Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Αποποίηση ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της και εν γένει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβείς και συνεχώς επικαιροποιημένες πληροφορίες. Σε περίπτωση που μας επισημαίνονται σφάλματα, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχει ο ιστότοπος.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται:

  • είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων·
  • δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες·
  • συνδέονται, μερικές φορές, με ιστότοπους εκτός της Επιτροπής και μη ελεγχόμενους από αυτήν, για το περιεχόμενο των οποίων η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη·
  • δεν συνιστούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει να απευθύνεστε πάντα σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Προσοχή! Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επίσημα εκδοθέντων κειμένων. Μόνον η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έντυπη έκδοση ή, από την 1η Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση που διατίθεται στον ιστότοπο EUR-Lex) είναι αυθεντική και παράγει έννομα αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Εντούτοις, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα. Γι’ αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοιου είδους προβλήματα. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοια προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου εξωτερικού ιστότοπου.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Επιτροπής κατά παράβαση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της σε θέματα στα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη της δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής
Πολιτική προστασίας δεδομένων, κανονισμοί της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2023
Αν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.
Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.) απαιτείται προηγούμενη άδεια, η εν λόγω άδεια ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Χρήση του εμβλήματος της ΕΕ από τρίτους

Οι αρχές χρήσης του εμβλήματος της ΕΕ από τρίτους έχουν καθοριστεί σε διοικητική συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η εν λόγω συμφωνία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 08/09/2012 (2012/C 271/04).

Με βάση την εν λόγω συμφωνία, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («χρήστης») έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το έμβλημα της ΕΕ ή κάποιο από τα στοιχεία του, εφόσον η εν λόγω χρήση:

α) δεν δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ή υπόθεση ότι υφίσταται σχέση μεταξύ του χρήστη και οποιουδήποτε από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης·

β) η χρήση δεν προκαλεί στο κοινό την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο χρήστης τυγχάνει της στήριξης, χορηγίας, έγκρισης ή συγκατάθεσης οποιουδήποτε από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης·

γ) η χρήση δεν συνδέεται με στόχο ή δραστηριότητα ασύμβατα με τους σκοπούς και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης, ή με σκοπό ή δραστηριότητα που κρίνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομα.

Εάν η χρήση του εμβλήματος της ΕΕ συμμορφώνεται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν χρειάζεται να ζητηθεί γραπτή άδεια.

Δεν επιτρέπεται η καταχώριση του εμβλήματος της ΕΕ ή απομίμησής του ως εμπορικού σήματος ούτε ως οιουδήποτε άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Μεταφορτώστε το έμβλημα της ΕΕ και γραφικές πληροφορίες

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έμβλημα της ΕΕ

Για πληροφορίες σχετικά με την οπτική και γραφική εικόνα του εμβλήματος της ΕΕ, σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση COMM-VISUAL-IDENTITYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-VISUAL-IDENTITY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Για νομικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εμβλήματος της ΕΕ ή με καταχώριση/αίτηση εμπορικού σήματος που περιέχει στοιχεία του εμβλήματος της ΕΕ, σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση EC-EU-EMBLEMatec [dot] europa [dot] eu (EC-EU-EMBLEM[at]ec[dot]europa[dot]eu)