Direct naar de inhoud

Werken in de Europese Unie

Uw EU-rechten

Als EU-burger die in de Europese Unie werkt, geniet u volgens de wetgeving van de EU bepaalde rechten. Bijvoorbeeld:

  • u hebt geen werkvergunning nodig om in een ander EU-land als werknemer of zelfstandige te werken;
  • als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u wonen in het land waar u werkt;
  • op uw werk in het buitenland geniet u ook dezelfde rechten als de burgers van dat land (loon, gezondheid & veiligheid, sociale zekerheid, belastingvoordelen en herplaatsing als u onterecht ontslagen werd).

Sociale zekerheid en belastingen

In het EU-land waar u werkt, moet u zich houden aan de rechten en plichten in verband met belastingen en uitkeringen volgens de wetten van dat land. Dat geldt voor ziekte, moederschap/vaderschap, pensioenen, werkloosheid en kinderbijslag.

Daarnaast zijn er een aantal regels en beginselen die in de hele EU van toepassing zijn op bepaalde aspecten van uitkeringen en belastingen. Ga dus na waar u zoal recht op hebt, voordat u in uw nieuwe baan aan de slag gaat.

Werk zoeken

De EU heeft een aantal organisaties opgezet die werkzoekenden helpen bij het vinden van een baan in eender welk EU-land. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van uw EU-cv (Europass-cv)en u in contact brengen met mogelijke werkgevers.

Mogelijk kunt u pas in een ander EU-land gaan werken als uw beroepskwalificaties officieel erkend zijn door de overheid van dat land. Raadpleeg de databank voor beroepskwalificaties van de EU om na te gaan of dat op u van toepassing is.

Van solliciteren tot met pensioen gaan — via de onderstaande links komt u meer te weten over uw rechten en de regels van de EU in verband met werken en pensionering.

Werken in een ander EU-land

Informatie over uw rechten in de EU, onder meer over werkvergunningen en gelijke behandeling. U vindt er ook advies voor EU-burgers die tijdelijk naar een ander EU-land worden gestuurd om daar te werken, voor burgers van landen buiten de EU en voor ambtenaren die in de EU werken.

Beroepskwalificaties

Informatie over de manier waarop u uw kwalificaties in een ander EU-land kunt laten erkennen, permanent of tijdelijk. Raadpleeg de databank beroepskwalificaties van de EU om te weten te komen welke documenten u moet kunnen voorleggen.

Europese databank voor werkzoekenden

Het EURES-netwerk beheert deze databank die werkzoekenden en werkgevers in Europa bij elkaar brengt. U vindt er ook informatie over levens- en arbeidsomstandigheden in de EU-landen en over bijstand na de werving, zoals talencursussen en inburgeringsprogramma’s.

Maak uw eigen EU-cv

Met de online-tools van EUROPASS kunt u het perfecte cv opstellen zodat u uw kwalificaties en vaardigheden duidelijk — en in de juiste taal — aan werkgevers in heel Europa kunt presenteren.

Sociale zekerheid

Informatie over de socialezekerheidsstelsels in de EU. Hier kunt u nagaan in welk land u verzekerd bent wanneer u in het buitenland gaat werken en hoe het zit met werkloosheidsuitkeringen en kinderbijslag. Bekijk de standaardformulieren die u voor die uitkeringen moet invullen.

U hebt recht op gelijke behandeling

Lees hoe het EU-recht u beschermt tegen discriminatie op grond van geslacht, etnische afkomst, godsdienst of handicap.

Met pensioen in een ander EU-land

Informatie over de aanvraag van een algemeen ouderdomspensioen als u in een of meer andere EU-landen hebt gewerkt. Kom alles te weten over de pensioenleeftijden en pensioenstelsels in elk land, en over mogelijke aanvullende pensioenrechten.

Belastingen

Informatie over de basisbeginselen van de belastingheffing in de EU die gelden voor mensen die binnen de EU, maar niet in hun eigen land verblijven. Kom te weten hoe dit van invloed kan zijn op de inkomstenbelasting die u verschuldigd bent, en of de kans bestaat dat uw inkomen tweemaal wordt belast.