Direct naar de inhoud

Toegang tot informatie

Transparantie

Transparantie is een van de belangrijke beginselen van de EU. Dit betekent dat de EU informatie over haar beleidsvorming en uitgaven moet bekendmaken en dat zij het beginsel van de informatievrijheid moet handhaven. Deze beginselen zijn vastgelegd in de EU-verdragen.

In artikel 10 van het Verdrag betreffende de Europese Unie is bepaald dat de besluitvorming plaatsvindt “zo dicht bij de burgers als mogelijk is”. In artikel 11 staat dat burgers en representatieve organisaties de mogelijkheid moeten krijgen “hun mening over alle onderdelen van het optreden van de Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in discussie te treden”.

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gaat hier nader op in. Daarin staat te lezen dat de instellingen van de EU in een zo groot mogelijke openheid moeten werken en ervoor moeten zorgen dat iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een EU-land recht heeft op toegang tot documenten.

In de praktijk betekent dit dat u het recht hebt om documenten in te zien van de instellingen, organen en agentschappen van de EU, onder meer wetgevingsteksten, officiële documenten, agenda’s en notulen van vergaderingen. Volg de links op deze pagina om toegang te krijgen tot hun databases en openbare registers, waar u online of op verzoek documenten kunt krijgen.

Toegang tot documenten

Om de transparantie te verhogen, maken de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad van de EU hun vergaderroosters vooraf bekend en geven zij tijdens persconferenties informatie over de bereikte resultaten. U kunt de zittingen van het Europees Parlement ook online volgen. De zittingen van de Raad zijn deels online toegankelijk.

Alle programmaprioriteiten, met inbegrip van de politieke beleidslijnen van de Commissie, de toespraak over de Staat van de Unie en het werkprogramma van de Commissie, worden openbaar gemaakt. De strategische agenda van de Europese Raad en de daaruit voortvloeiende prioriteiten voor het voorzitterschap van de Raad worden eveneens openbaar gemaakt.

U kunt de agenda’s van de leden van de Commissie, van de voorzitter van de Europese Raad en van de voorzitter van het Europees Parlement raadplegen.

Ook de andere instellingen en organen van de EU publiceren de agenda’s, vergaderroosters en via het internet gestreamde vergaderingen van hun voorzitters.

Raadpleeg instellingen en organen voor nadere informatie.

EU-databases

EUR-Lex

EUR-Lex is de toegang tot het recht van de EU. Op die website kunt u verdragen, rechtshandelingen, internationale overeenkomsten, wet- en regelgevingsprocedures, samenvattingen van de EU-wetgeving en jurisprudentie opzoeken.

Transparantieregister

Zoek organisaties op of registreer uw eigen organisatie. Het register bevat informatie over de belangen die op EU-niveau worden behartigd, door wie, en met welk budget. Het wordt gezamenlijk beheerd door het Europees Parlement en de Europese Commissie. Als een organisatie niet geregistreerd is, kunnen de vertegenwoordigers ervan niet op hoog niveau vergaderen met leden van de Commissie of hogere ambtenaren van de Commissie.

DORIE

In de DORIE-database kunt u documenten opzoeken over EU-aangelegenheden. De database bestrijkt de periode 1946 - heden. In de database vindt u besluiten van de EU-instellingen, notulen van vergaderingen van instellingen en organen, persberichten, krantenartikelen, toespraken van Europese leiders en interne nota's van de Commissie.

EU-publicaties

Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie

Dit verslag geeft een overzicht van de belangrijkste initiatieven en resultaten van de EU in het afgelopen jaar.

Publicatiebureau van de EU

In deze online bibliotheek vindt u publicaties van de EU-instellingen en andere organen.

Opendataportaal van de Europese Unie

Het opendataportaal van de EU is een onestopshop voor gegevens afkomstig van de EU-instellingen en andere organen. U mag die gegevens gebruiken en hergebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Openbare registers

Europees Parlement

Openbaar register van documenten

Via deze website krijgt u toegang tot documenten die het Europees Parlement sinds december 2001 heeft opgesteld of ontvangen. U vindt er onder meer notulen, agenda’s, wetgevingsteksten en resoluties.

Europese Raad

Documentenregister

Via deze website krijgt u toegang tot documenten die de Europese Raad sinds 1999 heeft opgesteld. U vindt er conclusies (vanaf 2004), notulen, agenda's, stemmingen en resultaten.

Raad van de EU

Documentenregister

Via deze website krijgt u toegang tot documenten die de Raad sinds 1999 heeft opgesteld. U vindt er ook voorbereidende wetgevingsdocumenten, notulen, agenda's, stemmingen en resultaten.

Register van wetgevingshandelingen (gewone wetgevingsprocedure)

U kunt zoeken naar EU-wetgevingshandelingen die zijn aangenomen in het kader van de gewone wetgevingsprocedure (voorheen "medebeslissingsprocedure"). Zowel lopende als afgeronde procedures zijn hierin opgenomen.

Europese Commissie

Register van documenten van de Commissie

Via dit register krijgt u toegang tot door de Commissie opgestelde of ontvangen documenten die van 1 januari 2001 of later dateren. Het bevat wetgevingsdocumenten, samen met agenda's en notulen van vergaderingen.

Comitologieregister

In dit register kunt u op zoek gaan naar informatie en documenten in verband met de werkzaamheden van de comités die de Commissie bijstaan bij de uitvoering van de EU-wetgeving.

Hof van Justitie van de Europese Unie

Toegang tot administratieve documenten

U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de administratieve documenten die door het Hof van Justitie van de Europese Unie worden bijgehouden.

Europese Centrale Bank (ECB)

Openbaar register van documenten

Via dit register krijgt u toegang tot documenten die door de ECB zijn vrijgegeven. U vindt er onder meer agenda's, besluiten, adviezen, vergaderagenda’s en notulen.

Europese Rekenkamer

Toegang tot documenten

U kunt schriftelijk of per e-mail een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot documenten die door de Europese Rekenkamer zijn uitgegeven.

Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

Openbaar register van de EDEO

Via dit register krijgt u toegang tot door de EDEO opgestelde documenten die van januari 2015 of later dateren. U vindt er voorstellen, aanbevelingen, werkdocumenten en administratieve besluiten.

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Openbare documenten van het EESC

Via deze website krijgt u toegang tot documenten die door het EESC zijn opgesteld. Deze documenten worden elektronisch ter beschikking gesteld.

Europees Comité van de Regio's (CvdR)

Toegang tot documenten

Neem contact op met de dienst Transparantie & Toegang als u toegang wenst te krijgen tot documenten die het CvdR heeft opgesteld.

Europese Investeringsbank (EIB)

Openbaar register

Via deze website krijgt u toegang tot milieu- en sociale gegevens en tot documenten over duurzame investeringsprojecten en milieubeleidsdocumenten.

Europese Ombudsman

Openbaar register

In dit register kunt u documenten opzoeken betreffende de hoofdactiviteiten van de Europese Ombudsman (zaken, besluiten, aanbevelingen) evenals documenten met betrekking tot strategie, beleid en het hogere management.

Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

Centraal register van verwerkingsactiviteiten

Via deze website krijgt u toegang tot dossiers over de activiteiten van de EDPS in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB)

Openbare registers

Via deze website krijgt u toegang tot de drie openbare registers van het EDPB. U vindt er dossiers in verband met gedragscodes, certificeringsmechanismen, gegevensbeschermingszegels en -merktekens, en bindende bedrijfsvoorschriften.

Voorlichtingscentra van de EU

Europe Direct

Als u meer te weten wilt komen over de werking van de EU, kunt u contact opnemen met uw plaatselijk Europe Direct-informatiecentrum.