Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης βασίζεται στον κανονισμό (EΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 1247/2002/ΕΚ.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την «οικογένεια» των θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του τομέα europa.eu. Παρόλο που μπορείτε να επισκέπτεστε τους περισσότερους απ’ αυτούς τους ιστότοπους χωρίς να δηλώνετε κανένα προσωπικό δεδομένο, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται στοιχεία για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε. Οι ιστότοποι που απαιτούν τέτοιου είδους στοιχεία τα επεξεργάζονται με τρόπο που συμμορφώνεται πλήρως με τον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Σ’ αυτό το πλαίσιο:

 • για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μεριμνά για τη συμμόρφωση με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής
 • σε κάθε θεσμικό όργανο, ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους
 • για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή

Η «οικογένεια» των θεσμικών ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του τομέα europa.eu, παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο τρίτων στους ιστότοπούς μας, ίσως χρειαστεί να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν εκείνοι, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους για τα cookies, επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Μια ηλεκτρονική υπηρεσία στον EUROPA είναι μια υπηρεσία ή πόρος που διατίθεται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ, αφενός, των πολιτών και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο EUROPA παρέχει ή πρόκειται να παρέχει 3 τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 • υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, στα μέσα ενημέρωσης, στις επιχειρήσεις, στις διοικητικές αρχές και σε άλλους πρόσβαση στην πληροφόρηση
 • διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, προκειμένου να διευκολύνουν τις διαβουλεύσεις σε θέματα πολιτικής και τη διατύπωση παρατηρήσεων
 • υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις και απόκτηση εγγράφων

Πληροφορίες που περιέχονται στην ειδική δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

 • ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου
 • σε ποιους δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν
 • πώς μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε
 • για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας
 • ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά
 • πού μπορείτε να απευθυνθείτε για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες.

Europa Analytics

Η Europa Analytics είναι μια υπηρεσία που μετρά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του ιστότοπου europa.eu τον οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση αυτής της υπηρεσίας — είτε μέσω του ειδικού πλαισίου που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας που επισκέπτεστε είτε μέσω της Europa Analytics.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τους δικούς της ιστότοπους (ec.europa.eu). Επισκεφθείτε τη σελίδα για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής για να διαχειριστείτε τις επιλογές σας.

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ενδεχομένως να χρησιμοποιούν το δικό τους σύστημα ανάλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις σελίδες τους «Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου».

Αν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία δεν θα επηρεαστεί η περιήγησή σας στους ιστότοπους του Europa.

Περισσότερα για την υπηρεσία Europa Analytics

Επικοινωνία με ιστότοπους του Europa

Πολλές ιστοσελίδες του Europa διαθέτουν την επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σας καλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, συλλέγονται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Αν ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής θυρίδας δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματά σας, θα προωθήσει το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερωθείτε σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε το αρχικό σας μήνυμα.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ή τα προσωπικά σας στοιχεία, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

Αποθήκευση πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται σε υπολογιστή του εξωτερικού υπεργολάβου, ο οποίος εκτελεί την επεξεργασία και είναι υποχρεωμένος να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται ως απόρρητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Έλεγχος, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Εάν θέλετε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από τους υπευθύνους επεξεργασίας για τον ιστότοπο Europa και τους επί μέρους ιστότοπούς του που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό έντυπο για να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τον ιστότοπο Europa στη ΓΔ Επικοινωνίας. Στο ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να αναφέρετε σαφώς τη φύση του αιτήματός σας (έλεγχος, τροποποίηση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο Europa) και να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου/της ιστοσελίδας που σχετίζεται με το αίτημά σας.

Ηλεκτρονικό έντυπο για έλεγχο τροποποίηση ή διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων