Pāriet uz galveno saturu

Piekļuve informācijai

Pārredzamība

Pārredzamība ir viens no ES pamatprincipiem. Tas paredz, ka Savienībai ir jāatklāj informācija par politikas veidošanu un izdevumiem un jāievēro informācijas brīvības princips. Šie principi ir izklāstīti ES līgumos.

Līguma par Eiropas Savienību 10. pantā noteikts, ka lēmumus pieņem “iespējami atklāti, un tie cik iespējams ir tuvināti pilsoņiem”. 11. pants paredz, ka pilsoņiem un apvienībām, kas tos pārstāv, ir jānodrošina iespēja “izteikt savus viedokļus visās Savienības darbības jomās un publiski apmainīties ar tiem”.

Līgumā par Eiropas Savienības darbību šīs prasības ir vēl izvērstākas. Tajā noteikts, Savienības iestādēm jādarbojas atklāti un jānodrošina, ka jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskai personai, kam ir juridiskā adrese kādā dalībvalstī, ir tiesības piekļūt dokumentiem (15. pants).

Praksē tas nozīmē, ka jums ir tiesības piekļūt ES iestāžu, struktūru un aģentūru dokumentiem, tai skaitā leģislatīviem dokumentiem, oficiāliem dokumentiem, sanāksmju protokoliem un darba kārtībām. Nolikšķiniet uz šajā lapā norādītajām saitēm, lai piekļūtu datubāzēm un publiskajiem reģistriem, kur visi šie dokumenti ir pieejami tiešsaistē vai pēc pieprasījuma.

Piekļuve dokumentiem

Lai uzlabotu pārredzamību, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Eiropadome un Eiropas Savienības Padome iepriekš publicē sanāksmju grafikus un rīko preses konferences, kurās informē par rezultātiem. Parlamenta sesijām un daļēji arī Padomes sanāksmēm varat sekot tiešsaistē.

Visas plānošanas prioritātes, tai skaitā Komisijas politiskās pamatnostādnes, runa par stāvokli Savienībā un Komisijas darba programma, ir brīvi pieejamas. Tiek publiskota arī Eiropadomes stratēģiskā programma un Padomes prezidentūras prioritātes.

Varat iepazīties ar komisāru, Eiropadomes priekšsēdētāja un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja darba grafiku.

Arī pārējās ES iestādes un struktūras publicē priekšsēdētāju grafikus, sanāksmju un tīmeklī straumējamo sanāksmju kalendārus.

Plašāku informāciju atradīsiet sadaļā par iestādēm un struktūrām.

ES datubāzes

EUR-Lex

Portālā "EUR-Lex" varat piekļūt ES tiesību aktiem. Šeit atradīsiet līgumus, tiesību aktus, starptautiskus nolīgumus, likumdošanas procedūras, ES tiesību aktu kopsavilkumus un judikatūru.

Pārredzamības reģistrs

Šeit varat meklēt organizācijas vai reģistrēt savu organizāciju. Reģistrā iekļauta informācija par dažādām interesēm, tai skaitā par to, kas tās pārstāv un ar kādiem ES mēroga resursiem. To kopīgi pārvalda Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija. Ņemiet vērā, ka organizāciju pārstāvji nevar piedalīties augsta līmeņa sanāksmēs ar komisāriem vai Komisijas augstākā līmeņa amatpersonām, ja viņu pārstāvētās organizācijas nav reģistrētas.

DORIE

Datubāzē DORIE varat meklēt ar ES jautājumiem saistītus dokumentus no 1946. gada līdz šai dienai. Starp tiem atrodami ES iestāžu pieņemti tiesību instrumenti, iestāžu un struktūru sanāksmju protokoli, paziņojumi presei, laikrakstu raksti, Eiropas līderu runas un Komisijas iekšējās piezīmes.

ES publikācijas

Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību

Šajā ziņojumā izklāstītas ES galvenās iniciatīvas un panākumi iepriekšējā gadā.

ES Publikāciju birojs

Šajā tiešsaistes bibliotēkā atradīsiet Eiropas Savienības iestāžu un struktūru publikācijas.

ES Atvērto datu portāls

Izmantojiet ES Atvērto datu portālu, lai ērti piekļūtu ES iestāžu un citu struktūru brīvi pieejamiem datiem. Šos datus drīkstat izmantot un atkalizmantot komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem.

Publiskie reģistri

Eiropas Parlaments

Dokumentu publiskais reģistrs

Piekļūstiet dokumentiem, ko Eiropas Parlaments sagatavojis vai saņēmis kopš 2001. gada decembra. Šeit atradīsiet sanāksmju protokolus, darba kārtības, leģislatīvus tekstus, rezolūcijas un citus dokumentus.

Eiropadome

Dokumentu reģistrs

Piekļūstiet dokumentiem, ko Eiropadome sagatavojusi kopš 1999. gada. Šeit atradīsiet secinājumus (no 2004. gada), sanāksmju protokolus, darba kārtības, balsojumus un rezultātus.

Eiropas Savienības Padome

Dokumentu reģistrs

Piekļūstiet dokumentiem, ko Padome sagatavojusi kopš 1999. gada. Šeit atradīsiet juridiskos sagatavošanas dokumentus, sanāksmju protokolus, darba kārtības, balsojumus un rezultātus.

Ar "koplēmuma" procedūru (parasto likumdošanas procedūru) pieņemto leģislatīvo aktu reģistrs)

Meklējiet ES leģislatīvos aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Tajā iekļautas gan izskatīšanā esošās, gan pabeigtās procedūras.

Eiropas Komisija

Komisijas dokumentu reģistrs

Piekļūstiet dokumentiem, ko Eiropas Komisija izstrādājusi vai saņēmusi kopš 2001. gada janvāra. Šeit atradīsiet leģislatīvos dokumentus un sanāksmju protokolus un darba kārtības.

Komitoloģijas reģistrs

Komitejas piedalās ES tiesību aktu īstenošanā, un ar to darbu saistītos dokumentus atradīsiet šajā reģistrā.

Eiropas Savienības Tiesa

Piekļuve administratīviem dokumentiem

Pieprasiet piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar ES Tiesas administratīvo pienākumu izpildi.

Eiropas Centrālā banka (ECB)

Dokumentu publiskais reģistrs

Piekļūstiet ECB publiskotajiem dokumentiem. Šeit atradīsiet kalendārus, lēmumus, atzinumus, sanāksmju darba kārtības un protokolus.

Eiropas Revīzijas palāta (ERP)

Piekļuve dokumentiem

Piekļuvei ERP izdotiem dokumentiem varat pieteikties rakstiski vai ar e-pasta starpniecību.

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

EĀDD publiskais reģistrs

Piekļūstiet dokumentiem, ko EĀDD izstrādājis kopš 2015. gada janvāra. Šeit atradīsiet priekšlikumus, ieteikumus, darba dokumentus un administratīvus lēmumus.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK)

EESK publiskie dokumenti

Piekļūstiet EESK izstrādātajiem dokumentiem. Tie ir pieejami elektroniskā formātā.

Eiropas Reģionu komiteja (RK)

Piekļuve dokumentiem

Lai pieprasītu piekļuvi RK dokumentiem, sazinieties ar dienestu “Pārredzamība un dokumentu pieejamība”.

Eiropas Investīciju banka (EIB)

Publiskais reģistrs

Piekļūstiet informācijai par vidi un sociāliem jautājumiem, dokumentiem par ilgtspējīgiem investīciju projektiem un vides politikas dokumentiem.

Eiropas Ombuds

Publiskais reģistrs

Šajā reģistrā atradīsiet galvenos uzņēmējdarbības dokumentus (lietas, lēmumus, ieteikumus) un dokumentus par stratēģiju, politiku un augsta līmeņa vadību.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Datu aizsardzības reģistrs

Piekļūstiet informācijai par EDAU darbībām saistībā ar personas datu apstrādi.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK)

Publiskie reģistri

Šeit ir pieejami visi trīs EDAK publiskie reģistri. Tajos atradīsiet rīcības kodeksus, sertifikācijas mehānismus, zīmogus un marķējumus, kā arī saistošus uzņēmuma noteikumus.

ES informācijas centri

Europe Direct informācijas centri

Sazinieties ar vietējo Europe Direct informācijas centru, lai uzzinātu vairāk par ES darbību.