Skip to main content
Do thairseach

chuig an Aontas Eorpach

Sa spotsolas

Illustration picture of a vaccine

Freagairt chomhchoiteann an Aontais ar COVID-19

Tá an tAontas ag úsáid na n-acmhainní ar fad atá ar fáil dó chun cuidiú leis na Ballstáit an fhreagairt ar an leibhéal náisiúnta a chomhordú, agus tá eolas oibiachtúil á chur ar fáil aige ar leathadh an víris, ar na hiarrachtaí éifeachtacha atá á ndéanamh chun é a shrianadh agus ar na bearta atá ar bun chun an damáiste eacnamaíoch agus sóisialta atá déanta ag an bpaindéim a dheisiú.

Ón leathanach seo, féadfaidh tú rochtain a fháil ar na leathanaigh ghréasáin agus ar na hacmhainní tiomnaithe atá á bhfoilsiú ag institiúidí, comhlachtaí agus Ballstáit an Aontais.

Na príomhphointí

Global Gateway

Straitéis an Aontais Eorpaigh chun borradh a chur faoi naisc inbhuanaithe ar fud an domhain.

NextGeneration EU

Sin agat NextGenerationEU. Tá níos mó ag baint leis ná plean téarnaimh. Deis aon uaire is ea é chun teacht amach as an bpaindéim agus sinn níos láidre, ár ngeilleagair a chlaochlú, agus deiseanna agus poist a chruthú don Eoraip inar mian linn cónaí.

An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa

Cuir do thuairimí in iúl agus cuidigh chun ár dtodhchaí choiteann a mhúnlú trí pháirt a ghlacadh i sraith díospóireachtaí agus comhráite faoi stiúir na saoránach.

Comhaontú Glas don Eoraip

Tá sé d’aidhm ag an Eoraip a bheith ar an gcéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh aeráide de, trí gheilleagar nua-aimseartha a fhorbairt atá tíosach ar acmhainní

Prionsabail agus luachanna

Seo a leanas na comhphrionsabail agus na comhluachanna is bunús leis an saol san Aontas Eorpach: an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht reachta, lena gcuirtear an tsíocháin agus an chobhsaíocht chun cinn.

Tosaíochtaí an Aontais

Faigh eolas faoi thosaíochtaí an Aontais do 2019-2024: Eoraip ghlas a chur chun cinn, an bonn eacnamaíoch a fhorbairt, saoránaigh agus a saoirsí a chosaint.

Buiséad

An chaoi a ndéantar buiséad an Aontais a mhaoiniú agus a chaitheamh, cistí an Aontais a bhainistiú, réimsí caiteachais, seiceáil fíricí maidir le buiséad an Aontais.

An méid atá bainte amach

Faigh eolas faoin méid a dhéanann an tAontas dá shaoránaigh agus faoi na bealaí a gcosnaíonn sé cearta, a gcuireann sé an rathúlacht chun cinn agus a ndéanann sé gach iarracht an domhan a dhéanamh níos sábháilte do chách.

Cúinne na foghlama

Ábhar teagaisc, cluichí agus neart eile faoin Aontas Eorpach agus faoina chuid gníomhaíochtaí, le haghaidh páistí, déagóirí, múinteoirí, agus tuismitheoirí.

Na foilseacháin is mó éileamh

Eolas ginearálta maidir leis an Aontas Eorpach agus an méid a dhéanamh sé, i bhformáid éagsúla, é dírithe ar dhaoine 18 mbliana d’aois agus níos sine.