Skip to main content

Gearán a dhéanamh

Gearáin maidir le sáruithe ar dhlí an Aontais

I mórán gach cás, is féidir leat do chearta a fhorfheidhmiú ar bhealach níos fearr sa tír ina bhfuil cónaí ort. Mar sin féin, cuireann an tAontas Eorpach acmhainní ar fáil a d’fhéadfadh cuidiú leat.

An Coimisiún Eorpach

Má chreideann tú gur sháraigh Ballstát dlí an Aontais ar aon cheann de na bealaí seo a leanas:

  • beart a chur chun feidhme (dlí nó rialachán a ghlacadh nó gníomh riaracháin a dhéanamh),
  • gan beart ar leith a ghlacadh, nó
  •  dul i mbun cleachtas ar leith,

is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach.

An tOmbudsman Eorpach

Déanann an tOmbudsman Eorpach imscrúdú ar ghearáin ó dhaoine aonair, gnólachtaí agus eagraíochtaí maidir le drochriarachán ag institiúidí, comhaltaí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais. 

Parlaimint na hEorpa

Is féidir leat achainí a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa maidir le feidhmiú dhlí an Aontais.

An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)

Is féidir leat calaois maidir le maoiniú/baill foirne an Aontais a thuairisciú chuig OLAF.

Sásamh a fháil ar an leibhéal náisiúnta

Is minic gurb é an bealach is tapa agus is éifeachtaí chun fadhb a réiteach, sárú ar dhlí an Aontais a chur faoi bhráid comhaltaí náisiúnta nó údaráis náisiúnta. Is iad údaráis phoiblí agus na cúirteanna náisiúnta is mó atá freagrach as dlí an Aontais a chur chun feidhme. Dá bhrí sin, is chun do leasa féin é úsáid a bhaint as gach bealach is féidir chun sásamh a fháil ar an leibhéal náisiúnta.

Video gallery