Prejsť na hlavný obsah
Logo of European Medicines Agency (EMA)

Prehľad

 • Úloha: Agentúra EMA zaisťuje vedecké hodnotenie, dohľad a kontrolu nad bezpečnosťou liekov na humánne a veterinárne použitie v EÚ.
 • Výkonná riaditeľka: Emer Cookeová 
 • Rok založenia: 1995
 • Personál: 897
 • Miesto: Amsterdamu (Holandsko).
 • Webové sídlo: EMA

Európska agentúra pre lieky (EMA) hodnotí a monitoruje lieky v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), čím prispieva k ochrane a podpore ľudského zdravia a zdravia zvierat.

Náplň činnosti

Hlavnými úlohami agentúry sú schvaľovanie a monitorovanie liekov v EÚ. Spoločnosti predkladajú agentúre len jednu žiadosť o udelenie povolenia na uvedenie lieku na trh. Toto povolenie vydáva Európska komisia. V prípade udelenia povolenia môže spoločnosť uvádzať daný liek na trh v celej EÚ a celom EHP. Vzhľadom na široký rozsah centralizovaného postupu schvaľuje agentúra EMA väčšinu inovačných liekov, ktoré sa uvádzajú na trh v Európe.

Medzi úlohy agentúry patrí:

 • uľahčovať vývoj liekov a ich dostupnosť,
 • hodnotiť žiadosti o povolenia na uvedenie trh,
 • monitorovať bezpečnosť liekov počas ich celého životného cyklu,
 • poskytovať informácie zdravotníckym pracovníkom a pacientom.

Pre koho je činnosť agentúry prínosná?

Práca agentúry je prínosom pre:

 • pacientov,
 • zdravotníckych pracovníkov,
 • akademických pracovníkov,
 • farmaceutické spoločnosti,
 • výskumných pracovníkov v oblasti liekov,
 • tvorcov politiky v oblasti zdravia.

Prostredníctvom svojich vedeckých usmernení, poradenských programov a stimulov uľahčuje výskum a podporuje vývoj nových liekov, ktoré majú skutočný prínos pre pacientov, a podporuje pokrok v medicíne. Podporuje najmä vývoj liekov pre deti a liekov proti zriedkavým chorobám.

Klikni tiež na...

Informácie o regulácii humánnych liekov

Informácie o regulácii veterinárnych liekov

Partneri a siete

Publikácie

Kariéra

Kontakt

Európska agentúra pre lieky (EMA)

Meno/Názov
Európska agentúra pre lieky (EMA)
Webové sídlo
https://www.ema.europa.eu/en
Telefónne číslo
+31 88 781 6000
Poštová adresa
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Holandsko
Sociálne médiá