Skip to main content

Миграция към Европейския съюз

Вашите права и правилата на ЕС

Ако сте гражданин на трета държава и желаете да се преместите в страна от ЕС, за да работите, учите или да се присъедините към член на семейството, може да имате определени права съгласно правилата на ЕС за миграцията. ЕС и държавите от Съюза имат споделена компетентност в тази област, но всяка държава членка взема окончателното решение по отделните молби от мигранти. В области, в които не са приети правила на ЕС, държавите от ЕС могат също така да определят условията за получаване на разрешения за пребиваване и работа в страната.

Винаги трябва да кандидатствате за виза или разрешение за пребиваване директно от органите на страната от ЕС, в която планирате да се преместите. Няма институция на ЕС, която да обработва заявленията или да издава визи или разрешения за пребиваване от името на отделни държави.

Отговарям ли на условията?

Общите правила на ЕС в областта на имиграцията и визите се прилагат за следните лица, желаещи да се преместят в държава от ЕС за повече от 90 дни:

  • висококвалифицирани работници
  • лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер (граждани на държави извън ЕС с трудов договор в дружество, установено извън ЕС, на които се предлага да работят в клон на организацията в държава от ЕС)
  • сезонни работници
  • изследователи
  • студенти
  • стажанти и доброволци (има правила на ЕС относно обмена на ученици и работещи по програма au pair, които страните от ЕС могат да решат да прилагат в националното си законодателство).

Ако сте от страна извън ЕС, но пребивавате законно в държава от ЕС, правилата ви позволяват също така:

  • да доведете членовете на семейството си с вас
  • да станете дългосрочно пребиваващ след 5 години пребиваване.

Тези правила се прилагат във всички държави от ЕС с изключение на Дания и Ирландия.

В коя категория попадам?

Информация за категориите лица, обхванати от правилата. Правила относно визите, разрешенията за пребиваване и членовете на семейството, които се присъединяват към вас, по категории отговарящи на условията лица.

Мислите ли за имигриране в ЕС?

Информация за постъпване на работа или обучение в ЕС за повече от 90 дни и за това как да се присъедините към вашето семейство. Научете повече за правата си и какво да направите, ако искате да се преместите от една страна от ЕС в друга.

Мислите ли за обучение в ЕС?

Информация за националните системи за висше образование, възможностите за финансиране, визите и разрешенията за пребиваване в страните от ЕС, обхванати от проекта Обучение в Европа. Практическа информация, която ще ви помогне да се подготвите за обучение в ЕС.