Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Достъп до информация

Прозрачност

Прозрачността е един от основните принципи на ЕС. Съгласно този принцип ЕС трябва да оповестява информация относно изготвянето на политики и разходите и да зачита принципа за свобода на информацията. Тези принципи са определени в Договорите на ЕС.

Член 10 от Договора за Европейския съюз постановява, че откритото вземане на решения се извършва „възможно най-близо до гражданите“. В член 11 се посочва, че както на физическите лица, така и на представителните организации следва да предоставя възможност да „изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза“.

В Договора за функционирането на Европейския съюз тези аспекти се доразвиват. В него се посочва, че институциите на ЕС са длъжни да действат публично и да гарантират, че физическите лица и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище в държава от ЕС, имат право на достъп до документи (член 15).

На практика това означава, че имате право на достъп до документи на институциите, органите и агенциите на ЕС, включително законодателни текстове, официални документи, протоколи и дневен ред на заседания. Следвайте връзките на тази страница за достъп до техните бази данни и публични регистри, където можете да получите документи директно онлайн или при поискване.

Достъп до документи

С цел повишаване на прозрачността Европейската комисия, Европейският парламент, Европейският съвет и Съветът на ЕС публикуват предварително графиците на своите заседания и оповестяват резултатите от тях на пресконференции. Можете също така да следите онлайн заседания на Парламента и части от заседания на Съвета.

Всички програмни приоритети, включително политическите насоки на Комисията, речта за състоянието на Съюза и работната програма на Комисията, се оповестяват публично. Стратегическата програма на Европейския съвет и съответните приоритети на председателството на Съвета също се оповестяват публично.

Можете също да направите справка с графиците на членовете на Комисията, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейския парламент.

Останалите институции и органи на ЕС също публикуват графиците на своите председатели и календар със заседанията, включително заседанията, излъчвани по интернет.

За повече информация вижте страницата за институциите и органите.

Бази данни на ЕС

EUR-Lex

EUR-Lex е вашият портал към законодателството на ЕС. Можете да търсите договори, правни актове, международни споразумения, законодателни процедури, резюмета на правни актове на ЕС и съдебна практика.

Регистър за прозрачност

Търсете организации или регистрирайте своята организация. Регистърът съдържа информация за това кой какви интереси преследва на равнище ЕС и с какъв бюджет. Той се управлява съвместно от Европейския парламент и Европейската комисия Имайте предвид, че представители на организациите не могат да провеждат срещи на високо равнище с комисари или висши служители на Комисията, ако тяхната организация не е вписана в регистъра.

DORIE

Търсете в базата данни DORIE документи по въпроси, свързани с ЕС, от 1946 г. до днес. Документите включват правни инструменти, приети от институциите на ЕС, протоколи от заседанията на европейските институции и органи, съобщения за медиите, статии във вестници, речи на европейски лидери, както и вътрешни бележки на Комисията.

Публикации на ЕС

Общ доклад за дейността на Европейския съюз

Този доклад съдържа отчет на основните инициативи и постижения на ЕС през изминалата година.

Служба за публикации на ЕС

Търсете издания в онлайн библиотеката с публикации на институциите и другите органи на ЕС.

Портал за отворени данни на ЕС

Търсене на портала за отворени данни на ЕС — единен портал за данни от институциите и другите органи на ЕС. Можете да използвате тези данни за търговски или нетърговски цели.

Публични регистри

Европейски парламент

Публичен регистър на документите

Вижте документи, изготвени или получени от Европейския парламент от декември 2001 г. нататък. Регистърът съдържа протоколи от заседания, дневен ред за заседания, законодателни текстове и резолюции.

Европейски съвет

Регистър на документите

Вижте документи, изготвени от Европейския съвет от 1999 г. нататък. Регистърът съдържа заключения (от 2004 г. нататък), протоколи от заседания, дневен ред на заседания, гласувания и резултати.

Съвет на Европейския съюз

Регистър на документите

Вижте документи, изготвени от Съвета на ЕС от 1999 г. нататък. Регистърът съдържа подготвителни законодателни документи, протоколи от заседания, дневен ред на заседания, гласувания и резултати.

Регистър на законодателни актове съгласно процедурата за съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура)

Търсете законодателни актове на ЕС, приети съгласно обикновената законодателна процедура. Регистърът съдържа документи както по текущи, така и по приключили процедури.

Европейска комисия

Регистър на документи на Комисията

Вижте документи, изготвени или получени от Европейската комисия от януари 2001 г. нататък. Регистърът съдържа законодателни документи, протоколи от заседания и дневен ред на заседания.

Регистър на комитологията

Търсете информация и документи, свързани с работата на комитетите, които помагат на Комисията да прилага законодателството на ЕС.

Съд на Европейския съюз

Достъп до административни документи

Поискайте достъп до административни документи, съхранявани от Съда на ЕС.

Европейска централна банка (ЕЦБ)

Публичен регистър на документите

Вижте документи, публикувани от ЕЦБ. Регистърът съдържа дневници, решения, становища, дневен ред и протоколи от заседания.

Европейска сметна палата (ЕСП)

Достъп до документи

Подайте заявка за достъп до документи на ЕСП писмено или по електронната поща.

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Публичен регистър на ЕСВД

Вижте документи, изготвени от ЕСВД от януари 2015 г. нататък. Регистърът съдържа предложения, препоръки, работни документи и административни решения.

Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)

Публични документи на ЕИСК

Вижте документи, изготвени от ЕИСК. Те са достъпни в електронен формат.

Европейски комитет на регионите (КР)

Достъп до документи

Свържете се с отдел „Прозрачност и достъп до документи“, за да поискате достъп до документи, изготвени от КР.

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Публичен регистър

Вижте информация по екологични и социални въпроси, документи относно устойчиви инвестиционни проекти, както и документи относно политиката в областта на околната среда.

Европейски омбудсман

Публичен регистър

Търсете основни работни документи (дела, решения, препоръки) и документи, свързани със стратегията, политиката и висшето ръководство.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Регистър на записите

Вижте записи на дейностите на ЕНОЗД във връзка с обработването на лични данни.

Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД)

Публични регистри

Вижте публичните регистри на ЕКЗД. Те съдържат информация относно кодексите за поведение, механизмите за сертификация, печатите и маркировките, както и задължителните фирмени правила.

Информационни центрове на ЕС

Информационни центрове Europe Direct

Свържете се с вашия местен информационен център Europe Direct, за да научите повече за работата на ЕС.