Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Διαφάνεια

Η διαφάνεια είναι μία από τις βασικές αρχές της ΕΕ. Απαιτεί ότι η ΕΕ δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη χάραξη πολιτικής και τις δαπάνες της και τηρεί την αρχή της ελευθερίας της πληροφόρησης. Οι αρχές αυτές καθορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ.

Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η ανοικτή λήψη αποφάσεων πραγματοποιείται «όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες». Το άρθρο 11 ορίζει ότι τόσο τα άτομα όσο και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να «γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια τις απόψεις τους σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης».

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει λεπτομερέστερα αυτά τα σημεία. Ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υποχρεούνται να ενεργούν δημοσίως και να διασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή έχουν την καταστατική έδρα τους σε χώρα της ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα (άρθρο 15).

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα που προέρχονται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών κειμένων, επίσημων εγγράφων, πρακτικών συνεδριάσεων και ημερήσιων διατάξεων. Ακολουθήστε τους συνδέσμους αυτής της σελίδας για να αποκτήσετε πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και στα δημόσια μητρώα τους, απ΄ όπου μπορείτε να λάβετε έγγραφα είτε απευθείας ηλεκτρονικά είτε κατόπιν αιτήματος.

Πρόσβαση σε έγγραφα

Για να αυξηθεί η διαφάνεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ δημοσιεύουν εκ των προτέρων το πρόγραμμα των συνεδριάσεών τους και παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματά τους μέσω συνεντεύξεων Τύπου. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις συνόδους του Κοινοβουλίου και τμήματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου ηλεκτρονικά.

Δημοσιοποιούνται όλες οι προτεραιότητες προγραμματισμού, μεταξύ των οποίων οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Δημοσιοποιούνται επίσης το στρατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι επακόλουθες προτεραιότητες της Προεδρίας του Συμβουλίου.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα προγράμματα των επιτρόπων, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ δημοσιεύουν επίσης τα χρονοδιαγράμματα των προέδρων τους, το πρόγραμμα των συνεδριάσεων και τις συνεδριάσεις που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη σελίδα θεσμικά όργανα και οργανισμοί.

Βάσεις δεδομένων της ΕΕ

EUR-Lex

Το EUR-Lex είναι η πύλη εισόδου σας στο δίκαιο της ΕΕ. Μπορείτε να αναζητείτε συνθήκες, νομικές πράξεις, διεθνείς συμφωνίες, νομοθετικές διαδικασίες, περιλήψεις της νομοθεσίας της ΕΕ και νομολογία.

Μητρώο διαφάνειας

Αναζητήστε οργανώσεις ή καταχωρίστε τη δική σας. Το μητρώο περιλαμβάνει πληροφορίες, σε επίπεδο ΕΕ, σχετικά με τα συμφέροντα που επιδιώκονται, από ποιον και με ποιους προϋπολογισμούς. Τη διαχείρισή του έχουν αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι οργανώσεων δεν μπορούν να πραγματοποιούν συναντήσεις υψηλού επιπέδου με επιτρόπους ή ανώτερους υπαλλήλους της Επιτροπής εάν η οργάνωσή τους δεν είναι καταχωρισμένη.

DORIE

Αναζήτηση στη βάση δεδομένων DORIE εγγράφων σχετικών με ζητήματα της ΕΕ από το 1946 έως σήμερα. Στα εν λόγω έγγραφα συγκαταλέγονται νομικές πράξεις που έχουν εγκριθεί από τα όργανα της ΕΕ, πρακτικά συνεδριάσεων των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών, δελτία και άρθρα Τύπου, ομιλίες Ευρωπαίων ιθυνόντων καθώς και εσωτερικά έγγραφα των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Εκδόσεις της ΕΕ

Γενική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ετήσια έκθεση για τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ

Αναζήτηση στη διαδικτυακή βιβλιοθήκη εκδόσεων των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναζήτηση στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ, το ενιαίο σημείο εισόδου, δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα για εμπορικούς ή μη σκοπούς.

Δημόσια μητρώα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δημόσιο μητρώο εγγράφων

Πρόσβαση σε έγγραφα που έχουν παραχθεί ή ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Δεκέμβριο του 2001. Περιλαμβάνονται πρακτικά συνεδριάσεων, ημερήσιες διατάξεις, νομοθετικά κείμενα και ψηφίσματα.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Μητρώο εγγράφων

Πρόσβαση σε έγγραφα που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το 1999. Περιλαμβάνονται συμπεράσματα (από το 2004), πρακτικά συνεδριάσεων, ημερήσιες διατάξεις, ψηφοφορίες και αποτελέσματα.

Συμβούλιο της ΕΕ

Μητρώο εγγράφων

Πρόσβαση σε έγγραφα που έχει εκδώσει το Συμβούλιο από το 1999. Περιλαμβάνονται προπαρασκευαστικά νομοθετικά έγγραφα, πρακτικά συνεδριάσεων, ημερήσιες διατάξεις, ψηφοφορίες και αποτελέσματα.

Μητρώο νομοθετικών πράξεων στο πλαίσιο της «συναπόφασης» (συνήθης νομοθετική διαδικασία)

Αναζήτηση νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Περιλαμβάνονται τόσο εν εξελίξει όσο και ολοκληρωθείσες διαδικασίες.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μητρώο εγγράφων της Επιτροπής

Πρόσβαση σε έγγραφα που έχουν παραχθεί ή ληφθεί από την Επιτροπή από τον Ιανουάριο του 2001. Περιλαμβάνονται νομοθετικά έγγραφα καθώς και πρακτικά και ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων.

Μητρώο επιτροπολογίας

Αναζήτηση πληροφοριών και εγγράφων σχετικών με το έργο των επιτροπών που βοηθούν την Επιτροπή στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα

Αίτηση για πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Δημόσιο μητρώο εγγράφων

Πρόσβαση σε έγγραφα που έχει εκδώσει η ΕΚΤ. Περιλαμβάνονται ημερολόγια, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά συνεδριάσεων.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)

Πρόσβαση σε έγγραφα

Υποβάλετε αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα που εκδίδει το ΕΕΣ γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

Δημόσιο μητρώο ΕΥΕΔ

Πρόσβαση σε έγγραφα που έχουν παραχθεί ή ληφθεί από την ΕΥΕΔ από τον Ιανουάριο του 2015. Περιλαμβάνονται προτάσεις, συστάσεις, έγγραφα εργασίας και διοικητικές αποφάσεις.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Δημόσια έγγραφα της ΕΟΚΕ

Πρόσβαση σε έγγραφα που παράγει η ΕΟΚΕ. Διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Πρόσβαση σε έγγραφα

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Διαφάνειας και Πρόσβασης σε Έγγραφα για να ζητήσετε πρόσβαση σε έγγραφα που παράγει η ΕτΠ.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Δημόσιο μητρώο

Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές πληροφορίες/έγγραφα σχετικά με βιώσιμα επενδυτικά έργα, καθώς και σε έγγραφα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Δημόσιο μητρώο

Αναζήτηση βασικών επιχειρησιακών εγγράφων (υποθέσεις, αποφάσεις, συστάσεις) και εγγράφων σχετικών με τη στρατηγική, την πολιτική και τη διαχείριση υψηλού επιπέδου.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Μητρώο αρχείων

Πρόσβαση στα αρχεία των δραστηριοτήτων του ΕΕΠΔ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)

Δημόσια μητρώα

Πρόσβαση στα τρία δημόσια μητρώα του ΕΣΠΔ. Περιλαμβάνει αρχεία σχετικά με κώδικες δεοντολογίας, μηχανισμούς πιστοποίησης, σφραγίδες και σήματα, καθώς και δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες.

Κέντρα πληροφόρησης της ΕΕ

Κέντρα πληροφόρησης Europe Direct

Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο πληροφόρησης Europe Direct για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ.