Gå til hovedindholdet

Sådan klager du

Klager over overtrædelser af EU-retten

I de fleste tilfælde kan du bedst håndhæve dine rettigheder i det land, du bor i. EU stiller dog ressourcer til rådighed, som kan være nyttige for dig.

Europa-Kommissionen

Hvis du mener, at et EU-land har overtrådt EU-retten ved

  • at gennemføre en foranstaltning (vedtagelse af love eller forordninger eller iværksættelse af administrative foranstaltninger)
  • at undlade at træffe en bestemt foranstaltning eller ved
  •  at deltage i en given praksis

kan du indgive en klage til Europa-Kommissionen.

Den europæiske ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager fra enkeltpersoner, virksomheder og organisationer om fejl eller forsømmelser begået af EU-institutioner, -organer og -agenturer. 

Europa-Parlamentet

Du kan indgive et andragende til Europa-Parlamentet om anvendelsen af EU-retten.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Du kan anmelde svig, som omfatter EU-midler/EU-personale, til OLAF.

Nationale klagemuligheder

At indbringe en overtrædelse af EU-lovgivningen for de nationale myndigheder eller organer er oftest den hurtigste og mest effektive måde at løse problemet på. De offentlige myndigheder og de nationale domstole er de vigtigste aktører med ansvar for anvendelsen af EU-retten. Det betyder, at det er i din interesse at gøre brug af alle klagemuligheder på nationalt plan.

Video gallery