Gå direkt till innehållet

Så fattar EU beslut om sin politik

EU:s beslutsprocess

Tre institutioner stiftar tillsammans EU:s lagar:

  1. Europaparlamentet, som företräder EU-medborgarna
  2. Ministerrådet, som företräder medlemsländerna
  3. EU-kommissionen, som företräder EU:s allmänna intressen

EU:s politik beslutas vanligtvis genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet (kallades tidigare för medbeslutandeförfarandet). Då enas de tre största EU-institutionerna om ett lagförslag. 

Kommissionen föreslår nya lagar

Innan kommissionen föreslår nya lagar utvärderas de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna.

Kommissionen inhämtar synpunkter från icke-statliga organisationer, nationella myndigheter, näringslivet och olika expertgrupper och gör sedan en konsekvensbedömning som beskriver för- och nackdelarna med olika politiska alternativ.

Privatpersoner, företag och organisationer kan lämna synpunkter genom offentliga samråd (enkäter) på kommissionens webbplats Kom med synpunkter.

Nationella parlament kan reservera sig om de anser att frågan ska behandlas nationellt i stället för på EU-nivå.

Läs mer om konsekvensbedömningar

Europaparlamentet och rådet antar lagarna

När kommissionen har lagt fram sitt förslag går parlamentet och rådet igenom det och kan föreslå ändringar. Vanligtvis sammanträder parlamentet, rådet och kommissionen sedan för att se om de kan enas om ändringsförslagen.

Om kommissionen inte godtar några ändringar kan rådet endast förkasta invändningen genom ett enhälligt beslut. Om kommissionen anser att ändringarna innebär en alltför stor ändring av förslaget har den rätt att dra tillbaka sitt förslag.

Om de tre institutionerna inte kan enas om en gemensam slutlig text görs en andra behandling.

Under den andra behandlingen kan parlamentet och rådet föreslå ytterligare ändringar. Parlamentet kan också blockera förslaget om det inte är enigt med rådet.

Om parlamentet och rådet enas om ändringarna kan förslaget antas. Om de inte kan enas tillsätts en förlikningskommitté som försöker hitta en lösning. Både parlamentet och rådet kan blockera förslaget under denna sista andra behandling.

Ett förslag antas som lag när parlamentet och rådet har enats om ett gemensamt förslag och det har publicerats i EU:s officiella tidning.

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Läs om hur parlamentet och ministerrådet stiftar lagar tillsammans i det ordinarie lagstiftningsförfarandet och se ett schema över beslutsgången.

Särskilt lagstiftningsförfarande

Läs om hur parlamentet och rådet samarbetar enligt godkännande- och samrådsförfarandena.

Typer av EU-rättsakter 

Se direktsändningar från Europaparlamentet

Se direktsändningar från rådet

Följ lagstiftningsarbetet

Alla kan följa EU:s lagförslag genom hela beslutsprocessen, från förarbete och antagande till tillämpning och översyn.

Hur du kan följa lagstiftningsarbetet

Sök lagstiftningsförfarande

Bidra till lagstiftningsarbetet

Kommissionens strategi för bättre lagstiftning ser till att privatpersoner, företag, intressenter, nationella myndigheter och andra organisationer kan bidra till EU:s beslutsfattande. Du kan framföra dina synpunkter genom

Delta, engagera dig och rösta

Video gallery