Skip to main content

Taisteal san Aontas Eorpach

Do chearta agus rialacha an Aontais

I do cháil mar náisiúnach den Aontas, baineann tú tairbhe as an gceart chun saorghluaiseachta. Is éard is brí leis sin go bhfuil tú i dteideal taisteal go dtí Ballstát eile, dul ag obair ann agus cónaí a bheith ort ann. Más saoránach de thír Schengen thú – is tíortha Schengen iad nach mór na Ballstáit go léir – tá cearta saorghluaiseachta agat freisin chun taisteal go dtí tíortha Schengen eile gan gá le seiceálacha ag an teorainn.

I do cháil mar náisiúnach den Aontas, is féidir leat tairbhe a bhaint as cearta paisinéirí uile-Aontais i dtaca le taisteal go dtí nó as an Aontas, agus laistigh de, ar eitleán, traein, bus/cóiste nó long. Is féidir leat taisteal le peataí agus ainmhithe eile laistigh den Aontas a fhad agus a chomhlíonann tú na rialacha (pasanna do pheataí). Tá teorainneacha leagtha síos ag an Aontas maidir leis an méid alcóil, tobac agus airgid is ceadmhach duit a thabhairt leat ó Bhallstát go chéile. Is féidir le gach Ballstát a dteorainneacha nó a srianta féin a shocrú, mar sin bí ar an eolas sula dtéann tú ag taisteal.

An bhfuil tú ag taisteal go dtí an tAontas nó laistigh de? Cliceáil ar na naisc thíos le féachaint céard iad na doiciméid is gá duit a thabhairt leat.

Na doiciméid a theastaíonn uait le taisteal isteach san Aontas

Faisnéis maidir leis na doiciméid taistil a theastaíonn ó náisiúnaigh den Aontas, baill teaghlaigh náisiúnach neamh-Aontais, náisiúnaigh neamh-Aontais agus páistí nuair atá siad ag teacht isteach san Aontas nó tríd. Faigh eolas maidir le céard is ceart duit a dhéanamh má chailleann tú do phas nó má théann sé in éag nuair atá tú ag taisteal san Aontas.

An Clár Poiblí de Dhoiciméid Bharántúla Aitheantais agus Taistil ar Líne (PRADO)

Féach doiciméid taistil agus chéannachta údaraithe atá eisithe ag na Ballstáit agus an Íoslainn, an Iorua agus an Eilvéis.

Schengen – limistéar taistil gan comhartha aitheantais

Cad atá i gceist?

Is limistéar taistil gan teorainneacha é limistéar Schengen idir 26 thír Schengen. Is féidir le náisiúnaigh den Aontas agus go leor náisiúnaigh neamh-Aontais taisteal le saoirse sa limistéar gan dul faoi sheiceálacha teorann. Tá fás ar an limistéar ó bhí 1985 ann agus sa lá atá inniu ann clúdaíonn sé beagnach gach Ballstát agus cúpla tír nach Ballstáit iad (Lichtinstéin, an Iorua, an Íoslainn, an Eilvéis). Cinntíonn an limistéar go mbíonn an tsaorghluaiseacht ag breis agus 400 milliún náisiúnach den Aontas.

Is féidir le duine ar bith, gan beann ar a náisiúntacht, taisteal idir tíortha Schengen gan dul faoi sheiceálacha teorann. Is féidir leis na húdaráis náisiúnta áfach, seiceálacha póilíneachta a dhéanamh ag teorainneacha idir na tíortha sin agus laistigh de cheantair theorann..

Cé gur cuireadh deireadh leis na teorainneacha inmheánacha i limistéar Schengen, déantar rialú níos géire anois ag an teorainn choiteann sheachtrach ar bhonn rialacha Schengen chun slándáil na ndaoine atá ina gcónaí sa limistéar sin agus iad siúd a bhíonn ag taisteal ann a chinntiú.

Féach tíortha Schengen go léir

Comhbheartas víosaí

Leis an gcomhbheartas víosa, is féidir le cuairteoirí neamh-Aontais idirthuras a dhéanamh trí limistéar Schengen, sin nó fanacht ann ar feadh tréimhse ghearrthéarmach. Go ginearálta, a bhuí le víosa ghearrfhanachta a eisíonn ceann de thíortha Schengen, tá taistealaithe i dteideal taisteal trí thíortha Schengen go léir ar feadh suas le 90 lá in aon tréimhse 180 lá.

Sa chleachtas, is éard is brí leis sin gur féidir leat, má fhaigheann tú cead isteach go tír Schengen ar leith, taisteal go dtí aon cheann eile de thíortha Schengen gan do dhoiciméad taistil a thaispeáint an athuair.

Cliceáil ar na naisc thíos le haghaidh tuilleadh eolais maidir le do chearta agus tú ag taisteal san Aontas.

Na nithe is féidir a thabhairt leat

Faisnéis maidir leis na nithe is féidir a thabhairt leat agus tú ag taisteal san Aontas, peataí, bia, alcól, tobac agus airgead san áireamh. Faigh eolas faoi na srianta bagáiste nuair atá tú ag eitilt as aerfort san Aontas agus sna tíortha a úsáideann an euro.

Cearta paisinéirí aeir

Faisnéis maidir le cén uair agus cén áit a bhfuil cearta an Aontais le haghaidh paisinéirí aeir i bhfeidhm agus conas gearán a dhéanamh. Faigh amach cé ar ceart teagmháil a dhéanamh leis má tá cuidiú nó comhairle uait maidir le d’éileamh.

Cúnamh le haghaidh taistealaithe atá faoi mhíchumas nó faoi mhíchumas luaineachta

Faisnéis maidir le do chearta má tá tú ag taisteal laistigh den Aontas agus má tá tú faoi mhíchumas nó faoi mhíchumas luaineachta. Faigh amach an bhfuil tú i dteideal cead páirceála an Aontais le haghaidh daoine atá faoi mhíchumas.

Tuilleadh eolais