Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Pristup informacijama

Transparentnost

Transparentnost je jedno od ključnih načela EU-a. Prema tom načelu EU mora objavljivati informacije o oblikovanju politika i potrošnji te poštovati načelo slobode informiranja. Ta su načela utvrđena u Ugovorima EU-a.

Člankom 10. Ugovora o Europskoj uniji predviđeno je da se otvoreno odlučivanje provodi što je moguće bliže građanima. U članku 11. navodi se da bi građanima i predstavničkim udrugama trebalo omogućiti da objavljuju i javno razmjenjuju stavove u svim područjima djelovanja Unije.

U Ugovoru o funkcioniranju Europske unije ta su pitanja dodatno razrađena. U njemu je navedeno da institucije EU-a moraju javno djelovati i osigurati da građani i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili sjedištem u nekoj državi članici imaju pravo pristupa dokumentima (članak 15.).

U praksi to znači da imate pravo pristupa dokumentima institucija, tijela i agencija EU-a, uključujući zakonodavne tekstove, službene dokumente, zapisnike i dnevne redove sastanaka. Na poveznicama na ovoj stranici možete pristupiti bazama podataka i javnim registrima u kojima možete izravno preuzeti dokumente ili zatražiti njihovo preuzimanje.

Pristup dokumentima

Kako bi povećali transparentnost, Europska komisija, Europski parlament, Europsko vijeće i Vijeće EU-a unaprijed objavljuju raspored sastanaka, a informacije o njihovim ishodima daju na konferencijama za medije. Sjednice Parlamenta i dijelove sjednica Vijeća možete pratiti i na internetu.

Svi programski prioriteti, uključujući političke smjernice Komisije, govor o stanju Unije i program rada Komisije, javno se objavljuju, kao i strateški program Europskog vijeća i prioriteti predsjedništva Vijeća.

Na uvid su vam dostupni i rasporedi povjerenikâ, predsjednika Europskog vijeća i predsjednika Europskog parlamenta.

Ostale institucije i tijela EU-a isto tako objavljuju rasporede svojih predsjednika, kalendare sastanaka i sastanke koji se prenose na internetu.

Za više informacija obratite se institucijama i tijelima.

Baze podataka EU-a

EUR-Lex

Na EUR-Lexu možete pristupiti zakonodavstvu EU-a. Možete pretraživati ugovore, pravne akte, međunarodne sporazume, zakonodavne postupke, sažetke zakonodavstva EU-a i sudsku praksu.

Registar transparentnosti

U registru transparentnosti možete registrirati svoju organizaciju ili pretraživati druge. Registar sadržava informacije o tome koji se interesi zastupaju, tko ih zastupa i s koliko sredstava na razini EU-a. Vode ga Europski parlament i Europska komisija. Valja napomenuti da predstavnici organizacija ne mogu imati sastanke na visokoj razini s povjerenicima ili višim dužnosnicima Komisije ako njihova organizacija nije u registru.

DORIE

U bazi podataka DORIE pretražite dokumente o pitanjima povezanima s EU-om izrađene od 1946. do danas. To mogu biti pravni instrumenti koje su donijele institucije EU-a, zapisnici sa sastanaka institucija i tijela, priopćenja za medije, novinski članci, govori europskih čelnika i interni dopisi Komisije.

Publikacije EU-a

Opće izvješće o aktivnostima Europske unije

U ovom se izvješću daje pregled glavnih inicijativa i postignuća EU-a u protekloj godini.

Ured za publikacije EU-a

Pretražite internetsku knjižnicu publikacija institucija i drugih tijela EU-a.

Portal otvorenih podataka EU-a

Pretražite Portal otvorenih podataka EU-a, jedinstvenu ulaznu točku za podatke institucija i drugih tijela EU-a. Ti su vam podaci na raspolaganju za uporabu i ponovnu uporabu u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Javni registri

Europski parlament

Javni registar dokumenata

Pristupite dokumentima koje je Europski parlament izradio ili primio od prosinca 2001. Registar uključuje zapisnike sjednica, dnevne redove, zakonodavne tekstove i rezolucije.

Europsko vijeće

Registar dokumenata

Pristupite dokumentima koje je Europsko vijeće izdalo od 1999. Registar uključuje zaključke (od 2004.), zapisnike, dnevne redove, glasanja i ishode.

Vijeće EU-a

Registar dokumenata

Pristupite dokumentima koje je Vijeće izdalo od 1999. Registar uključuje pripremne zakonodavne dokumente, zapisnike, dnevne redove, glasanja i ishode.

Registar zakonodavnih akata donesenih postupkom suodlučivanja (redovni zakonodavni postupak)

Pretražite zakonodavne akte EU-a donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom. U registru su prikazani tekući i dovršeni postupci.

Europska komisija

Registar dokumenata Komisije

Pristupite dokumentima koje je Komisija izradila ili primila od siječnja 2001. Registar uključuje zakonodavne dokumente, zapisnike i dnevne redove sastanaka.

Registar komitologije

Pretražite informacije i dokumente o radu odbora koji pomažu Komisiji u provedbi zakonodavstva EU-a.

Sud Europske unije

Pristup upravnim dokumentima

Zatražite pristup upravnim dokumentima Suda Europske unije.

Europska središnja banka (ESB)

Javni registar dokumenata

Pristupite dokumentima koje je objavio ESB. Registar uključuje dnevnike, odluke, mišljenja, dnevne redove i zapisnike sastanaka.

Europski revizorski sud

Pristup dokumentima

Podnesite zahtjev za pristup dokumentima koje izdaje Europski revizorski sud u pisanom obliku ili e-poštom.

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)

Javni registar ESVD-a

Pristupite dokumentima koje je ESVD izradio od siječnja 2015. Registar uključuje prijedloge, preporuke, radne dokumente i upravne odluke.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)

Javni dokumenti EGSO-a

Pristupite dokumentima koje je izradio EGSO. Dostupni su u elektroničkom obliku.

Europski odbor regija (OR)

Pristup dokumentima

Obratite se Službi za transparentnost i pristup dokumentima i zatražite pristup dokumentima koje je izradio Odbor regija.

Europska investicijska banka (EIB)

Javni registar

Pristupite dokumentima i informacijama o zaštiti okoliša i socijalnoj politici te projektima održivih ulaganja.

Europski ombudsman

Javni registar

Pretražite temeljnu poslovnu dokumentaciju (predmete, odluke, preporuke) i dokumente koji se odnose na strategije, politike i upravljanje na visokoj razini.

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)

Registar evidencije aktivnosti

Pristupite evidenciji aktivnosti EDPS-a u vezi s obradom osobnih podataka.

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB)

Javni registri

Pristupite trima javnim registrima EDPB-a. Registri uključuju evidenciju o kodeksima postupanja, mehanizmima certificiranja, pečatima i oznakama te obvezujuća korporativna pravila.

Informacijski centri EU-a

Informacijski centri Europe Direct

Obratite se lokalnom informacijskom centru Europe Direct kako biste saznali više o funkcioniranju EU-a.