Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Как да подадете жалба

Жалби относно нарушения на правото на ЕС

В повечето случаи можете да упражнявате правата си по-добре в страната, в която живеете. Европейският съюз обаче предлага ресурси, които могат да ви бъдат от полза.

Европейска комисия

Ако смятате, че държава от ЕС е нарушила правото на Съюза чрез

  • прилагане на мярка (приемане на законов или подзаконов акт или предприемане на административно действие),
  • непредприемане на определена мярка, или
  •  участие в определена практика,

можете да подадете жалба до Европейската комисия.

Европейски омбудсман

Европейският омбудсман разследва жалби от физически лица, предприятия и организации относно лошо управление от страна на институциите, органите и агенциите на ЕС. 

Европейски парламент

Можете да внесете петиция до Европейския парламент относно прилагането на правото на ЕС.

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

Можете да съобщите на OLAF за измами, свързани с финансиране от ЕС / служители на ЕС.

Правни средства за защита на национално равнище

Отнасянето на въпроса за дадено нарушение на правото на ЕС до националните или други компетентни органи често е най-бързият и най-ефективен начин за решаване на проблема. Публичните органи и националните съдилища са основните институции, отговорни за прилагането на правото на ЕС. Това означава, че е във ваш интерес да използвате всички възможни средства за правна защита на национално равнище.

Допълнителна информация