Skip to main content

Rozporządzenia, dyrektywy i inne akty

Cele wyznaczone w traktatach UE są osiągane za pomocą różnego rodzaju aktów prawnych. Niektóre z nich są wiążące, inne nie. Niektóre stosuje się do wszystkich państw UE, inne tylko do niektórych.

Rozporządzenia

Rozporządzenie jest wiążącym aktem prawnym. Musi być stosowane w całości na całym obszarze UE. Na przykład kiedy UE zdecydowała się wprowadzić wspólne zabezpieczenia w odniesieniu do towarów importowanych spoza UE, Rada przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.

Dyrektywy

Dyrektywa jest aktem prawnym wyznaczającym cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa UE. Sposób jego osiągnięcia określają jednak poszczególne kraje za pośrednictwem swoich własnych aktów prawnych. Tak było w przypadku dyrektywy w sprawie praw konsumentów, która zwiększa poziom ochrony praw konsumentów w całej UE, między innymi eliminując ukryte opłaty i koszty przy zakupach w internecie oraz przedłużając termin, w jakim konsument może się wycofać z umowy zakupu.

Decyzje

Decyzja jest wiążąca dla tych podmiotów, do których jest skierowana (może to być np. państwo UE lub pojedyncze przedsiębiorstwo), i jest stosowana bezpośrednio. Przykładem może być tutaj wydana przez Komisję decyzja o uczestnictwie UE w pracach różnych organizacji zajmujących się zwalczaniem terroryzmu. Decyzja dotyczy tylko tych organizacji.

Zalecenia

Zalecenie nie jest wiążące. Na przykład kiedy Komisja wydała zalecenie, zgodnie z którym organy prawne państw członkowskich powinny w większym stopniu korzystać z możliwości organizowania telekonferencji, aby usprawnić współpracę w skali międzynarodowej, nie miało to żadnych konsekwencji prawnych. Za pomocą zaleceń instytucje mogą przedstawić swój punkt widzenia oraz zaproponować kierunek działania, nie nakładając przy tym żadnych obowiązków prawnych na podmioty, do których zalecenia są skierowane.

Opinie

Opinia jest aktem, za pomocą którego instytucje mogą wydać niewiążące oświadczenie, innymi słowy takie, które nie nakłada żadnych zobowiązań prawnych na podmioty, do których jest skierowane. Opinia nie jest wiążąca. Opinie mogą wydawać instytucje UE (Komisja, Rada, Parlament), Komitet Regionów oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Podczas prac nad przepisami prawnymi komitety wydają opinie ukazujące ich własną perspektywę, czyli interesy regionalne lub ekonomiczne i społeczne. Komitet Regionów wydał na przykład opinię w sprawie pakietu środków „Czyste powietrze dla Europy”.