Skip to main content

Sisseränne Euroopa Liitu

Teie õigused ja ELi õigusaktid

Kui olete kolmanda riigi kodanik, kes soovib tulla ELi, et asuda tööle, õppida või liituda pereliikmega, võivad ELi sisserännet reguleerivate õigusnormidega olla teile ette nähtud teatavad õigused. ELil ja ELi liikmesriikidel on selles valdkonnas jagatud pädevus, kuid lõpliku otsuse iga rändaja taotluse kohta teeb asjaomane liikmesriik. Valdkondades, kus ELi tasandil ei ole reegleid kehtestatud, võivad liikmesriigid näha elamis- ja tööloa saamiseks ette teatavaid tingimusi.

Peaksite hankima viisa ja elamisloa otse selle liikmesriigi ametiasutustelt, kuhu te plaanite minna. Ükski ELi asutus ei menetle liikmesriikide nimel viisa- ja elamisloa taotlusi ega väljasta neid.

Millised on minu võimalused?

ELi ühiseid sisserände- ja viisanorme kohaldatakse järgmiste isikute suhtes, kes soovivad liikuda mõnda ELi riiki kauemaks kui 90 päevaks:

  • kõrgelt kvalifitseeritud töötajad
  • ettevõttesiseselt üleviidud töötajad (kolmanda riigi kodanikud, kellel on tööleping väljaspool ELi asuva ettevõttega ja kellele pakutakse töökohta selle ettevõtte filiaalis, mis asub mõnes ELi liikmesriigis)
  • hooajatöötajad
  • teadlased
  • üliõpilased
  • praktikandid ja vabatahtlikud (EL on sätestanud õigusnormid, mis reguleerivad õpilasvahetust ja töötamist au pair’ina, mida ELi riigid võivad otsustada kohaldada oma siseriiklikes õigusaktides)

Kui olete pärit väljastpoolt ELi, kuid viibite seaduslikult mõnes ELi riigis, on teil lubatud:

  • tuua kaasa oma pereliikmeid
  • saada pärast viieaastast viibimist riigis pikaajaliseks elanikuks

Neid norme kohaldatakse kõigis ELi liikmesriikides peale Taani ja Iirimaa.

Millisesse kategooriasse mina sobin?

Teave isikute kategooriate kohta, kelle suhtes ELi õigusaktid kehtivad. Viisasid, elamislubasid ja pereliikmete liitumist reguleerivad õigusnormid isikute kategooriate kaupa.

Kas kavatsete tulla elama ELi?

Teave ELi rohkem kui 90 päevaks tööle või õppima asumise kohta ja selle kohta, kuidas perega ühineda. Tutvuge oma õigustega ja sellega, mida teha, kui soovite liikuda ühest ELi liikmesriigist teise.

Kas kavatsete tulla õppima ELi?

Teavet riiklike kõrgharidussüsteemide, rahastusvõimaluste ning viisade ja elamislubade kohta ELi riikides võib leida projekti Õpi Euroopas veebilehelt. Praktiline teave, mis aitab teil valmistuda õppimiseks ELis.