Skip to main content

Dostęp do informacji

Przejrzystość

Przejrzystość jest jedną z podstawowych zasad UE. Zgodnie z tą zasadą UE musi ujawniać informacje dotyczące kształtowania polityki i wydatków, a także przestrzegać zasady swobodnego dostępu do informacji. Zasady te zostały określone w traktatach unijnych.

Art. 10 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że decyzje powinny być „podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela”. Zgodnie z art. 11 obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim należy umożliwić „wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii”.

Kwestie te poruszono szerzej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Stwierdzono w nim, że instytucje Unii Europejskiej są zobowiązane do działania w sposób jawny oraz do zapewnienia, aby zarówno obywatele, jak i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w państwie członkowskim UE miały dostęp do dokumentów (art. 15).

W praktyce oznacza to, że każdy ma prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów i agencji Unii, w tym do tekstów prawnych, oficjalnych dokumentów, protokołów posiedzeń i porządków obrad. Kliknij na wybrane linki podane na tej stronie, aby przejść do baz danych i rejestrów publicznych, z których możesz pobrać dokumenty bezpośrednio przez internet lub złożyć wniosek o udostępnienie dokumentu.

Dostęp do dokumentów

Aby zwiększyć przejrzystość, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej z wyprzedzeniem publikują swoje harmonogramy posiedzeń, a o wynikach spotkań informują podczas konferencji prasowych. Sesje Parlamentu i część posiedzeń Rady można też śledzić przez internet.

Do wiadomości publicznej podaje się wszystkie priorytety programowe, w tym wytyczne polityczne Komisji, orędzie o stanie Unii i program prac Komisji. Publikowane są również strategiczny program Rady Europejskiej oraz priorytety kolejnych prezydencji w Radzie UE.

Można śledzić harmonogramy prac komisarzy, przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Pozostałe instytucje i organy Unii również publikują harmonogramy prac swoich przewodniczących i kalendarze spotkań, a ich posiedzenia transmitowane w internecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronach poszczególnych organów i instytucji.

Bazy danych UE

EUR-Lex

Baza danych EUR-Lex zawiera dorobek prawny Unii. To baza danych, w której można wyszukiwać traktaty, akty prawne, umowy międzynarodowe, procedury stanowienia prawa, streszczenia aktów prawnych UE oraz orzecznictwo.

Rejestr służący przejrzystości

Rejestr umożliwia wyszukiwanie lub rejestrowanie organizacji. Zawiera informacje na temat tego, jakie interesy są reprezentowane na szczeblu unijnym, kto je reprezentuje i jakim dysponuje budżetem. Jest prowadzony wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. Warto pamiętać, że przedstawiciele organizacji, które nie są zarejestrowane, nie mogą uczestniczyć w spotkaniach wysokiego szczebla z komisarzami lub urzędnikami wyższego szczebla.

DORIE

DORIE to baza danych umożliwiająca wyszukiwanie dokumentów dotyczących zagadnień unijnych, a jej zasoby obejmują okres od 1946 r. do dziś. Wśród dostępnych w niej dokumentów znajdują się instrumenty prawne przyjęte przez instytucje Unii, protokoły posiedzeń instytucji i organów, komunikaty i artykuły prasowe, przemówienia europejskich polityków i wewnętrzne notatki służb Komisji.

Publikacje UE

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej

Sprawozdanie zawiera informacje na temat najważniejszych inicjatyw podjętych przez UE oraz jej największych osiągnięć w ubiegłym roku.

Urząd Publikacji UE

To internetowa biblioteka, w której można wyszukiwać publikacje instytucji i innych organów UE.

Portal Otwartych Danych UE

Portal Otwartych Danych UE pełni rolę pojedynczego punktu kontaktowego i można w nim wyszukiwać dane publikowane przez instytucje i inne organy UE. Dane te można wykorzystywać do celów zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Rejestry publiczne

Parlament Europejski

Publiczny rejestr dokumentów

Rejestr zawiera dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Parlament Europejski od grudnia 2001 r. Można w nim znaleźć protokoły posiedzeń i porządki obrad, teksty prawne i rezolucje.

Rada Europejska

Rejestr dokumentów

Rejestr zapewnia dostęp do dokumentów publikowanych przez Radę Europejską od 1999 r. Zawiera konkluzje (od 2004 r.), protokoły posiedzeń, porządki obrad, głosowania i wyniki obrad.

Rada UE

Rejestr dokumentów

Rejestr zapewnia dostęp do dokumentów publikowanych przez Radę od 1999 r. Zawiera legislacyjne dokumenty przygotowawcze, protokoły posiedzeń, porządki obrad, głosowania i wyniki obrad.

Wyszukiwarka aktów podlegających współdecyzji (zwykłej procedurze ustawodawczej)

Wyszukiwarka pozwala wyszukać informacje o unijnych aktach podlegających zwykłej procedurze ustawodawczej. Zawiera dokumenty dotyczące zarówno prac bieżących, jak i już zakończonych.

Komisja Europejska

Rejestr dokumentów Komisji

Rejestr zawiera dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Komisję od stycznia 2001 r. Można w nim znaleźć dokumenty prawne oraz protokoły posiedzeń i porządki obrad.

Rejestr dokumentów procedury komitetowej

W rejestrze można wyszukać informacje i dokumentację z prac komitetów, które wspierają Komisję we wdrażaniu przepisów UE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dostęp do dokumentów administracyjnych

Na tej stronie można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości UE.

Europejski Bank Centralny (EBC)

Publiczny rejestr dokumentów

Rejestr umożliwia dostęp do dokumentów publikowanych przez EBC. Zawiera kalendarze, decyzje, opinie, agendy posiedzeń i protokoły.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Dostęp do dokumentów

Na tej stronie można złożyć wniosek o dostęp do dokumentów Trybunału na piśmie, w formie papierowej lub elektronicznej.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Publiczny rejestr ESDZ

Rejestr zawiera dokumenty sporządzone przez ESDZ od stycznia 2015 r. Znajdują się w nim wnioski, zalecenia, dokumenty robocze i decyzje administracyjne.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Wyszukiwarka dokumentów publicznych EKES-u

Wyszukiwarka umożliwia dostęp do dokumentów sporządzonych przez EKES. Są one dostępne w formie elektronicznej.

Europejski Komitet Regionów (KR)

Dostęp do dokumentów

Za pośrednictwem tej strony można skontaktować się z Działem Przejrzystości i Dostępu do Dokumentów, aby złożyć wniosek o dostęp do dokumentów sporządzonych przez KR.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Rejestr publiczny

Rejestr umożliwia dostęp do informacji i dokumentów środowiskowych i społecznych dotyczących projektów w zakresie zrównoważonych inwestycji, a także dokumentów dotyczących polityki ochrony środowiska.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Rejestr publiczny

Rejestr umożliwia wyszukiwanie dokumentów dotyczących głównej działalności Rzecznika (prowadzonych spraw, decyzji, zaleceń) oraz dokumentów odnoszących się do strategii, polityki i zarządzania wysokiego szczebla.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Rejestr dokumentów

Rejestr umożliwia dostęp do dokumentacji działań EIOD w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD)

Rejestry publiczne

EROD publikuje trzy rejestry publiczne. Zawierają one kodeksy postępowania, mechanizmy certyfikacji, znaki jakości i oznaczenia, a także wiążące reguły korporacyjne.

Centra informacyjne UE

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct

Skontaktuj się ze swoim lokalnym Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak działa UE.