Skip to main content

An Beartas Príobháideachais

Cosaint sonraí pearsanta

Tá an tAontas Eorpach tiomanta príobháideachas an úsáideora a chosaint.

Tá an beartas maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí an Chomhphobail bunaithe ar Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE.

Baineann an beartas ginearálta seo le suíomhanna gréasáin institiúidí an Aontais Eorpaigh atá san fhearann ‘europa.eu’. Cé gur féidir leat brabhsáil sa chuid is mó de na suíomhanna gréasáin gan aon fhaisnéis phearsanta a thabhairt, tá cásanna áirithe ann agus sna cásanna sin is gá faisnéis a thabhairt ionas gur féidir na ríomhsheirbhísí atá á lorg agat a chur ar fáil. Na suíomhanna gréasáin a éilíonn an cineál sin faisnéise, caitheann siad léi i gcomhréir iomlán leis an rialachán thuas agus cuireann siad faisnéis faoin gcaoi a n-úsáidtear do shonraí ar fáil ina ráitis shonracha um beartas príobháideachais.

Is é a chiallaíonn sin:

 • i gcás gach ríomhsheirbhíse, go socraíonn rialaitheoir cuspóirí próiseála agus modh próiseála na sonraí pearsanta agus go gcinntíonn sé go bhfuil an ríomhsheirbhís ag teacht leis an mbeartas príobháideachais
 • i ngach institiúid, go gcinntíonn Oifigeach Cosanta Sonraí go gcuirtear forálacha an rialacháin i bhfeidhm agus go dtugann sé comhairle do rialaitheoirí maidir lena n-oibleagáidí a chomhlíonadh
 • i gcás na n-institiúidí go léir, gurb é an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí atá ina údarás neamhspleách faireacháin

Na suíomhanna institiúideacha ar fad atá ag an Aontas, atá san fhearann europa.eu, bíonn naisc orthu chuig suíomhanna tríú páirtí. Chun leas a bhaint as ábhar ó thríú páirtithe ar ár suíomhanna gréasáin, seans go mbeidh ort téarmaí agus coinníollacha sonracha na dtríú páirtithe sin a ghlacadh, lena n-áirítear a mbeartais fianáin, beartais nach bhfuil aon smacht againn orthu.

ríomhsheirbhísí

Is é is ríomhsheirbhís de chuid EUROPA ann seirbhís nó áis a chuirtear ar fáil ar an idirlíon chun feabhas a chur ar an gcumarsáid idir saoránaigh agus gnólachtaí, ar thaobh amháin, agus na hinstitiúidí Eorpacha, ar an taobh eile.

Tá, nó beidh, trí chineál ríomhsheirbhíse ar fáil ar EUROPA:

 • seirbhísí faisnéise a thugann rochtain ar fhaisnéis do dhaoine, do na meáin chumarsáide, do lucht gnó, do lucht riaracháin agus do lucht déanta cinntí eile
 • seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha a chuireann feabhas ar an teagmháil a dhéantar le daoine, le lucht gnó, leis an tsochaí shibhialta agus le gníomhairí poiblí, agus, dá bharr sin, a éascaíonn comhairliúcháin i dtaobh beartas agus an chaoi le haiseolas a thabhairt
 • seirbhísí a thugann rochtain ar gach ceann de na bunchineálacha gnó nó teagmhála a dhéantar leis an Aontas, amhail soláthar poiblí, oibríochtaí airgeadais, earcaíocht, clárú imeachtaí agus doiciméid a fháil

An fhaisnéis a bhíonn i ráiteas príobháideachais sonrach

Cuimseofar an fhaisnéis seo a leanas faoi úsáid do shonraí pearsanta, ráiteas sonrach maidir le beartas príobháideachais

 • an fhaisnéis a bhailítear, an cuspóir atá leis sin agus na modhanna teicniúla ina mbailíonn an tAontas faisnéis phearsanta chun cuspóir ar leith a chomhlíonadh
 • cé dó a nochtfar do chuid faisnéise
 • an dóigh le do chuid faisnéise a rochtain, lena cruinneas a fhíorú agus, más gá, lena ceartú
 • an t-achar a choimeádtar do shonraí
 • na bearta slándála a dhéantar chun d'fhaisnéis a chosaint ar mhí-úsáid nó ar rochtain neamhúdaraithe
 • na daoine ar féidir leat dul i dteagmháil leo má bhíonn ceist nó gearán agat

Europa Analytics

Is é Europa Analytics an tseirbhís chorparáideach a thomhaiseann éifeachtacht agus éifeachtúlacht shuíomh europa.eu a ndéanann an Coimisiún Eorpach é a bhainistiú thar ceann institiúidí agus chomhlachtaí uile an Aontais.

Is féidir leat úsáid na seirbhíse seo a dhiúltú – leis an meirge fianán a fheicfidh tú ar bharr an chéad leathanaigh ar a dtabharfaidh tú cuairt nó ag Europa Analytics.

Bainistíonn an Coimisiún Eorpach a chuid leathanach gréasáin féin (ec.europa.eu). Tabhair cuairt ar an leathanach um beartas príobháideachais chun do roghanna a bhainistiú.

Is féidir le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh nach cuid den Choimisiún iad (i.e. Parlaimint na hEorpa) córas anailísíochta dá gcuid féin a úsáid. Tabhair cuairt ar leathanaigh an fhógra dhlíthiúil atá acusan chun tuilleadh eolais a fháil.

Más é do rogha gan an tseirbhís sin a úsáid, ní chuirfidh sé sin isteach ar d’eispéireas agus tú ag dul ó leathanach go chéile ar shuíomhanna Europa.

Tuilleadh eolais faoi Europa Analytics

Teagmháil a dhéanamh le suíomhanna Europa

Tá cnaipe teagmhála ar fáil ar chuid mhór de leathanaigh ghréasáin Europa lenar féidir do bhogearraí ríomhphoist a ghníomhachtú agus lena dtabharfar cuireadh duit do bharúlacha a sheoladh chuig bosca poist sonrach.

Nuair a sheolann tú teachtaireacht dá leithéid, ní bhailítear sonraí pearsanta ach a mhéid is gá chun freagra a thabhairt ort. Mura féidir leis an bhfoireann bainistíochta do cheist a fhreagairt, cuirfidh sí do ríomhphost ar aghaidh chuig seirbhís eile. Cuirfear ar an eolas thú, le ríomhphost, faoin tseirbhís ar cuireadh do cheist ar aghaidh chuici.

Má tá ceist ar bith agat maidir le próiseáil do ríomhphoist agus na sonraí pearsanta a bhaineann léi, ná bíodh aon drogall ort iad a chur isteach le do theachtaireacht.

Faisnéis a chosaint

Déantar na sonraí pearsanta a bhailítear a stóráil ar ríomhaire an fhochonraitheora sheachtraigh agus é ag feidhmiú mar phróiseálaí, agus ní mór dó an chosaint sonraí agus rúndacht arna leagan síos le Rialachán (AE) 2018/1725 a urramú.

Faisnéis a fhíorú, a athrú nó a scriosadh

Más mian leat do shonraí pearsanta atá stóráilte ag rialaitheoirí an tsuímh gréasáin Europa agus a fhoshuíomhanna atá á mbainistiú ag an gCoimisiún Eorpach a fhíorú, a athrú nó a scriosadh, is féidir leat an fhoirm ar líne a úsáid chun scríobh chuig rialaitheoir sonraí an tsuímh gréasáin Europa in Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide. Cuir in iúl go soiléir ar an bhfoirm ábhar d'iarratais (sonraí pearsanta atá foilsithe ar shuíomhanna gréasáin Europa a fhíorú, a modhnú nó a scriosadh) agus cuir URL an tsuímh gréasáin/na leathanach gréasáin ábhartha i gceangal.

Foirm ar líne chun do shonraí pearsanta a fhíorú, a mhodhnú nó a scriosadh