Prejsť na hlavný obsah

Ako sa rozhoduje o politike EÚ

Rozhodovací proces EÚ

Na rozhodovacom procese EÚ sa zúčastňujú tri hlavné inštitúcie:

  1. Európsky parlament, ktorý zastupuje občanov EÚ,
  2. Rada Európskej únie (zastupuje vlády krajín EÚ),
  3. Európska komisia, ktorá zastupuje všeobecné záujmy EÚ.

O politikách EÚ sa zvyčajne rozhoduje riadnym legislatívnym postupom (predtým známy ako spolurozhodovací postup). V rámci tohto procesu sa tri hlavné inštitúcie dohodnú na právnych predpisoch. 

Vypracovanie právnych predpisov EÚ

Komisia pred predložením nových iniciatív posúdi ich možné hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy.

Komisia tak robí vypracovaním správy s názvom „posúdenie vplyvu“, v ktorej sa uvádzajú výhody a nevýhody politických možností. Posúdenie vplyvu zahŕňa informácie od mimovládnych organizácií, vnútroštátnych orgánov a priemyslu, ako aj od expertných skupín, ktoré poskytujú poradenstvo v technických otázkach.

Jednotlivci, podniky a organizácie môžu poskytnúť spätnú väzbu prostredníctvom verejných konzultácií (dotazníkov) na portáli Komisie „Vyjadrite svoj názor“.

Národné parlamenty môžu formálne vyjadriť svoje výhrady, ak sa domnievajú, že by bolo lepšie otázku riešiť na vnútroštátnej úrovni (ako na úrovni EÚ).

Viac informácií o posúdeniach vplyvu

Preskúmanie a prijatie

Po tom, ako Komisia predloží svoj návrh, ho Parlament aj Rada preskúmajú a môžu predložiť pozmeňujúce návrhy. Parlament, Rada a Komisia zvyčajne následne zasadajú, aby zistili, či sa dokážu dohodnúť na úplnom súbore pozmeňujúcich návrhov.

Ak Komisia so žiadnymi pozmeňujúcimi návrhmi nesúhlasí, Rada môže túto námietku zrušiť len jednomyseľným rozhodnutím. Ak sa Komisia domnieva, že pozmeňujúce návrhy menia znenie návrhu až príliš, má právo svoj návrh stiahnuť.

Ak sa tieto tri inštitúcie nedohodnú na spoločnom konečnom znení, uskutoční sa druhé čítanie.

Počas druhého čítania môžu Parlament a Rada navrhnúť ďalšie pozmeňujúce návrhy. Parlament môže zablokovať navrhnutú legislatívu aj vtedy, keď sa s Radou nedokáže dohodnúť.

Ak sa Parlament a Rada dohodnú na zmenách, návrh môže byť prijatý. Ak sa nedokážu dohodnúť, vytvorí sa zmierovací výbor, ktorý sa pokúsi nájsť riešenie. Parlament aj Rada môžu návrh počas tohto záverečného druhého čítania zablokovať.

Návrh sa začlení do právneho poriadku po tom, ako sa Parlament a Rada dohodnú na spoločnom znení, pričom sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ.

Riadny legislatívny postup

Podrobné vysvetlenie riadneho legislatívneho postupu, ktorým Európsky parlament a Rada prijímajú právne predpisy, a zoznam právnych predpisov, ktoré boli prijaté týmto postupom.

Mimoriadne legislatívne postupy

Vysvetlenie spôsobu, akým Parlament a Rada spolupracujú v rámci postupu súhlasu a konzultačného postupu.

Druhy právnych predpisov EÚ 

Sledujte zasadnutia Európskeho parlamentu naživo

Sledujte zasadnutia Rady Európskej únie naživo

Sledujte proces tvorby právnych predpisov

Každý môže sledovať vývoj navrhovaných právnych predpisov EÚ počas celého zákonodarného procesu – od plánovania a prijatia až po vykonávanie a revíziu.

Viac informácií o sledovaní procesu tvorby právnych predpisov

Vyhľadávanie legislatívnych postupov

Zapojte sa do tvorby právnych predpisov

Program lepšej právnej regulácie Komisie umožňuje jednotlivcom, podnikom, zainteresovaným stranám, vnútroštátnym orgánom a iným organizáciám prispievať k tvorbe politík EÚ. Vyjadriť sa môžete prostredníctvom:

Zapojte sa, reagujte, voľte.

Video gallery