Skip to main content

Skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet.

Skyddet för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundas på förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

De här allmänna reglerna gäller samtliga EU-webbplatser på europa.eu. Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att uppge några personuppgifter, men ibland krävs personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster. På webbplatser där personuppgifter krävs behandlas dessa enligt förordningen ovan. Du kan läsa mer i de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter för varje webbplats.

Regler för hantering av personuppgifter:

 • För varje e-tjänst finns en personuppgiftsansvarig som bestämmer hur och varför personuppgifterna behandlas och ser till att tjänsten är förenlig med personuppgiftsskyddet.
 • Varje institution har ett dataskyddsombud som ser till att förordningen tillämpas. Ombudet ger också råd till de personuppgiftsansvariga om hur de ska uppfylla sina skyldigheter.
 • Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet för alla institutioner.

Många webbplatser på europa.eu har länkar till externa webbplatser. För att se innehållet på dessa webbplatser måste du först godkänna deras särskilda villkor för bland annat kakor, som vi inte har någon kontroll över.

E-tjänster

E-tjänsterna på europa.eu ska förbättra EU-institutionernas kommunikation med allmänheten och företagen.

Det finns tre typer av e-tjänster:

 • Informationstjänster som hjälper allmänheten, medier, företag, myndigheter och andra att få tag på information.
 • Interaktiva kommunikationstjänster för bättre kontakter med allmänheten, civilsamhället, näringslivet och myndigheter för att underlätta samråd och möjligheter att lämna synpunkter.
 • Förmedlingstjänster för kontakter med EU om t.ex. upphandling, ekonomiska transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till handlingar.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter

I ett särskilt meddelande om skydd av personuppgifter finns följande information:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar bara in de personuppgifter som behövs för ett visst ändamål.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut.
 • Hur du kan se, kontrollera och rätta dina uppgifter.
 • Hur länge uppgifterna sparas.
 • Vad som görs för att förhindra missbruk och obehörig åtkomst.
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål.

Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga webbsidorna på europa.eu är och vilket genomslag de har. Kommissionen sköter dessa sidor för EU:s alla institutioners och organs räkning.

Du kan stänga av Europa Analytics – antingen via rutan för kakor överst på den sida du först kommer till eller på webbplatsen om Europa Analytics.

Kommissionen ansvarar för sina egna webbsidor på ec.europa.eu. På sidan med våra regler för skydd av personuppgifter kan du ange att du inte vill följas på kommissionens sidor.

Andra EU-institutioner och EU-organ (t.ex. Europaparlamentet) kan ha sina egna analysverktyg. Läs mer i det rättsliga meddelandet på deras sidor.

Dina navigeringsmöjligheter på europa.eu påverkas inte av att du väljer att inaktivera verktyget.

Läs mer om Europa Analytics

Hur behandlar ni mina mejl?

Många webbsidor på europa.eu har en kontaktfunktion så att du kan skicka dina kommentarer eller frågor till en särskild mejladress.

När du skickar ett mejl samlar vi bara in dina personuppgifter för att kunna svara. Om de ansvariga för brevlådan inte kan svara, skickar de vidare ditt mejl till en annan avdelning. Du får besked om detta via mejl.

Om du har frågor om hur ditt mejl och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt mejl.

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Alla personuppgifter sparas i en dator hos underleverantören, som är personuppgiftsbiträde och ansvarar för att reglerna för sekretess och skydd av personuppgifter i förordning (EG) 2018/1725 följs.

Hur kan jag kontrollera, ändra eller radera mina uppgifter?

Om du vill kontrollera, ändra eller radera dina uppgifter ska du kontakta GD Kommunikations personuppgiftsansvariga med hjälp av formuläret nedan. Förklara tydligt vad du vill göra med dina uppgifter (kontrollera, ändra eller radera) och ange den aktuella sidans webbadress.

Formulär för att kontrollera, ändra eller radera personuppgifter