Skip to main content

Tillgång till information

Öppenhet

Öppenhet är en av EU:s grundprinciper. Det innebär att EU måste lämna ut information om sina beslut och utgifter och värna informationsfriheten. De här principerna slås fast i EU-fördragen.

Enligt artikel 10 i EU-fördraget ska besluten fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt, och enligt artikel 11 ska både enskilda personer och representativa sammanslutningar ha möjlighet att uttrycka och offentligt diskutera sina åsikter inom EU:s alla politikområden.

I EUF-fördraget anges dessutom att EU-institutionerna är skyldiga att agera offentligt och se till att alla fysiska och juridiska personer som är bosatta eller har sitt säte i ett EU-land kan få tillgång till handlingar (artikel 15).

Det innebär att du har rätt att få tillgång till handlingar från EU:s institutioner, organ och byråer, bland annat lagtexter, officiella handlingar, mötesprotokoll och dagordningar. På den här sidan har vi samlat länkar till databaser och offentliga register, där du antingen kan läsa handlingarna direkt på nätet eller begära ut dem.

Tillgång till handlingar

För att öka öppenheten publicerar kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och ministerrådet sina mötesplaneringar i förväg och håller presskonferenser för att informera om vad de har diskuterat. Du kan också följa parlamentets plenarsammanträden och delar av rådets möten på nätet.

Kommissionen informerar om sina prioriteringar och publicerar sina politiska riktlinjer, talet om tillståndet i unionen och sitt arbetsprogram. Europeiska rådets strategiska agenda och rådsordförandeskapets prioriteringar publiceras också.

Du kan se programmen för vad kommissionärerna, Europeiska rådets ordförande och Europaparlamentets ordförande ska göra genom att titta i deras kalendrar.

Övriga EU-institutioner och EU-organ publicerar också sina ordförandens kalendarium över möten och webbsändningar.

Vill du veta mer? Sök bland institutioner och organ.

EU-databaser

EUR-Lex

EUR-Lex är din ingång till EU-rätten. Du kan söka efter fördrag, rättsakter, internationella avtal, lagstiftningsförfaranden, sammanfattningar av EU-lagstiftning och rättspraxis.

Öppenhetsregistret

Sök efter organisationer eller registrera din egen. Registret innehåller information om vilka intressen som företräds, vem som står bakom och hur mycket påverkansarbetet kostar. Registret sköts av Europaparlamentet och kommissionen gemensamt. Observera att företrädare för organisationer måste vara registrerade i öppenhetsregistret för att få träffa kommissionärerna eller högre kommissionstjänstemän.

Dorie

I Dorie-databasen kan du söka efter EU-dokument från och med 1946. Här finns bland annat rättsakter som antagits av EU-institutionerna, mötesprotokoll, pressmeddelanden, artiklar, tal av EU:s ledare och kommissionens interna minnesanteckningar.

EU-publikationer

Allmän rapport om EU: s verksamhet

Den allmänna rapporten redogör för EU:s viktigaste insatser under det gångna året.

EU:s publikationsbyrå

Sök publikationer från EU:s institutioner och andra organ i EU:s eget bibliotek på nätet.

EU:s portal för öppna data

EU:s portal för öppna data innehåller datamängder från EU:s institutioner och andra organ. Du får använda uppgifterna för kommersiella och icke-kommersiella ändamål, utan kostnad.

Offentliga register

Europaparlamentet

Offentligt dokumentregister

Hitta handlingar som Europaparlamentet har utfärdat eller tagit emot sedan december 2001. Här finns mötesprotokoll, dagordningar, lagtexter och resolutioner.

Europeiska rådet

Register över handlingar

Register över Europeiska rådets handlingar från och med 1999. Här finns slutsatser (från 2004), mötesprotokoll, dagordningar, omröstningar och resultat.

Ministerrådet

Register över handlingar

Sök bland rådets handlingar från och med 1999. Här finns förberedande lagstiftningshandlingar, mötesprotokoll, dagordningar, omröstningar och resultat.

Lagstiftningsakter under ”medbeslutandeförfarandet” (ordinarie lagstiftningsförfarandet)

Sök efter EU-rättsakter som antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet – både pågående och avslutade ärenden.

Europeiska kommissionen

Registret över kommissionsdokument

Hitta handlingar som kommissionen har utfärdat eller tagit emot sedan januari 2001. Här finns lagstiftningshandlingar, mötesprotokoll och dagordningar.

Registret över kommittéhandlingar

Sök information och dokument om arbetet i de kommittéer som hjälper kommissionen att genomföra EU-lagstiftningen.

EU-domstolen

Tillgång till administrativa handlingar

Här kan du begära tillgång till EU-domstolens administrativa handlingar.

Europeiska centralbanken

Offentligt dokumentregister

Här hittar du ECB:s kalendrar, beslut, yttranden, dagordningar och mötesprotokoll.

Europeiska revisionsrätten

Tillgång till handlingar

Du kan be att få tillgång till revisionsrättens handlingar per brev eller mejl.

Europeiska utrikestjänsten

Utrikestjänstens offentliga register

Få tillgång till handlingar som utrikestjänsten publicerat sedan januari 2015. Här finns förslag, rekommendationer, arbetsdokument och administrativa beslut.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Officiella handlingar

Sök bland ekonomiska och sociala kommitténs handlingar i elektroniskt format.

Europeiska regionkommittén

Tillgång till handlingar

Kontakta avdelningen för öppenhet och tillgång till handlingar för att begära ut regionkommitténs handlingar.

Europeiska investeringsbanken

Offentligt register

Hitta information och handlingar om hållbara investeringsprojekt och deras miljö- och samhällspåverkan.

EU-ombudsmannen

Offentligt register

Sök dokument om ärenden, beslut och rekommendationer eller dokument som rör strategi, policy och förvaltning.

Europeiska datatillsynsmannen

Register över personuppgiftsbehandling

Här finns Europeiska datatillsynsmannens register över behandling av personuppgifter.

Europeiska dataskyddsstyrelsen

Offentliga register

Få tillgång till Europeiska dataskyddsstyrelsens offentliga register över uppförandekoder, certifieringsmekanismer, sigill och märkningar samt bindande företagsregler.

EU:s informationscentrum

Europa direkts informationskontor

Kontakta ditt lokala Europa direkt-kontor om du vill veta mer om hur EU fungerar.