obstarávania na podporu rastu pracovných miest a investícií v EÚ.

Viac informácií o postupoch, pravidlách a príležitostiach verejného obstarávania v EÚ nájdete na nasledujúcich odkazoch.

Príležitosti v rámci európskeho verejného obstarávania

Možnosť prehliadania otvorených verejných súťaží a zákaziek uverejnených vnútroštátnymi verejnými obstarávateľmi v celej Európskej únii a v iných európskych krajinách.

Otvorené verejné súťaže na služby pre inštitúcie Európskej únie

Možnosť prehliadania otvorených verejných súťaží a zákaziek uverejnených všetkými inštitúciami, orgánmi a agentúrami EÚ prostredníctvom vyhradenej platformy eTendering.

Postupy pre európske verejné súťaže a zákazky

Informácie o pravidlách a postupoch prekladania ponúk do verejných súťaží v rámci EÚ, ako aj o tom, na ktoré druhy verejných súťaží sa vzťahujú pravidlá EÚ alebo vnútroštátne pravidlá.

Nahlásenie nespravodlivých postupoch verejného obstarávania v EÚ

Informácie o tom, ako požiadať o preskúmanie postupu verejného obstarávania v prípade, že ste zaznamenali akúkoľvek nezrovnalosť, alebo ak máte pocit, že ste boli diskriminovaný.