Skip to main content

Přístup k informacím

Transparentnost

Transparentnost je jednou z klíčových zásad EU. Vyžaduje, aby EU zveřejňovala informace o tvorbě politik a o výdajích a dodržovala zásadu svobody informací. Uvedené zásady jsou stanoveny ve Smlouvách EU.

Článek 10 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že proces otevřeného rozhodování probíhá „co nejblíže občanům“. Článek 11 stanoví, že jednotlivci i reprezentativní sdružení by měli mít možnost „projevovat a veřejně si vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie“.

Na tyto body dále navazuje Smlouva o fungování Evropské unie. Stanoví, že orgány EU jsou povinny jednat veřejně a zajistit, aby jednotlivci a jakékoliv fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm či sídlem v některé ze zemí EU měli přístup k dokumentům (článek 15).

V praxi to znamená, že máte právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů EU, včetně legislativních textů, úředních dokumentů, zápisů ze schůzí a programů jednání. K přístupu do jejich databází a veřejných rejstříků, kde můžete získat dokumenty buď přímo online, nebo na vyžádání, použijte odkazy na této stránce.

Přístup k dokumentům

V zájmu zvýšení transparentnosti zveřejňují Evropská komise, Evropský parlament, Evropská rada a Rada EU předem svůj harmonogram zasedání a sdílejí informace o jejich výsledcích na tiskových konferencích. Zasedání Parlamentu a části zasedání Rady je rovněž možné sledovat online.

Zveřejňují se všechny programové priority, včetně politických směrů Komise, projevu o stavu Unie a pracovního programu Komise. Rovněž se zveřejňuje strategická agenda Evropské rady a následné priority předsednictví Rady.

Můžete se seznámit s harmonogramy komisařů, předsedy Evropské rady a předsedy Evropského parlamentu.

Zbývající orgány a instituce EU rovněž zveřejňují harmonogramy svých předsedů, rozvrhy schůzí a jednání přenášená po internetu.

Více informací naleznete na stránkách příslušných orgánů a institucí.

Databáze EU

EUR-Lex

Portál EUR-Lex je vaší vstupní branou k právu Unie. Můžete zde vyhledávat smlouvy, právní akty, mezinárodní dohody, legislativní postupy, shrnutí právních předpisů EU a judikaturu.

Rejstřík transparentnosti

V tomto rejstříku můžete vyhledávat organizace nebo do něj zaregistrovat svou vlastní. Rejstřík obsahuje informace o tom, jaké zájmy kdo na úrovni EU sleduje a za kolik peněz. Spravují jej Evropský parlament a Evropská komise. Je třeba mít na paměti, že zástupci organizací se nemohou setkávat na vysoké úrovni s komisaři nebo vyššími úředníky Komise, není-li jejich organizace zaregistrována.

DORIE

V databázi DORIE najdete dokumenty o otázkách týkajících se EU od roku 1946 až po současnost. Patří mezi ně právní nástroje schválené orgány EU, zápisy ze schůzí pořádaných orgány a institucemi, tiskové zprávy, články v tisku, projevy evropských vůdců a interní poznámky Komise.

Publikace EU

Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie

Tato zpráva podává přehled o hlavních iniciativách EU a úspěších dosažených v uplynulém roce.

Úřad pro publikace EU

Zde můžete vyhledávat v online knihovně publikací vydaných orgány EU a dalšími institucemi.

Portál veřejně přístupných dat EU

Portál veřejně přístupných dat EU funguje jako jednotný přístupový bod při vyhledávání dat orgánů EU a dalších institucí. Tato data můžete použít pro komerční i nekomerční účely, a to i opakovaně.

Veřejné rejstříky

Evropský parlament

Veřejný rejstřík dokumentů

Zde lze získat přístup k dokumentům, které od prosince 2001 vypracoval či obdržel Evropský parlament. Patří mezi ně zápisy z jednání, programy jednání, legislativní texty a usnesení.

Evropská rada

Rejstřík dokumentů

Zde lze získat přístup k dokumentům vydaným Evropskou radou od roku 1999. Patří mezi ně závěry (od roku 2004), zápisy z jednání, programy jednání, hlasování a jejich výsledky.

Rada EU

Rejstřík dokumentů

Zde lze získat přístup k dokumentům vydaným Radou od roku 1999. Patří mezi ně přípravné legislativní dokumenty, zápisy z jednání, programy jednání, hlasování a jejich výsledky.

Rejstřík legislativních aktů v rámci „spolurozhodování“ (běžný legislativní postup)

Zde můžete vyhledávat legislativní akty EU schválené řádným legislativním postupem. Patří mezi ně jak právě probíhající, tak už dokončené postupy.

Evropská komise

Rejstřík dokumentů Komise

Zde lze získat přístup k dokumentům, které Komise vypracovala či obdržela od ledna 2001. Patří mezi ně legislativní dokumenty spolu se zápisy z jednání a jejich programy.

Rejstřík postupu projednávání ve výborech

Zde můžete vyhledávat informace a dokumenty týkající se práce výborů, které pomáhají Komisi provádět právní předpisy EU.

Soudní dvůr Evropské unie

Přístup ke správním dokumentům

Zde můžete podat žádost o přístup ke správním dokumentům, které má v držení Soudní dvůr EU.

Evropská centrální banka (ECB)

Veřejný registr dokumentů

Zde lze získat přístup k dokumentům vydaným ECB. Patří mezi ně diáře současných či bývalých členů Výkonné rady, rozhodnutí, stanoviska, programy jednání a zápisy z jednání.

Evropský účetní dvůr (EÚD)

Přístup k dokumentům

Zde můžete formou dopisu či e-mailem požádat o přístup k dokumentům, které vydal EÚD.

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

Veřejný rejstřík ESVČ

Zde lze získat přístup k dokumentům vypracovaným službou ESVČ od ledna 2015. Patří mezi ně návrhy, doporučení, pracovní dokumenty a správní rozhodnutí.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Veřejné dokumenty EHSV

Zde lze získat přístup k dokumentům, které vydal výbor EHSV. Jsou k dispozici v elektronickém formátu.

Evropský výbor regionů (VR)

Přístup k dokumentům

Zde se můžete obracet na oddělení pro transparentnost a přístup k dokumentům s žádostmi o přístup k dokumentům vypracovaným Výborem regionů.

Evropská investiční banka (EIB)

Veřejný rejstřík

Zde lze získat přístup k informacím a dokumentům týkajícím se životního prostředí a sociální oblasti, které se zabývají udržitelnými investičními projekty, jakož i přístup k dokumentům o politice v oblasti životního prostředí.

Evropský veřejný ochránce práv

Veřejný rejstřík

Zde můžete vyhledávat klíčové obchodní dokumenty (případy, rozhodnutí, doporučení) a dokumenty týkající se strategie, politiky a řízení na vysoké úrovni.

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Registr záznamů

Zde lze získat přístup k záznamům o činnostech evropského inspektora ochrany údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB)

Veřejné rejstříky

Zde lze získat přístup ke třem veřejným rejstříkům sboru EDPB. Patří mezi ně záznamy o kodexech chování, akreditačních postupech, pečetích a známkách i závazných podnikových pravidlech.

Informační střediska EU

Informační střediska Europe Direct

Obraťte se na místní informační centrum Europe Direct, kde se dozvíte více o tom, jak EU funguje.