Põhisisu juurde

Õigusaktide liigid

ELi aluslepingutes sätestatud eesmärke on võimalik saavutada eri liiki õigusaktide abil. Mõned on siduvad, mõned mitte. Mõnda kohaldatakse kõigi ELi riikide ning mõnda vaid mõne üksiku liikmesriigi suhtes.

Määrused

Määrus on siduv seadusandlik akt. Seda tuleb tervikuna kohaldada kogu ELis. Näiteks kui ELi määrus, mis käsitleb rändlustasude kaotamist ELis reisides, 2022. aastal aegus, võtsid parlament ja nõukogu vastu uue määruse, millega muuta senist määrust selgemaks ja tagada rändlustasude ühtse lähenemisviisi kohaldamine veel kümme aastat.

Direktiivid

Direktiiv on seadusandlik akt, milles sätestatakse eesmärk, mille ELi liikmesriigid peavad saavutama. Siiski võib iga riik otsustada selle üle, milliseid õigusakte kehtestada, et kõnealuseid eesmärke saavutada. Näiteks võib võtta ELi ühekordsete plasttoodete direktiivi, millega vähendatakse teatavate ühekordselt kasutatavate plasttoodete mõju keskkonnale, vähendades ühekordselt kasutatavate plastoodete, nagu taldrikute, kõrte ja joogitopside kasutamist või isegi keelustades selle.

Otsused

Otsus on siduv nende jaoks, kellele see on adresseeritud (nt ELi riik või konkreetne ettevõtja), ning see on vahetult kohaldatav. Näiteks võttis nõukogu vastu otsuse lubada Horvaatial võtta 1. jaanuaril 2023 kasutusele euro. See otsus on seotud vaid kõnealuse riigiga.

Soovitused

Soovitus ei ole siduv. Kui komisjon andis välja soovituse, et ELi liikmesriikide meediateenuse osutajad parandaksid oma omandisuhete läbipaistvust ja tagaksid toimetusliku sõltumatuse, ei olnud sellel õiguslikke tagajärgi. Soovitus võimaldab institutsioonidel teha oma seisukohad teatavaks ja pakkuda välja erinevaid meetmeid, ilma et kehtestataks mingeid juriidilisi kohustusi nende suhtes, kellele soovitused on adresseeritud.

Arvamused

Arvamus on vahend, mis võimaldab institutsioonidel avaldada oma arvamust mittesiduval viisil. Teisisõnu, sellega ei seata arvamuse adressaatidele mingeid õiguslikke kohustusi. Arvamus ei ole siduv. Arvamuse võivad esitada peamised ELi institutsioonid (komisjon, nõukogu, Euroopa Parlament), Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee. Õigusaktide koostamisel esitavad komiteed arvamusi oma konkreetsest piirkondlikust, majanduslikust või sotsiaalsest vaatenurgast lähtudes. Näiteks esitas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse komisjoni taasterahastu „Next GenerationEU“ väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate strateegia kohta.