Skip to main content

Määrused, direktiivid ja muud õigusaktid

ELi aluslepingutes sätestatud eesmärke on võimalik saavutada erinevat liiki õigusaktide abil. Mõned on siduvad ja mõned mitte. Mõnda kohaldatakse kõigi ELi liikmesriikide ning mõnda vaid mõne üksiku liikmesriigi suhtes.

Määrused

Määrus on siduv õigusakt. Seda tuleb tervikuna kohaldada kogu ELis. Näiteks kui EL soovis kehtestada ühtseid kaitsemeetmeid väljastpoolt ELi imporditavate toodete suhtes, võttis nõukogu vastu asjakohase määruse.

Direktiivid

Direktiiv on õigusakt, milles sätestatakse eesmärk, mille kõik ELi liikmesriigid peavad saavutama. Siiski võib iga riik otsustada selle üle, milliseid õigusakte kehtestada, et kõnealuseid eesmärke saavutada. Üheks näiteks on ELi tarbija õiguste direktiiv, mis tugevdab tarbijate õigusi kõikjal ELis, kaotades näiteks varjatud tasud ja kulud internetis ning pikendades tähtaega, mille jooksul saavad tarbijad müügilepingust taganeda.

Otsused

Otsus on siduv nende jaoks, kellele see on adresseeritud (nt ELi liikmesriik või mõni ettevõte) ning see on vahetult kohaldatav. Näiteks avaldas komisjon otsuse ELi osalemise kohta mitmete terrorismivastase võitlusega tegelevate organisatsioonide töös. See otsus oli seotud vaid nende organisatsioonidega.

Soovitused

Soovitus ei ole siduv. Kui komisjon esitas soovituse selle kohta, et ELi liikmesriikide õigusasutused parandaksid oma videokonverentside korraldamise võimalusi, et aidata kohtuasutustel teha tõhusamat piiriülest koostööd, ei olnud sel soovitusel mingeid õiguslikke tagajärgi. Soovitus võimaldab institutsioonidel teha oma seisukohad teatavaks ja pakkuda välja erinevaid meetmeid, ilma et kehtestataks mingeid õiguslikke kohustusi nende suhtes, kellele need on adresseeritud.

Arvamused

Arvamus on vahend, mis võimaldab institutsioonidel avaldada oma arvamust mittesiduval viisil. Teisisõnu, sellega ei seata arvamuse adressaatidele mingeid õiguslikke kohustusi. Arvamus ei ole siduv. Arvamuse võivad esitada peamised ELi institutsioonid (komisjon, nõukogu, Euroopa Parlament), Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee. Õigusaktide koostamisel esitavad komiteed arvamusi oma konkreetsest piirkondlikust, majanduslikust või sotsiaalsest vaatenurgast lähtudes. Näiteks esitas Regioonide Komitee arvamuse Euroopa puhta õhu meetmepaketi kohta.