Przejdź do treści głównej
Logo of European Medicines Agency (EMA)

Informacje ogólne

  • Rola: EMA zapewnia ocenę naukową, nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych w UE.
  • Dyrektor wykonawczy: Emer Cooke
  • Rok założenia: 1995
  • Liczba pracowników: 897
  • Siedziba: Amsterdamu (Holandia) 
  • Strona internetowa: EMA

Europejska Agencja Leków (EMA) chroni i promuje zdrowie ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych i monitorowanie ich bezpieczeństwa w Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Zadania

Do głównych zadań Europejskiej Agencji Leków należy dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych w UE i ich kontrolowanie. Przedsiębiorstwa farmaceutyczne składają do EMA wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu danego produktu leczniczego. Pozwolenia wydaje Komisja Europejska. Przedsiębiorstwa, które otrzymają takie pozwolenie, mogą wprowadzać dany produkt leczniczy do obrotu w całej UE, a także w państwach EOG. Z uwagi na szeroki zakres scentralizowanej procedury większość innowacyjnych leków wprowadzanych do obrotu w Europie jest zatwierdzanych przez EMA.

Agencja:

  • ułatwia opracowywanie produktów leczniczych i dostęp do nich
  • ocenia wnioski o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
  • monitoruje bezpieczeństwo produktów leczniczych w całym cyklu ich życia
  • przekazuje informacje pracownikom służby zdrowia i pacjentom.

Komu przynosi korzyści działalność agencji?

Z prac agencji korzystają:

  • pacjenci
  • pracownicy służby zdrowia
  • naukowcy
  • firmy farmaceutyczne
  • specjaliści opracowujący leki
  • osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinie zdrowia.

Za pomocą swoich wytycznych naukowych, programów doradztwa naukowego i zachęt EMA ułatwia badania nad nowymi lekami i wspiera ich opracowywanie, i tym samym sprawia, że postęp w wiedzy medycznej przynosi pacjentom prawdziwe korzyści zdrowotne. Agencja szczególnie wspiera rozwój leków dla dzieci i leków zwalczających rzadkie choroby.

Zobacz również

Informacje prawne dotyczące leków stosowanych u ludzi

Informacje prawne dotyczące leków weterynaryjnych

Partnerzy i sieci

Publikacje

Rekrutacja

Kontakt

Europejska Agencja Leków (EMA)

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejska Agencja Leków (EMA)
Strona internetowa
https://www.ema.europa.eu/en
Tel.
+31 88 781 6000
Adres pocztowy
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Niderlandy
Media społecznościowe