Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δημόσιες προμήθειες, διαγωνισμοί και συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμβάσεις που ανατίθενται από τα θεσμικά και άλλα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ χρησιμοποιούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών για την αγορά υπηρεσιών, έργων και αγαθών, όπως π.χ. μελέτες, προγράμματα κατάρτισης, υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων, εξοπλισμός ΤΠ. Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων γίνεται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών.

Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, το δίκαιο της ΕΕ ορίζει ελάχιστους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες, έτσι ώστε να διαφυλάσσονται οι βασικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, του ανοιχτού ανταγωνισμού και της ορθής διαχείρισης των διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια ανταγωνιστική, ανοιχτή και ευνομούμενη αγορά δημόσιων συμβάσεων η οποία στηρίζει την ανάπτυξη της απασχόλησης και των επενδύσεων στην ΕΕ.

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες, τους κανόνες και τις ευκαιρίες για σύναψη δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ.

Ευκαιρίες για ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις

Εδώ μπορείτε να προσπελάσετε και να περιηγηθείτε σε ανοικτούς διαγωνισμούς και συμβάσεις που δημοσιεύονται από εθνικούς αγοραστές του δημόσιου τομέα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ανοικτοί διαγωνισμοί για υπηρεσίες στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εδώ μπορείτε να προσπελάσετε και να περιηγηθείτε σε ανοικτούς διαγωνισμούς και συμβάσεις που δημοσιεύονται από όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ μέσω της ειδικής πλατφόρμας eTendering.

Διαδικασίες για τους ευρωπαϊκούς δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις

Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για δημόσιους διαγωνισμούς εντός της ΕΕ και τα είδη διαγωνισμών που καλύπτονται από τους ενωσιακούς ή τους εθνικούς κανόνες.

Υποβολή καταγγελιών για αθέμιτες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ

Πώς να κάνετε προσφυγή κατά μιας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης εάν διαπιστώσετε κάποια παρατυπία ή θεωρείτε ότι έχετε υποστεί διακριτική μεταχείριση.