Skip to main content

Bí páirteach, bí idirghníomhach, bí ag vótáil san Aontas Eorpach

Do chearta – agus conas leas a bhaint astu

Más saoránach de Bhallstát thú, beidh saoránacht an Aontais agat agus beidh sé de cheart agat páirt ghníomhach a ghlacadh i saol polaitiúil an Aontais.

Cloisimis uait

  • Ar an ardán ‘Cloisimis uait’ tugtar deis duit beartais an Aontais a mhúnlú trí pháirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin an Aontais maidir le tionscnaimh bheartaithe.
  • Déan do chuid smaointe a roinnt ar an ardán ‘Réidh don Todhchaí’ le cuidiú chun an rómhaorlathas a laghdú agus dlíthe an Aontais atá ann cheana a dhéanamh níos simplí agus níos oiriúnaí don todhchaí. 
  • Buail le hionadaithe de chuid an Aontais chun plé a dhéanamh ar ábhair is spéis leat trí fhreastal ar imeachtaí maidir le comhphlé leis na saoránaigh, a reáchtáiltear go rialta ar fud an Aontais Eorpaigh.

An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Cuidigh chun clár oibre ceaptha beartas an Aontais a shocrú trí pháirt a ghlacadh sa Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. Tugann sé sin deis duit iarraidh ar an gCoimisiún reachtaíocht a ullmhú maidir le ceist is cás leatsa agus a thagann faoi réim a chumhachtaí. Beidh ort a léiriú go bhfuil tacaíocht fhorleathan ann do do thionscnamh.

Nuair atá 1 mhilliún síniú bainte agus na híostairsigh i seacht mBallstát bainte amach ag tionscnamh, déanfaidh an Coimisiún cinneadh maidir leis na bearta is gá a dhéanamh, más ann dóibh.

Toghcháin Eorpacha agus áitiúla

Faigh eolas faoin mbealach chun clárú le vótáil nó seasamh mar iarrthóir i dtoghcháin áitiúla agus Eorpacha, lena n-áirítear sa tír ina bhfuil cónaí ort más náisiúnach de chuid an Aontais thú a bhfuil cónaí ort i mBallstát eile. Faigh amach cad iad na coinníollacha is infheidhme.

Tuilleadh eolais faoi thoghcháin Eorpacha agus áitiúla

Cuir achainí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa 

Faigh eolas faoin gcaoi le hachainí chuig Parlaimint na hEorpa maidir le beartas a bhaineann leis an Aontas agus a dhéanann difear duitse a thosú, a chur isteach agus tacú leis. 

Tuilleadh eolais faoi achainíocha chuig Parlaimint na hEorpa

Prionsabal an ilteangachais

Nuair a dhéanann tú teagmháil go díreach le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh agus le comhlachtaí comhairleacha an Aontais freisin, tá tú i dteideal freagra in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais.

Comhphlé leis na saoránaigh 

Faigh eolas ar chomhphléití leis na saoránaigh atá ar na bacáin, áit ar féidir leat bualadh le hionadaithe an Aontais chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna an Aontais a mbíonn tionchar acu ort in imeachtaí ar nós hallaí baile, a reáchtáiltear go rialta ar fud an Aontais. Cliceáil ar an nasc chun an méid a pléadh le linn comhphléití leis na saoránaigh roimhe seo a fháil amach.

Tuilleadh eolais faoin gComhphlé leis na saoránaigh 

Pobalbhreitheanna

Faigh eolas ar thorthaí agus tátail phobalbhreitheanna Eorabharaiméadair ó 1974 go dtí an lá atá inniu ann. I bpobalbhreith chaighdeánach bíonn thart ar 1,000 agallamh duine le duine in aghaidh an Bhallstáit maidir le saincheist thráthúil a bhaineann leis an Aontas agus a dhéanann difear don phobal.

Tuilleadh eolais faoi phobalbhreitheanna

Seirbhís na bpobal fíorúil (SINAPSE) 

An saineolaí thú i gceapadh beartas agus rialachas an Aontais? Cláraigh le SINAPSE, ardán ar líne ar ar féidir leat pobail fhíorúla de shaineolaithe eile a chruthú nó páirt a ghlacadh iontu chun eolas faoi shaincheisteanna ceaptha beartas a mhalartú gan bhac. 

Tuilleadh eolais faoi sheirbhís na bpobal fíorúil (SINAPSE)

Comhairleoirí áitiúla

Leis an tionscadal ‘An Eoraip a thógáil i gcomhar le Comhairleoirí Áitiúla’, bailítear comhairleoirí atá tofa go háitiúil ó gach Ballstát den Aontas agus cuidítear leo cumarsáid a dhéanamh leis na pobail áitiúla faoi ábhair a bhaineann leis an Aontas.

Tuilleadh eolais faoin tionscadal ‘An Eoraip a thógáil i gcomhar le Comhairleoirí Áitiúla’

 

Tá tuilleadh eolais faoi do chearta mar shaoránach de chuid an Aontais le fáil sa Chonradh ar Feidhmiú an Aontais Eorpaigh (Airteagal 18) agus sa Chairt um Chearta Bunúsacha (Caibidil V).

Gailearaí na bhfíseán