Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Nariadenia, smernice a ďalšie akty

Ciele zakotvené v zmluvách EÚ sa dosahujú prostredníctvom niekoľkých typov právnych aktov. Niektoré z nich sú záväzné, iné nie. Niektoré sa vzťahujú na všetky členské štáty, iné iba na niekoľko z nich.

Nariadenia

Nariadenie je všeobecne záväzný právny akt, ktorý je priamo uplatniteľný vo svojej celistvosti v celej EÚ. Keď chcela napríklad EÚ zabezpečiť existenciu spoločných záruk vzťahujúcich sa na potraviny dovážané z krajín mimo EÚ, prijala Rada nariadenie.

Smernice

Smernica je právny akt, ktorým sa stanovujú ciele, ktoré majú dosiahnuť členské štáty EÚ. Je však na jednotlivých krajinách, aby navrhli vlastné právne predpisy, ktorými sa tieto ciele dosiahnu. Jedným z príkladov je smernica o právach spotrebiteľov, ktorou sa posilňujú práva spotrebiteľov v celej EÚ, napríklad prostredníctvom odstránenia skrytých online poplatkov a nákladov a predĺženia lehoty, počas ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy.

Rozhodnutia

Rozhodnutie je právny akt záväzný iba pre toho, komu je adresovaný (napr. členskému štátu alebo spoločnosti) a je záväzné v celom rozsahu. Komisia napríklad prijala rozhodnutie o účasti EÚ v rôznych organizáciách pre spoluprácu pri predchádzaní terorizmu a boji proti nemu. Toto rozhodnutie sa týkalo len účasti v uvedených organizáciách.

Odporúčania

Odporúčanie nie je právne záväzné. Keď Rada vydala odporúčanie o tom, aby krajiny EÚ zlepšili využívanie videokonferencií v záujme zlepšenia cezhraničnej spolupráce justičných služieb, tento dokument nemal žiadne právne následky. Odporúčanie umožňuje inštitúciám vyjadriť svoj postoj k určitej otázke a navrhnúť opatrenia bez toho, aby uložili právne povinnosti tým, ktorým je určené.

Stanoviská

Stanovisko predstavuje pre inštitúcie nástroj na vyjadrovanie nezáväzných postojov – t. j. bez právnych následkov pre jeho adresátov. Stanovisko nie je právne záväzné. Stanoviská môžu vydávať hlavné inštitúcie EÚ (Komisia, Rada, Parlament), Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor. Výbory poskytujú stanoviská k pripravovaným právnym predpisom. Ich stanoviská odrážajú osobitné regionálne, ekonomické alebo sociálne postoje. Napríklad Výbor regiónov vydal stanovisko k balíku politických opatrení pre čistejšie ovzdušie v Európe.