Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα δικαιώματά σας και οι κανόνες της ΕΕ

Αν είστε υπήκοος τρίτης χώρας και επιθυμείτε να μετακομίσετε σε χώρα της ΕΕ για εργασία ή σπουδές ή για να επανενωθείτε με μέλος της οικογένειάς σας, μπορεί να έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τη μετανάστευση. Η ΕΕ και οι χώρες της ΕΕ μοιράζονται αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα, αλλά εναπόκειται σε κάθε χώρα της ΕΕ να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τις ατομικές αιτήσεις μεταναστών. Σε τομείς στους οποίους δεν έχουν θεσπιστεί κανόνες της ΕΕ, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να καθορίζουν οι ίδιες τους όρους απόκτησης αδειών διαμονής και εργασίας στο εσωτερικό τους.

Θα πρέπει πάντα να υποβάλετε αίτηση για θεώρηση ή άδεια διαμονής απευθείας στις αρχές της χώρας της ΕΕ στην οποία σκοπεύετε να μετακομίσετε.Δεν υπάρχει θεσμικό όργανο της ΕΕ που διεκπεραιώνει αιτήσεις ή εκδίδει θεωρήσεις ή άδειες διαμονής εξ ονόματος μεμονωμένων χωρών.

Είστε επιλέξιμοι;

Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ για τη μετανάστευση και τις θεωρήσεις ισχύουν για τα παρακάτω άτομα που επιθυμούν να μεταβούν σε χώρα της ΕΕ για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών:

  • εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης
  • ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι (υπήκοοι τρίτων χωρών με σύμβαση εργασίας σε εταιρεία εγκατεστημένη εκτός της ΕΕ, στους οποίους προσφέρεται θέση σε υποκατάστημα της εταιρείας σε χώρα της ΕΕ)
  • εποχικοί εργαζόμενοι
  • ερευνητές
  • φοιτητές
  • ασκούμενοι και εθελοντές (η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για τις ανταλλαγές μαθητών και τους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς, τους οποίους οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία).

Αν είστε από τρίτη χώρα εκτός ΕΕ, αλλά διαμένετε νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες μπορείτε επίσης:

  • να φέρετε μαζί σας μέλη της οικογένειάς σας
  • να γίνετε μόνιμος κάτοικος μετά από 5 έτη διαμονής.

Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από τη Δανία και την Ιρλανδία.

Σε ποια κατηγορία ανήκω;

Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσώπων που καλύπτονται από τους κανόνες. Κανόνες σχετικά με τις θεωρήσεις, τις άδειες διαμονής και την επανένωσή σας με μέλη της οικογένειάς σας, ανά κατηγορία επιλέξιμων ατόμων.

Σκέφτεστε τη μετανάστευση στην ΕΕ;

Πληροφορίες σχετικά με την είσοδο στην ΕΕ για περισσότερες από 90 ημέρες για να εργαστείτε ή να σπουδάσετε, ή για να επανενωθείτε με την οικογένειά σας. Μάθετε για τα δικαιώματά σας και τι πρέπει να κάνετε εάν επιθυμείτε να μετακομίσετε από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη.

Σκέφτεστε να έλθετε στην ΕΕ για σπουδές;

Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις θεωρήσεις και τις άδειες διαμονής στις χώρες της ΕΕ που καλύπτονται από το πρόγραμμα Study in Europe. Πρακτικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για σπουδές στην ΕΕ.