Prejsť na hlavný obsah

Prístup k informáciám

Transparentnosť

Transparentnosť je jednou z kľúčových zásad EÚ. Vyžaduje, aby EÚ sprístupňovala informácie o tvorbe politík a o výdavkoch a aby dodržiavala zásadu slobodného prístupu k informáciám. Tieto zásady sú vymedzené v zmluvách EÚ.

V článku 10 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že otvorené rozhodovanie sa uskutočňuje „čo najbližšie k občanovi“. V článku 11 sa uvádza, že jednotlivci a reprezentatívne združenia by mali mať možnosť „verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie“.

V Zmluve o fungovaní Európskej únie sú tieto otázky konkretizované. Uvádza sa v nej, že inštitúcie Únie sú povinné konať verejne a zabezpečiť, aby jednotlivci a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte EÚ mali prístup k dokumentom (článok 15).

Z praktického hľadiska to znamená, že máte právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ vrátane legislatívnych textov, úradných dokumentov, zápisníc zo zasadnutí a ich programov. Kliknutím na odkazy na tejto stránke možno získať prístup k ich databázam a verejným registrom, čo vám umožní dostať sa k dokumentom buď priamo online alebo na požiadanie.

Prístup k dokumentom

V záujme zvýšenia transparentnosti Európska komisia, Európsky parlament, Európska rada a Rada EÚ vopred uverejňujú svoje kalendáre schôdzí a na tlačových konferenciách informujú o výstupoch z nich. Zasadnutia Parlamentu a časti zasadnutí Rady možno sledovať aj online.

Všetky programové priority vrátane politických usmernení Komisie, správy o stave Únie a pracovného programu Komisie sa uverejňujú. Uverejňuje sa aj strategický program Európskej rady a následné priority predsedníctva Rady.

Možno si prezrieť programy komisárov, ako aj predsedov Európskej rady a Európskeho parlamentu.

Aj ostatné inštitúcie a orgány EÚ uverejňujú programy svojich predsedov, harmonogram schôdzí a internetové vysielanie zasadnutí.

Ďalšie informácie sa nachádzajú pod odkazom inštitúcie a orgány.

Databázy EÚ

EUR-Lex

EUR-Lex je vašou bránou k právu EÚ. Môžete vyhľadávať zmluvy, právne akty, medzinárodné dohody, postupy tvorby práva, súhrny právnych predpisov a judikatúru EÚ.

Register transparentnosti

Vyhľadávajte organizácie alebo zaregistrujte si svoju vlastnú. Register obsahuje informácie o tom, aké záujmy sa sledujú, kto sú tieto záujmové skupiny a aké finančné prostriedky využívajú na úrovni EÚ. Prevádzkujú ho spoločne Európsky parlament a Európska komisia. Treba poznamenať, že zástupcovia organizácií nemôžu mať stretnutia na vysokej úrovni s komisármi alebo vyššími úradníkmi Komisie, ak ich organizácia nie je zaregistrovaná.

DORIE

V databáze DORIE možno vyhľadávať dokumenty týkajúce sa záležitostí EÚ od roku 1946 do súčasnosti. Medzi tieto dokumenty patria právne nástroje prijaté inštitúciami EÚ, zápisnice zo zasadnutí európskych inštitúcií a orgánov, tlačové správy, novinové články, prejavy európskych lídrov a interné pracovné dokumenty Komisie.

Publikácie EÚ

Súhrnná správa o činnosti Európskej únie

Táto správa obsahuje prehľad hlavných iniciatív a úspechov EÚ za uplynulý rok.

Úrad pre publikácie EÚ

Môžete vyhľadávať v online knižnici publikácií inštitúcií a iných orgánov EÚ.

Portál otvorených dát EÚ

Môžete vyhľadávať na Portáli otvorených dát EÚ, ktorý je jednotným kontaktným miestom pre údaje z inštitúcií a iných orgánov EÚ. Tieto údaje možno používať – aj opakovane – na komerčné i nekomerčné účely.

Verejné registre

Európsky parlament

Verejný register dokumentov

Získajte prístup k dokumentom, ktoré Európsky parlament vytvoril alebo prijal od decembra 2001. Zahŕňa zápisnice zo zasadnutí, programy, legislatívne texty a uznesenia.

Európska rada

Register dokumentov

Získajte prístup k dokumentom, ktoré Európska rada vydala od roku 1999. Zahŕňa závery (od roku 2004), zápisnice zo zasadnutí, programy, výsledky hlasovania a výsledky zasadnutí.

Rada EÚ

Register dokumentov

Získajte prístup k dokumentom, ktoré Rada vytvorila od roku 1999. Zahŕňa prípravné legislatívne dokumenty, zápisnice zo zasadnutí, programy, výsledky hlasovania a výsledky zasadnutí.

Register legislatívnych aktov podliehajúcich spolurozhodovaciemu postupu (riadny legislatívny postup)

Možno vyhľadávať legislatívne akty EÚ prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu. Zahŕňa prebiehajúce aj ukončené postupy.

Európska komisia

Register dokumentov Komisie

Získajte prístup k dokumentom, ktoré Komisia vytvorila alebo prijala od januára 2001. Zahŕňa legislatívne dokumenty spolu so zápisnicami a programami zasadnutí.

Komitologický register

Možno vyhľadávať informácie a dokumenty týkajúce sa práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní právnych predpisov EÚ.

Súdny dvor Európskej únie

Prístup k administratívnym dokumentom

Možno požiadať o prístup k administratívnym dokumentom, ktoré má Súdny dvor EÚ k dispozícii.

Európska centrálna banka (ECB)

Verejný register dokumentov

Získajte prístup k dokumentom, ktoré sprístupnila ECB. Zahŕňa kalendáre, rozhodnutia, stanoviská, programy a zápisnice zo zasadnutí.

Európsky dvor audítorov (EDA)

Prístup k dokumentom

O prístup k dokumentom, ktoré vydal EDA, možno požiadať písomne alebo e-mailom.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

Verejný register ESVČ

Získajte prístup k dokumentom, ktoré ESVČ vytvorila od januára 2015. Zahŕňa návrhy, odporúčania, pracovné dokumenty a administratívne rozhodnutia.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

Verejné dokumenty EHSV

Získajte prístup k dokumentom, ktoré vytvoril EHSV. Sú k dispozícii v elektronickej podobe.

Európsky výbor regiónov (VR)

Prístup k dokumentom

Ak chcete požiadať o prístup k dokumentom, ktoré vytvoril VR, kontaktujte oddelenie pre transparentnosť a prístup k dokumentom.

Európska investičná banka (EIB)

Verejný register

Získajte prístup k informáciám alebo dokumentom z oblasti životného prostredia a sociálnych vecí, ktoré sa týkajú udržateľných investičných projektov, ako aj k dokumentom o environmentálnej politike.

Európsky ombudsman

Verejný register

Možno vyhľadávať hlavné dokumenty týkajúce sa jeho činnosti (prípady, rozhodnutia, odporúčania) a dokumenty týkajúce sa stratégie, politiky a riadenia na vysokej úrovni.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Register záznamov

Získajte prístup k záznamom o činnostiach EDPS týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB)

Verejné registre

Získajte prístup k trom verejným registrom EDPB. Zahŕňajú záznamy o kódexoch správania, certifikačných mechanizmoch, pečatiach a značkách, ako aj záväzných vnútropodnikových pravidlách.

Informačné centrá EÚ

Informačné centrá Europe Direct

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako funguje EÚ, kontaktujte miestne informačné centrum Europe Direct.