Skip to main content
European Union

Rialacháin, Treoracha agus gníomhartha eile

Na cuspóirí atá leagtha síos i gconarthaí an Aontais Eorpaigh, is trí chineálacha éagsúla gníomhartha reachtacha a bhaintear amach iad. Tá cuid acu ceangailteach, cuid eile acu nach bhfuil. Roinnt acu bíonn feidhm acu maidir le Ballstáit uile an Aontais Eorpaigh, roinnt eile acu ní bhíonn feidhm acu ach maidir le beagán Ballstát.

Rialacháin

Is éard is "Rialachán" ann gníomh reachtach atá ceangailteach. Ní mór é a chur i bhfeidhm ina iomláine fud fad an Aontais Eorpaigh. Cuir i gcás, nuair a theastaigh ón Aontas a chinntiú go gcuirfí ar bun coimircí comhchoiteanna i ndáil le hearraí a iompórtáiltear ó thíortha lasmuigh den Aontas, is amhlaidh a ghlac an Chomhairle rialachán chuige sin.

Treoracha

Is éard is "treoir" ann gníomh reachtach lena leagtar síos cuspóir nach mór do Bhallstáit uile an Aontais Eorpaigh a bhaint amach. Mar sin féin, is faoi na Ballstáit iad féin a ndlíthe féin a cheapadh d'fhonn na cuspóirí sin a bhaint amach. Is é is aidhm don Treoir um Chearta Tomhaltóirí ón Aontas Eorpach, cuir i gcás, cearta tomhaltóirí ar fud an Aontais a neartú trí dheireadh a chur le táillí ceilte agus costais cheilte ar an idirlíon agus trí shíneadh a chur leis an tréimhse ar féidir le tomhaltóirí tarraingt siar as conradh díolacháin lena linn.

Cinntí

Is éard is "cinneadh" ann cinneadh atá ina cheangal orthu siúd a bhfuil sé dírithe orthu (e.g. Ballstát den Aontas nó cuideachta aonair) agus atá infheidhme go díreach. Cuir i gcás, d'eisigh an Coimisiún cinneadh maidir le rannpháirtíocht an Aontais Eorpaigh san obair atá ar siúl ag eagraíochtaí éagsúla frithsceimhlitheoireachta. Is le heagraíochtaí den chineál sin amháin a bhain an cinneadh sin.

Moltaí

Níl "moladh" ceangailteach. An moladh a d'eisigh an Coimisiún á rá gur cheart d'údaráis dhlí na mBallstát úsáid níos fearr a dhéanamh d'fhíschomhdhálacha d'fhonn cuidiú lena seirbhísí breithiúnacha féin comhoibriú ar shlí níos éifeachtaí ar bhonn trasteorann, ní raibh aon impleachtaí dlí aige. A bhuí le moladh, tugtar caoi do na hinstitiúidí a dtuairimí féin a chur in iúl agus gníomhaíochtaí a mholadh, gan aon oibleagáid dhlíthiúil a chur orthu siúd a bhfuil an moladh dírithe orthu.

Tuairimí

Is éard is "tuairim" ann ionstraim lena dtugtar caoi do na hinstitiúidí ráiteas a dhéanamh ar shlí neamhcheangailteach, is é sin le rá gan oibleagáid dhlíthiúil a chur orthu siúd a bhfuil sí dírithe orthu. Níl tuairim ceangailteach. Is féidir le príomhinstitiúidí an Aontais Eorpaigh (an Coimisiún, an Chomhairle, an Pharlaimint), Coiste na Réigiún chomh maith le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa tuairim a eisiúint. Le linn do dhlíthe a bheith á gceapadh, cuireann na coistí sin a dtuairimí in iúl de réir a saindearcaidh féin, cibé acu dearcadh réigiúnach, eacnamaíoch nó sóisialta é sin. Cuir i gcás, d'eisigh Coiste na Réigiún a dtuairim maidir leis an bPacáiste Beartas d'Aer Glan don Eoraip.