Pereiti prie pagrindinio turinio

Galimybė susipažinti su informacija

Skaidrumas

Skaidrumas – tai vienas iš pagrindinių ES principų. Jį įgyvendindama ES turi atskleisti informaciją apie politikos formavimą ir išlaidas, taip pat laikytis informacijos laisvės principo. Šie principai yra įtvirtinti ES sutartyse.

Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnyje nurodoma, kad atviras sprendimų priėmimo procesas vykdomas „kiek įmanoma labiau jį priartinant prie piliečių“. 11 straipsnyje nustatoma, kad tiek asmenims, tiek atstovaujamosioms asociacijoms turi būti suteikta galimybė „skelbti nuomones apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai jomis keistis“.

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo šie aspektai paaiškinami išsamiau. Joje nurodoma, kad ES institucijos privalo veikti viešai ir užtikrinti, kad visi piliečiai ir visi fiziniai ar juridiniai asmenys, gyvenantys ar turintys registruotą buveinę valstybėje narėje, gali susipažinti su dokumentais (15 straipsnis).

Praktiškai tai reiškia, kad turite teisę susipažinti su ES institucijų, įstaigų ir agentūrų dokumentais, be kita ko, teisės aktais, oficialiais dokumentais, posėdžių protokolais ir darbotvarkėmis. Spustelėkite šiame puslapyje pateikiamas nuorodas, kad patektumėte į jų duomenų bazių ir viešųjų registrų svetaines, kur galite dokumentus gauti arba tiesiogiai internete, arba pateikę prašymą.

Galimybė susipažinti su dokumentais

Siekdami didinti skaidrumą Europos Komisija, Europos Parlamentas, Europos Vadovų Taryba ir Europos Sąjungos Taryba iš anksto skelbia savo posėdžių tvarkaraščius ir spaudos konferencijose dalijasi informacija apie susitikimų rezultatus. Taip pat galite internetu stebėti Parlamento sesijas ir dalį Tarybos posėdžių.

Visi programų sudarymo prioritetai, be kita ko, Komisijos politinės gairės, pranešimai apie Sąjungos padėtį ir Komisijos darbo programa yra skelbiami viešai. Europos Vadovų Tarybos strateginė darbotvarkė ir paskesni Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės prioritetai taip pat skelbiami viešai.

Galite susipažinti su Komisijos narių, Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Parlamento pirmininko darbo grafikais.

Kitos ES institucijos ir įstaigos taip pat skelbia savo pirmininkų darbo grafikus, posėdžių ir internetu transliuojamų posėdžių kalendorius.

Spustelėkite nuorodą, jei norite rasti daugiau informacijos apie institucijas ir įstaigas.

ES duomenų bazės

„Eur-Lex“

„Eur-Lex“ – tai jūsų vartai į ES teisę. Čia galite rasti sutartis, teisės aktus, tarptautinius susitarimus, reglamentavimo procedūras, ES teisės aktų ir teismų praktikos santraukas.

Skaidrumo registras

Ieškokite organizacijų arba užregistruokite savo organizaciją. Registre pateikiama ES lygmens informacija apie tai, kokie interesai yra ginami, kas tai daro ir kokiomis lėšomis. Jo veikimą drauge užtikrina Europos Parlamentas ir Europos Komisija. Atkreipkite dėmesį, kad organizacijų atstovai negali dalyvauti aukšto lygio susitikimuose su Komisijos nariais ar vyresniais Komisijos pareigūnais, jei jų organizacija nėra užregistruota.

Duomenų bazė DORIE

Duomenų bazėje DORIE ieškokite dokumentų ES klausimais nuo 1946 m. iki šių dienų. Joje, be kita ko, pateikiamos teisinės priemonės, kurias priėmė ES institucijos, institucijų ir įstaigų rengtų posėdžių protokolai, pranešimai spaudai, spaudos straipsniai, Europos vadovų kalbos ir Komisijos vidaus dokumentai.

ES leidiniai

Bendrasis pranešimas apie Europos Sąjungos veiklą

Šiame pranešime apžvelgiamos svarbiausios praėjusių metų ES iniciatyvos ir didžiausi laimėjimai.

ES leidinių biuras

Internetinėje bibliotekoje ieškokite ES institucijų ir kitų įstaigų leidinių.

ES atvirųjų duomenų portalas

Vieno langelio principu veikiančiame ES atvirųjų duomenų portale ieškokite ES institucijų ir kitų įstaigų pateikiamų duomenų. Šiuos duomenis galite naudoti ir pakartotinai naudoti komerciniais arba nekomerciniais tikslais.

Viešieji registrai

Europos Parlamentas

Viešasis dokumentų registras

Susipažinkite su dokumentais, kuriuos Europos Parlamentas parengė arba gavo nuo 2001 m. gruodžio mėn. Taip pat pateikiama posėdžių protokolai, teisės aktai ir rezoliucijos.

Europos Vadovų Taryba

Dokumentų registras

Susipažinkite su dokumentais, kuriuos Europos Vadovų Taryba paskelbė nuo 1999 m. Taip pat pateikiamos išvados (nuo 2004 m.), posėdžių protokolai, posėdžių darbotvarkės, balsavimai ir balsavimo rezultatai.

ES Taryba

Dokumentų registras

Susipažinkite su dokumentais, kuriuos Europos Sąjungos Taryba paskelbė nuo 1999 m. Taip pat pateikiami parengiamieji teisėkūros procedūra priimami dokumentai, posėdžių protokolai, posėdžių darbotvarkės, balsavimai ir balsavimo rezultatai.

Teisėkūros aktų pagal bendro sprendimo procedūrą (įprastą teisėkūros procedūrą) registras

Ieškokite ES teisėkūros aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Pateikiami tiek su vykstančiomis, tiek su užbaigtomis procedūromis susiję dokumentai.

Europos Komisija

Komisijos dokumentų registras

Susipažinkite su dokumentais, kuriuos Komisija parengė arba gavo nuo 2001 m. sausio mėn. Taip pat pateikiami teisėkūros procedūra priimti dokumentai, posėdžių protokolai ir darbotvarkės.

Komiteto procedūrų registras

Ieškokite informacijos ir dokumentų, kurie yra susiję su komitetų, padedančių Komisijai įgyvendinti ES teisės aktus, darbu.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Galimybė susipažinti su administraciniais dokumentais

Prašykite galimybės susipažinti su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo turimais administraciniais dokumentais.

Europos Centrinis Bankas (ECB)

Viešasis dokumentų registras

Galimybė susipažinti su ECB paskelbtais dokumentais. Taip pat pateikiamos darbotvarkės, sprendimai, nuomonės, posėdžių protokolai ir darbotvarkės.

Europos Audito Rūmai

Galimybė susipažinti su dokumentais

Raštu arba elektroniniu paštu pateikite prašymą susipažinti su Audito Rūmų paskelbtais dokumentais.

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)

EIVT viešas registras

Susipažinkite su dokumentais, kuriuos EIVT parengė nuo 2015 m. sausio mėn. Taip pat pateikiami pasiūlymai, rekomendacijos, darbo dokumentai ir administraciniai sprendimai.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK)

EESRK vieši dokumentai

Susipažinkite su EESRK parengtais dokumentais. Dokumentai pateikiami elektronine forma.

Europos regionų komitetas (RK)

Galimybė susipažinti su dokumentais

Susisiekite su Skaidrumo ir prieigos prie dokumentų departamentu ir paprašykite galimybės susipažinti su Regionų komiteto parengtais dokumentais.

Europos investicijų bankas (EIB)

Viešas registras

Susipažinkite su aplinkos ir socialinės sričių informacija bei dokumentais, susijusiais su tvariais investiciniais projektais, taip pat su aplinkos politikos srities dokumentais.

Europos ombudsmenas

Viešas registras

Ieškokite pagrindinių darbo dokumentų (bylų, sprendimų, rekomendacijų) ir dokumentų, susijusių su strategija, politika ir vyresniąja vadovybe.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Veiklos įrašų registras

Susipažinkite su EDAPP vykdoma asmens duomenų tvarkymo veikla.

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV)

Viešieji registrai

Susipažinkite su trimis EDAV viešais registrais. Taip pat pateikiami elgesio kodeksų įrašai, sertifikavimo mechanizmai, ženklai ir žymenys, taip pat įmonėms privalomos taisyklės.

ES informacijos centrai

„Europe Direct“ informacijos centrai

Susisiekite su arčiausiai jūsų esančiu „Europe Direct“ informacijos centru ir gaukite informacijos apie tai, kaip veikia ES.