Skip to main content

Inštitúcie, právo, rozpočet

Inštitúcie a orgány

Informácie o organizáciách zapojených do rozhodovacieho procesu EÚ a o ich funkciách.

Vedenie

Úlohy politických lídrov EÚ, spôsob, akým sú volení a vymenovaní, predsedníctvo Rady a voľby na úrovni EÚ.

Rozhodovací proces

Ako EÚ vytvára právne predpisy, určuje oblasti politiky, rokuje o rozpočte EÚ a stanovuje politické priority.

Právo

Typy právnych predpisov EÚ, nariadení a smerníc EÚ, spôsob, akým EÚ uplatňuje právo v celej Únii, vyhľadávanie právnych predpisov a judikatúry EÚ.

Rozpočet

Ako je rozpočet EÚ financovaný a vynakladaný, spravovanie finančných prostriedkov EÚ, oblasti výdavkov, overovanie faktov o rozpočte EÚ.

Euro

História eura, prehľad krajín, v ktorých sa euro používa, spôsob, akým Európska centrálna banka spravuje euro, spoločné fiškálne pravidlá, používanie eura mimo EÚ.