Gå til hovedindholdet

Typer lovgivning

De mål, der er fastsat i traktaterne, nås gennem forskellige typer retsakter. Nogle er bindende, andre er ikke. Nogle angår alle EU-lande, mens andre kun angår nogle stykker.

Forordninger

En "forordning" er en bindende retsakt. Den skal følges i alle enkeltheder i hele EU. Da EU's forordning om afskaffelse af roamingtakster under rejser i EU udløb i 2022, vedtog Parlamentet og Rådet eksempelvis en ny forordning, både for at gøre den tidligere forordning klarere og for at sikre, at der anvendes en fælles tilgang til roamingtakster i yderligere ti år.

Direktiver

Et "direktiv" er en retsakt, der fastsætter et mål, som EU-landene skal nå. Det er dog op til de enkelte lande at lave deres egne love for, hvordan disse mål skal nås. Et eksempel på det er EU's direktiv om engangsplast, som mindsker indvirkningen af visse former for engangsplast på miljøet, f.eks. ved at reducere eller endda forbyde brugen af engangsplast såsom tallerkener, sugerør og drikkebægre.

Afgørelser

En "afgørelse" er bindende for dem, den er rettet til (f.eks. et EU-land eller en individuel virksomhed) og finder direkte anvendelse. Rådet vedtog f.eks. en afgørelse om at tillade Kroatien at indføre euroen den 1. januar 2023. Afgørelsen vedrører kun dette land.

Henstillinger

En "henstilling" er ikke bindende. Da Kommissionen fremsatte en henstilling til EU-landenes medietjenesteudbydere om at øge gennemsigtigheden med hensyn til deres ejerskab og sikre deres redaktionelle uafhængighed, havde dette ingen retlige konsekvenser. En henstilling giver institutionerne mulighed for at give deres mening til kende og foreslå en retningslinje uden derved at pålægge dem, den er rettet til, nogen retlige forpligtelser.

Udtalelser

En "udtalelse" er et instrument, der giver institutionerne mulighed for at fremsætte en ikkebindende erklæring, dvs. at den ikke pålægger dem, den er rettet mod, nogen forpligtelser. En udtalelse er ikke bindende. Den kan afgives af de vigtigste EU-institutioner (Kommissionen, Rådet og Parlamentet), Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Mens lovgivningen udformes, afgiver udvalgene udtalelser fra deres særlige regionale eller økonomiske og sociale synspunkt. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har f.eks.afgivet en udtalelse om Kommissionens Next Generation EU-SMV-strategi.