Mur għall-kontenut ewlieni

Aċċess għall-informazzjoni

Trasparenza

It-trasparenza hija waħda mill-prinċipji ewlenin tal-UE. Dan jirrikjedi li l-UE tiżvela informazzjoni dwar it-tfassil tal-politika u l-infiq u tirrispetta l-prinċipju tal-libertà tal-informazzjoni. Dawn il-prinċipji huma stabbiliti fit-trattati tal-UE.

L-Artikolu 10 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jistipula li “id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun miftuħ u qrib iċ-ċittadin”. L-Artikolu 11 jiddikjara li kemm l-individwi kif ukoll l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi għandhom jingħataw l-opportunità li “jgħarrfu u jiskambjaw pubblikament l-opinjonijiet tagħhom fl-oqsma ta' azzjoni kollha tal-Unjoni”.

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jespandi dawn il-punti. Huwa jiddikjara li l-istituzzjonijiet tal-UE huma obbligati jaġixxu pubblikament u jiżguraw li l-individwi u kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew li jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha f’pajjiż tal-UE tkun tista’ taċċessa d-dokumenti (l-Artikolu 15).

F’termini prattiċi, dan ifisser li int intitolat li taċċessa dokumenti mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE, inklużi testi leġiżlattivi, dokumenti uffiċjali, minuti tal-laqgħat u aġendi. Segwi l-links f’din il-paġna biex taċċessa l-bażijiet tad-data u r-reġistri pubbliċi tagħhom, fejn tista’ tikseb dokumenti direttament online jew fuq talba.

Aċċess għad-dokumenti

Biex tiżdied it-trasparenza, il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-UE jippubblikaw l-iskedi tal-laqgħat tagħhom minn qabel u jaqsmu informazzjoni dwar l-eżiti tagħhom fil-konferenzi stampa. Tista’ wkoll issegwi s-sessjonijiet tal-Parlament u partijiet mil-laqgħat tal-Kunsill online.

Il-prijoritajiet kollha tal-ipprogrammar, inklużi l-linji gwida politiċi tal-Kummissjoni, id-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni u l-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni, isiru pubbliċi. L-aġenda strateġika tal-Kunsill Ewropew u l-prijoritajiet sussegwenti tal-presidenza tal-Kunsill isiru pubbliċi wkoll.

Tista’ tikkonsulta l-iskedi tal-Kummissarji, tal-President tal-Kunsill Ewropew u tal-President tal-Parlament Ewropew.

L-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE jippubblikaw ukoll l-iskedi tal-presidenti tagħhom, il-kalendarji tal-laqgħat u l-laqgħat mxandra fuq l-internet.

Għal aktar informazzjoni, ikkonsulta l-istituzzjonijiet u l-korpi.

Bażijiet tad-data tal-UE

EUR-Lex

Il-EUR-Lex huwa l-gateway tiegħek għal-liġi tal-UE. Tista’ tfittex trattati, atti legali, ftehimiet internazzjonali, proċeduri tat-tfassil tal-liġijiet, sommarji tal-leġiżlazzjoni tal-UE u każistika.

Reġistru ta' trasparenza

Fittex organizzazzjonijiet jew irreġistra tiegħek stess. Ir-reġistru jinkludi informazzjoni dwar l-interessi li qed jiġu segwiti, minn min u b’liema baġits fil-livell tal-UE. Jitmexxa kemm mill-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Kummissjoni Ewropea. Innota li r-rappreżentanti ta' organizzazzjoni ma jistax ikollhom laqgħat ta’ livell għoli mal-Kummissarji jew ma’ uffiċjali għolja tal-Kummissjoni jekk l-organizzazzjoni tagħhom ma tkunx reġistrata.

DORIE

Fittex fil-bażi tad-data DORIE għal dokumenti dwar kwistjonijiet tal-UE mill-1946 sal-lum. Dawn jinkludu strumenti legali adottati mill-Istituzzjonijiet, minuti tal-laqgħat miżmuma mill-istituzzjonijiet u mill-korpi Ewropej, stqarrijiet għall-istampa, artikli tal-gazzetta, diskorsi tal-mexxejja Ewropej u noti interni tal-Kummissjoni.

Pubblikazzjonijiet tal-UE

Ir-Rapport Ġenerali dwar l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea

Ir-rapport jagħti rendikont tal-inizjattivi u l-kisbiet ewlenin tal-UE tul is-sena li għaddiet.

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE

Fittex fil-librerija online tal-pubblikazzjonijiet mill-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE.

Il-Portal tad-Data Miftuħa

Fittex fil-Portal tad-Data Miftuħa tal-UE, punt ta’ aċċess uniku għad-data mill-istituzzjonijiet tal-UE u korpi oħra. Tista’ tuża u terġa' tuża din id-data għal finijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali.

Reġistri pubbliċi

Il-Parlament Ewropew

Reġistru pubbliku tad-dokumenti

Aċċessa d-dokumenti prodotti jew riċevuti mill-Parlament Ewropew sa minn Diċembru 2001. Jinkludi l-minuti tal-laqgħat, l-aġendi, it-testi leġiżlattivi u r-riżoluzzjonijiet.

Il-Kunsill Ewropew

Reġistru tad-Dokumenti

Aċċessa d-dokumenti maħruġa mill-Kunsill Ewropew sa mill-1999. Jinkludi l-konklużjonijiet (mill-2004), il-minuti tal-laqgħat, l-aġendi, il-votazzjonijiet u r-riżultati.

Il-Kunsill tal-UE

Reġistru tad-Dokumenti

Aċċessa d-dokumenti maħruġa mill-Kunsill Ewropew sa mill-1999. Jinkludi d-dokumenti leġiżlattivi preparatorji, il-minuti tal-laqgħat, l-aġendi, il-votazzjonijiet u r-riżultati.

Reġistru ta’ atti leġiżlattivi taħt “kodeċiżjoni” (proċedura leġiżlattiva ordinarja))

Fittex atti leġiżlattivi tal-UE adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Jinkludi kemm il-proċeduri li għaddejjin kif ukoll dawk li tlestew.

Il-Kummissjoni Ewropea

Reġistru tad-dokumenti tal-Kummissjoni

Aċċessa d-dokumenti prodotti jew riċevuti mill-Kummissjoni sa minn Jannar 2001. Jinkludi d-dokumenti leġiżlattivi flimkien mal-minuti u l-aġendi tal-laqgħat.

Reġistru tal-komitoloġija

Fittex informazzjoni u dokumenti relatati mal-ħidma tal-kumitati li jgħinu lill-Kummissjoni timplimenta l-leġiżlazzjoni tal-UE.

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Aċċess għal dokumenti amministrattivi

Itlob aċċess għad-dokumenti amministrattivi miżmuma mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE.

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)

Reġistru pubbliku tad-dokumenti

Aċċessa d-dokumenti rilaxxati mill-BĊE. Jinkludi d-djarji, id-deċiżjonijiet, l-opinjonijiet, l-aġendi u l-minuti tal-laqgħat.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA)

Aċċess għad-dokumenti

Applika għal aċċess għad-dokumenti maħruġa mill-QEA bil-miktub jew bl-email.

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)

Reġistru pubbliku tas-SEAE

Aċċessa d-dokumenti prodotti mis-SEAE minn Jannar 2015. Jinkludi l-proposti, ir-rakkomandazzjonijiet, id-dokumenti ta’ ħidma u d-deċiżjonijiet amministrattivi.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE)

Id-dokumenti pubbliċi tal-KESE

Aċċessa d-dokumenti prodotti mill-KESE. Huma disponibbli f’format elettroniku.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)

Aċċess għad-dokumenti

Ikkuntattja lid-Dipartiment tat-Trasparenza u l-Aċċess għad-Dokumenti biex titlob aċċess għad-dokumenti prodotti mill-KtR.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI)

Reġistru pubbliku

Aċċessa informazzjoni/dokumenti ambjentali u soċjali dwar proġetti ta’ investiment sostenibbli, kif ukoll dokumenti ta’ politika ambjentali.

L-Ombudsman Ewropew

Reġistru pubbliku

Fittex dokumenti ewlenin tan-negozju (każijiet, deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet) u dokumenti relatati ma’ strateġija, politika u ġestjoni ta’ livell għoli.

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS)

Reġistru tar-rekords

Aċċessa r-rekords tal-attivitajiet tal-EDPS dwar l-ipproċessar tad-data personali.

Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB)

Reġistri pubbliċi

Aċċessa t-tliet reġistri pubbliċi tal-EDPB. Jinkludi rekords ta’ kodiċijiet ta’ kondotta, mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u marki, u regoli korporattivi vinkolanti.

Iċ-Ċentri ta’ informazzjoni tal-UE

Iċ-Ċentri ta' Informazzjoni tal-Europe Direct

Ikkuntattja ċ-Ċentru ta’ Informazzjoni tal-Europe Direct lokali tiegħek biex issir taf aktar dwar kif taħdem l-UE.