Prejsť na hlavný obsah

Ako podať sťažnosť

Sťažnosti týkajúce sa porušení práva EÚ

Vo väčšine prípadov môžete svoje práva lepšie vymáhať v krajine, v ktorej žijete. Európska únia však ponúka zdroje, ktoré môžu byť užitočné.

Európska komisia

Ak sa domnievate, že krajina EÚ porušila právne predpisy EÚ tým, že

  • vykonala určité opatrenie (prijatie zákona, nariadenia alebo správneho opatrenia),
  • neprijala určité opatrenie,
  •  alebo sa zapojila do určitého postupu,

môžete podať sťažnosť Európskej komisii.

Európska ombudsmanka

Európska ombudsmanka vyšetruje sťažnosti od jednotlivcov, podnikov a organizácií týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie. 

Európsky parlament

Európskemu parlamentu môžete predložiť petíciu v otázke uplatňovania práva EÚ.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

Podvod týkajúci sa financovania EÚ alebo pochybenie zo strany zamestnancov EÚ môžete oznámiť úradu OLAF

Prostriedky nápravy na vnútroštátnej úrovni

Predloženie prípadu súvisiaceho s porušením práva Únie vnútroštátnym subjektom alebo orgánom je často tým najrýchlejším a najúčinnejším spôsobom, ako daný problém vyriešiť. Subjekty verejného sektora a vnútroštátne súdy sú hlavnými aktérmi zodpovednými za uplatňovanie práva EÚ. Znamená to, že je vo vašom záujme využiť všetky možné prostriedky nápravy na vnútroštátnej úrovni.

Video gallery