Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Typy právnych predpisov

Ciele stanovené v zmluvách EÚ sa dosahujú prostredníctvom viacerých druhov právnych predpisov. Niektoré z nich sú záväzné, iné nie. Niektoré sa vzťahujú na všetky krajiny EÚ, iné len na niektoré z nich.

Nariadenia

Nariadenie ja záväzný legislatívny akt. Musí sa uplatňovať v celom svojom rozsahu v rámci celej EÚ. Napríklad keď v roku 2022 uplynula platnosť nariadenia EÚ o zrušení roamingových poplatkov pri cestovaní v rámci EÚ, Parlament a Rada prijali nové nariadenie s cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť predchádzajúceho nariadenia a zabezpečiť uplatňovanie spoločného prístupu k poplatkom za roaming na ďalších desať rokov.

Smernice

Smernica je legislatívny akt stanovujúci cieľ, ktorý musia dosiahnuť všetky krajiny EÚ. Je však na individuálnej krajine, aby navrhla vlastné právne predpisy na určenie toho, ako tieto ciele dosiahnuť. Jedným z príkladov je smernica EÚ o jednorazových plastoch, ktorou sa znižuje vplyv určitých jednorazových plastov na životné prostredie, napríklad obmedzením alebo dokonca zákazom používania jednorazových plastov, ako sú taniere, slamky a poháre na nápoje.

Rozhodnutia

Rozhodnutie je záväzné pre tých, ktorým je určené (napr. krajina EÚ alebo individuálna spoločnosť), a je priamo uplatniteľné. Rada napríklad 1. januára 2023 vydala rozhodnutie, ktorým sa Chorvátsku povoľuje prijať euro. Toto rozhodnutie sa týkalo len tejto krajiny.

Odporúčania

Odporúčanie je nezáväzné. Keď Komisia vydala odporúčanie, aby poskytovatelia mediálnych služieb z krajín EÚ zlepšili svoju transparentnosť vlastníctva a chránili svoju redakčnú nezávislosť, nemalo to žiadne právne dôsledky. Odporúčanie umožňuje inštitúciám prezentovať svoje stanoviská a navrhovať určité kroky bez uloženia akejkoľvek právnej povinnosti tým, ktorým je určené.

Stanoviská

Stanovisko predstavuje pre inštitúcie nástroj na vyjadrovanie nezáväzných postojov – t. j. bez toho, aby stanovili právne následky pre adresátov stanoviska. Stanovisko nie je právne záväzné. Stanoviská môžu vydávať hlavné inštitúcie EÚ (Komisia, Rada, Parlament), Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor. Výbory poskytujú stanoviská k pripravovaným právnym predpisom. Ich stanoviská odrážajú osobitné regionálne, ekonomické alebo sociálne postoje. Európsky hospodársky a sociálny výbor napríklad vydal stanovisko k stratégii Komisie pre malé a stredné podniky v rámci nástroja NextGenerationEU.