Skip to main content

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης βασίζεται στον κανονισμό (EΕ) 2018/1725 ττου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 1247/2002/ΕΚ.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την «οικογένεια» των θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του τομέα europa.eu. Παρόλο που μπορείτε να επισκέπτεστε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους χωρίς να δηλώνετε κανένα προσωπικό δεδομένο, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται στοιχεία για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιώνπου ζητάτε. Οι ιστότοποι που απαιτούν τέτοιου είδους στοιχεία τα επεξεργάζονται με τρόπο που συμμορφώνεται πλήρως με τον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο

Η «οικογένεια» των θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του τομέα europa.eu, παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο τρίτων στους ιστότοπούς μας, ίσως χρειαστεί να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν εκείνοι, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους για τα cookies, επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Μια ηλεκτρονική υπηρεσία στον EUROPA είναι μια υπηρεσία ή πόρος που διατίθεται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ, αφενός, των πολιτών και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο EUROPA παρέχει ή πρόκειται να παρέχει 3 τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

  • υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, στα μέσα ενημέρωσης, στις επιχειρήσεις, στις διοικητικές αρχές και σε άλλους πρόσβαση στην πληροφόρηση
  • διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, προκειμένου να διευκολύνουν τις διαβουλεύσεις σε θέματα πολιτικής και τη διατύπωση παρατηρήσεων
  • υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις και απόκτηση εγγράφων

Πληροφορίες που περιέχονται στην ειδική δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

  • ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου
  • σε ποιους δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν
  • πώς μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε
  • για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας
  • ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά
  • σε ποιους μπορείτε να απευθυνθείτε για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες

Europa Analytics

Η Europa Analytics είναι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μετρά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του ιστότοπου europa.eu τον οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση αυτής της υπηρεσίας — είτε μέσω του ειδικού πλαισίου που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας που επισκέπτεστε είτε μέσω της Europa Analytics.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τους δικούς της ιστότοπους (ec.europa.eu). Επισκεφθείτε τη σελίδα για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής για να διαχειριστείτε τις επιλογές σας.

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ενδεχομένως να χρησιμοποιούν το δικό τους σύστημα ανάλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις σελίδες τους «Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου».

Αν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία δεν θα επηρεαστεί η περιήγησή σας στους ιστότοπους του Europa.

Περισσότερα για την υπηρεσία Europa Analytics

Περισσότερα για την υπηρεσία Europa Analytics

Πολλές ιστοσελίδες του Europa διαθέτουν την επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σας καλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, συλλέγονται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Αν η ομάδα διαχείρισης της ηλεκτρονικής θυρίδας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα διαβιβάσει το μήνυμά σας σε άλλη υπηρεσία. Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερωθείτε σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε το αρχικό σας μήνυμα. 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Αποθήκευση πληροφοριώνν

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται σε υπολογιστή του εξωτερικού υπεργολάβου, ο οποίος εκτελεί την επεξεργασία και είναι υποχρεωμένος να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται ως απόρρητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Έλεγχος, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Εάν θέλετε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από τους υπευθύνους επεξεργασίας για τον ιστότοπο Europa και τους επί μέρους ιστότοπούς του, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τον ιστότοπο Europa στη ΓΔ Επικοινωνίας, στην ακόλουθη διεύθυνση. Στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα πρέπει να θέσετε με σαφήνεια το ερώτημά σας και να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου/των ιστοσελίδων που αφορά.

Email: europamanagement@ec.europa.eu