Skip to main content

Adgang til oplysninger

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed er et af EU's centrale principper. Det kræver, at EU offentliggør oplysninger om politikudformning og udgifter og overholder princippet om informationsfrihed. Disse principper er fastsat i EU-traktaterne.

Artikel 10 i Traktaten om Den Europæiske Union fastsætter, at en åben beslutningsproces gennemføres "så tæt på borgerne som muligt". I artikel 11 fastsættes det, at både enkeltpersoner og repræsentative sammenslutninger bør have mulighed for at "give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt".

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uddyber disse punkter. Den fastsætter, at EU-institutionerne er forpligtet til at handle offentligt og til at sikre, at enkeltpersoner og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i et EU-land, har adgang til dokumenter (artikel 15).

I praksis betyder det, at du har ret til aktindsigt i dokumenter fra EU's institutioner, organer og agenturer, herunder lovgivningsmæssige tekster, officielle dokumenter, mødereferater og dagsordener. Følg linkene på denne side for at få adgang til deres databaser og offentlige registre, hvor du kan få adgang til dokumenter enten direkte online eller efter anmodning.

Aktindsigt

For at øge gennemsigtigheden offentliggør Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet deres mødekalender på forhånd og udveksler oplysninger om resultaterne heraf på pressekonferencer. Du kan også følge Parlamentets samlinger og dele af Rådets samlinger online.

Alle programmeringsprioriteter, herunder Europa-Kommissionens politiske retningslinjer, talen om Unionens tilstand og Europa-Kommissionens arbejdsprogram, offentliggøres. Det Europæiske Råds strategiske dagsorden og efterfølgende prioriteter for Rådets formandskab offentliggøres også.

Du kan se listerne over kommissærer, formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Europa-Parlamentet.

De resterende EU-institutioner og -organer offentliggør også deres formænds planer, mødekalendere og webstreamede møder.

Du kan læse mere på institutioner og organer.

EU-databaser

EUR-Lex

EUR-Lex er din indgang til EU-retten. Du kan søge efter traktater, retsakter, internationale aftaler, lovgivningsprocedurer, resuméer af EU-lovgivningen og retspraksis.

Åbenhedsregister

Søg efter organisationer, eller registrer din egen. Registret indeholder oplysninger om de interesser, der forfølges, af hvem og med hvilke budgetter på EU-plan. Det forvaltes af både Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Bemærk, at repræsentanter for organisationer ikke kan afholde møder på højt plan med kommissærer eller højtstående tjenestemænd i Kommissionen, hvis deres organisation ikke er registreret.

DORIE

I DORIE-databasen kan du søge efter dokumenter om EU-spørgsmål fra 1946 til i dag. Disse omfatter retsakter vedtaget af EU-institutionerne, referater af møder afholdt af institutioner og organer, pressemeddelelser, avisartikler, europæiske lederes taler og interne notater fra Kommissionen.

EU-publikationer

Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed

Denne beretning redegør for EU's vigtigste initiativer og resultater i det forgangne år.

Den Europæiske Unions Publikationskontor

Søg i onlinebiblioteket efter publikationer fra EU's institutioner og andre organer.

EU's portal for åbne data

Søg i EU's portal for åbne data, hvor data fra EU's institutioner og andre organer er samlet på ét sted. Du kan bruge og genbruge disse data til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

Offentlige registre

Europa-Parlamentet

Offentligt register over dokumenter

Få adgang til dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget af Europa-Parlamentet siden december 2001. Omfatter mødereferater, dagsordener, lovgivningstekster og beslutninger.

Det Europæiske Råd

Dokumentregister

Få adgang til dokumenter, der er udstedt af Det Europæiske Råd siden 1999. Indeholder konklusioner (fra 2004), mødereferater, dagsordener, afstemninger og resultater.

Rådet for Den Europæiske Union

Dokumentregister

Få adgang til dokumenter udstedt af Rådet siden 1999. Omfatter forberedende lovgivningsdokumenter, mødereferater, dagsordener, afstemninger og resultater.

Register over retsakter under fælles beslutningstagning (den almindelige lovgivningsprocedure)

Søg efter EU-retsakter, der er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure. Omfatter både igangværende og afsluttede procedurer.

Europa-Kommissionen

Register over Europa-Kommissionens dokumenter

Få adgang til dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget af Kommissionen siden januar 2001. Indeholder lovgivningsmæssige dokumenter samt mødereferater og -dagsordener.

Komitologiregistret

Søg efter oplysninger og dokumenter vedrørende arbejdet i udvalg, der hjælper Kommissionen med at gennemføre EU-lovgivningen.

Den Europæiske Unions Domstol

Adgang til administrative dokumenter

Anmod om aktindsigt i administrative dokumenter, som Den Europæiske Unions Domstol er i besiddelse af.

Den Europæiske Centralbank (ECB)

Offentligt register over dokumenter

Få adgang til dokumenter, der er frigivet af ECB. Omfatter kalendere, afgørelser, udtalelser, dagsordener og mødereferater.

Den Europæiske Revisionsret

Aktindsigt

Anmod om aktindsigt i dokumenter udstedt af Revisionsretten skriftligt eller pr. e-mail.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

EU-Udenrigstjenestens offentlige register

Få adgang til dokumenter, der er udarbejdet af EU-Udenrigstjenesten siden januar 2015. Omfatter forslag, henstillinger, arbejdsdokumenter og administrative afgørelser.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

EØSU's offentlige dokumenter

Få adgang til dokumenter, der er udarbejdet af EØSU. De er tilgængelige i elektronisk format.

Det Europæiske Regionsudvalg (RU)

Adgang til dokumenter

Kontakt Kontoret for åbenhed og aktindsigt for at anmode om aktindsigt i Regionsudvalgets dokumenter.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Offentligt register

Få adgang til miljømæssige og sociale oplysninger/dokumenter om bæredygtige investeringsprojekter samt miljøpolitiske dokumenter.

Den Europæiske Ombudsmand

Offentligt register

Søg efter centrale forretningsdokumenter (sager, beslutninger, henstillinger) og dokumenter vedrørende strategi, politik og ledelse på højt niveau.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Register

Få adgang til registrene over EDPS' aktiviteter vedrørende behandling af personoplysninger.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Offentlige registre

Få adgang til Databeskyttelsesrådets tre offentlige registre. Omfatter fortegnelser over adfærdskodekser, certificeringsmekanismer, segl og mærker og bindende virksomhedsregler.

EU-Oplysningen

Europe Direct-informationscentrene

Kontakt dit lokale Europe Direct-informationscenter for at få mere at vide om, hvordan EU fungerer.