Skip to main content
Децентрализирана агенция

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Logo of European Medicines Agency (EMA)

Преглед

 • Роля: EMA гарантира научната оценка, надзор и мониторинг на безопасността на лекарствата за хуманна и ветеринарна употреба в ЕС.
 • Изпълнителен директор: Emer Cooke
 • Основана: 1995 г.
 • Брой на служителите: 897
 • Местоположение: Амстердам (Нидерландия)
 • Уебсайт: EMA

Европейската агенция по лекарствата (EMA) опазва и насърчава човешкото здраве и здравето на животните, като оценява и контролира лекарствата в рамките на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

С какво се занимава

Основните задачи на Агенцията са да разрешава и извършва мониторинг на лекарствата в ЕС. Предприятията подават заявления до Агенцията за единно разрешение за употреба, което се издава от Европейската комисия. Разрешението им позволява да предлагат съответното лекарство на пазара в ЕС и ЕИП. Като се има предвид широкият обхват на централизираната процедура, употребата на голяма част от наистина новаторските лекарства в Европа се разрешава от EMA.

Агенцията изпълнява своите задачи чрез:

 • улесняване на разработването на лекарства и достъпа до тях
 • оценяване на заявленията за разрешения за употреба
 • мониторинг на безопасността на лекарствата през целия им жизнен цикъл
 • предоставяне на информация на медицинските специалисти и пациентите.

Кой има полза от това

Работата на EMA е от полза за:

 • пациентите
 • медицинските специалисти
 • учените
 • фармацевтичните предприятия
 • разработчиците на лекарства
 • създателите на политики за здравеопазване.

Чрез своите научни насоки, съвети и стимули, Агенцията улеснява изследванията и насърчава разработването на нови лекарства, като по този начин спомага за превръщането на напредъка на медицинската наука в действителни ползи за здравето на пациентите. По-конкретно, Агенцията насърчава разработването на лекарства за деца и за редки болести.

Вижте също

Регулаторна информация за лекарствата за хуманна употреба

Регулаторна информация за лекарствата за ветеринарна употреба

Партньори и мрежи

Публикации

Кариери

Контакт

Име
Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Уебсайт
https://www.ema.europa.eu/en
Телефонен номер
+31 88 781 6000
Пощенски адрес
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Нидерландия
Социални медии