Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δήλωση προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση ισχύει για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον τομέα: «https://european-union.europa.eu/index_el»

Δεν ισχύει για άλλο περιεχόμενο ή ιστότοπους που δημοσιεύονται σε οποιονδήποτε από τους υποτομείς του. Οι εν λόγω ιστότοποι και το περιεχόμενό τους θα έχουν τη δική τους ειδική δήλωση προσβασιμότητας.

Ο παρών ιστότοπος αυτός τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξ ονόματος όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την εποπτεία της διοργανικής επιτροπής επιγραμμικής επικοινωνίας (IOCC). Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα:

 • μεγέθυνσης έως και 200 % χωρίς προβλήματα
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου με τη χρήση σύγχρονου αναγνώστη οθόνης και λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας (στον υπολογιστή ή το τηλέφωνό σας):

Ο παρών ιστότοπος έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με το τεχνικό πρότυπο για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές EN 301 549 v.3.2.1. Συμμορφώνεται με το επίπεδο «AA» των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) έκδοση 2.1.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος συμμορφώνεται εν μέρει με το τεχνικό πρότυπο EN 301 549 v.3.2.1 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) 2.1 επίπεδο ΑΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. «Μη προσβάσιμο περιεχόμενο».

Ο ιστότοπος ελέγχθηκε τελευταία φορά στις 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 8 Ιουλίου 2022.

Η δήλωση βασίζεται σε εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος ιστοσελίδων από εμπειρογνώμονα ειδικευμένο σε θέματα προσβασιμότητας της IAAP, με τη χρήση συνδυασμού χειροκίνητων και αυτοματοποιημένων δοκιμών.

Παρατηρήσεις

Οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστότοπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν αντιμετωπίζετε εμπόδια προσβασιμότητας:

 • Τηλέφωνο: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Έντυπο επικοινωνίας: Επικοινωνήστε μαζί μας (παρακαλείστε να μην παράσχετε ευαίσθητες πληροφορίες στο έντυπο, π.χ. πληροφορίες που ενδέχεται να αποκαλύπτουν προσωπικά οικονομικά στοιχεία ή πληροφορίες σχετικές με την υγεία σας ή οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο θέμα).

Προσπαθούμε να απαντούμε στις παρατηρήσεις εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής.

Συμβατότητα με προγράμματα περιήγησης και υποστηρικτική τεχνολογία

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να είναι συμβατός με τις ακόλουθες υποστηρικτικές τεχνολογίες:

 • την τελευταία έκδοση των προγραμμάτων περιήγησης Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari και Brave,
 • σε συνδυασμό με τις τελευταίες εκδόσεις των JAWS, NVDA, VoiceOver και TalkBack.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του ιστότοπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες προκειμένου να λειτουργεί με τον συγκεκριμένο συνδυασμό προγράμματος περιήγησης και τυχόν υποστηρικτικών τεχνολογιών ή πρόσθετων εγκατεστημένων στον υπολογιστή σας:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα του ιστότοπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, τους οποίους προσπαθούμε να διορθώσουμε. Ακολουθεί περιγραφή γνωστών περιορισμών και πιθανών λύσεων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται κατωτέρω.

Γνωστοί περιορισμοί στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 1. Λεζάντες βίντεο: Ορισμένα από τα βίντεό μας δεν έχουν λεζάντες. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως το τέλος Μαρτίου 2023.
 2. Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεοπροσβασιμότητα πληκτρολογίου: Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα όσον αφορά την προσβασιμότητα του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο από το πληκτρολόγιο (η σειρά πλοήγησης κατά την περιήγηση μέσω των επιλογών του μενού δεν είναι η αναμενόμενη· κατά την επιλογή της γλώσσας λεζάντας από το μενού, δεν είναι δυνατή η χρήση των πλήκτρων βέλους για τη μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη· αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το πλήκτρο tab). Σκοπεύουμε να διορθώσουμε αυτά τα προβλήματα έως το τέλος Μαρτίου 2023.
 3. Διαδραστικοί χάρτες: Οι διαδραστικοί χάρτες δεν είναι προσβάσιμοι σε άτομα με προβλήματα όρασης ή σε χρήστες που βασίζονται στην πλοήγηση πληκτρολογίου. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως το τέλος Μαρτίου 2023.
 4. Ενημερωτικά γραφήματα: Ορισμένα από τα ενημερωτικά γραφήματα στον ιστότοπό μας (όπως εκείνο που αφορά τον συμβολισμό της σημαίας της ΕΕ) δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν ανεπαρκή εναλλακτικά κείμενα για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως το τέλος Μαρτίου 2023.
 5. Κοινή χρήση: Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου μπορούν να κάνουν διπλό κλικ μέσα σε ένα άρθρο για να το κοινοποιήσουν γρήγορα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο Twitter. Γνωρίζουμε ότι η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στους χρήστες πληκτρολογίου ή στους χρήστες αναγνώστη οθόνης. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως το τέλος Μαρτίου 2023.
 6. Χάρτες: Μέρος του περιεχομένου των χαρτών δεν διαθέτει εναλλακτικό κείμενο για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως το τέλος Μαρτίου 2023.
 7. Διαγράμματα: Τα γραφήματα και τα διαγράμματα στον παρόντα ιστότοπο δεν είναι πλήρως προσβάσιμα στους χρήστες αναγνώστη οθόνης, καθώς δεν περιέχουν κατάλληλα εναλλακτικά κείμενα. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως το τέλος Μαρτίου 2023.