Siirry pääsisältöön

Avoimuus

Avoimuus on yksi EU:n keskeisistä periaatteista. Sen mukaisesti EU:n on julkistettava tietoja päätöksenteosta ja varojen käytöstä sekä noudatettava tiedonsaantivapauden periaatetta. Nämä periaatteet on vahvistettu EU:n perussopimuksissa.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklassa määrätään, että ”päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia”. 11 artiklassa todetaan, että sekä yksityisille henkilöille että etujärjestöille olisi annettava mahdollisuus ”esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla”.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa kuvataan näitä periaatteita tarkemmin. Siinä EU:n toimielimet velvoitetaan toimimaan avoimesti ja varmistamaan, että kaikilla unionin kansalaisilla sekä kaikilla luonnollisilla henkilöillä, jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa, ja kaikilla oikeushenkilöillä, joilla on sääntömääräinen kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua asiakirjoihin (15 artikla).

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EU-kansalaisella on oikeus tutustua EU:n toimielinten, virastojen ja laitosten asiakirjoihin, kuten säädösteksteihin, virallisiin dokumentteihin sekä kokousten pöytäkirjoihin ja asialistoihin. Tällä sivulla olevien linkkien kautta pääset EU-elinten tietokantoihin ja julkisiin rekisteihin, joista saat asiakirjoja nähtäväksi joko suoraan verkosta tai pyynnöstä.

Asiakirjojen saatavuus

Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto julkaisevat kokousaikataulunsa etukäteen ja kertovat kokousten tuloksista lehdistötilaisuuksissa. Parlamentin istuntoja ja osia neuvoston kokouksista voi myös seurata verkossa.

Kaikki ohjelmasuunnittelun linja-asiakirjat, kuten komission poliittiset suuntaviivat ja työohjelma sekä komission puheenjohtajan puhe unionin tilasta, julkaistaan. Myös Eurooppa-neuvoston strateginen ohjelma ja neuvoston puheenjohtajan painopisteet julkaistaan.

Komissaarien, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen ohjelma- ja kokouskalenterit ovat julkisesti esillä.

Myös muiden EU:n toimielinten puheenjohtajien kokous- ja tapaamiskalenterit ovat julkisia, ja monia kokouksia näytetään verkossa suoratoistona.

Lisätietoa on EU-elinten sivustoilla.

EU:n tietokannat

EUR-Lex

EUR-Lex-sivustolla voi tutustua EU:n oikeudellisiin asiakirjoihin. Sivustolta voi hakea muun muassa EU:n perussopimuksia, EU-säädöksiä, kansainvälisiä sopimuksia, lainsäädäntömenettelyjen asiakirjoja, tiivistelmiä EU:n lainsäädännöstä ja tuomioistuinpäätöksiä.

Avoimuusrekisteri

Avoimuusrekisteristä voi selvittää, mitkä tahot harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä, mitä etuja ne ajavat ja miten paljon varoja ne käyttävät edunvalvontaan EU:n tasolla. Rekisteristä voi hakea organisaatioita, tai siihen voi rekisteröidä oman organisaationsa. Rekisteriä ylläpitävät yhteistyössä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio. Vain avoimuusrekisteriin rekisteröityneiden organisaatioiden edustajilla on oikeus osallistua komissaarien ja komission johtavien virkamiesten tapaamisiin.

DORIE-tietokanta

DORIE-tietokannasta voi hakea EU:hun liittyviä asiakirjoja vuodesta 1946 aina tähän päivään asti. Tietokanta sisältää muun muassa EU-toimielinten hyväksymiä oikeudellisia asiakirjoja, eri EU-elinten kokouspöytäkirjoja, lehdistötiedotteita, lehtiartikkeleita, EU-johtajien puheita sekä komission sisäisiä tiedotteita.

EU:n julkaisut

Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta

Yleiskertomuksissa esitellään EU:n keskeiset hankkeet ja saavutukset kalenterivuosittain.

EU:n julkaisutoimiston tietokanta

Verkkotietokannasta voi hakea EU:n toimielinten ja muiden elinten julkaisuja.

EU:n avoimen datan portaali

EU:n avoimen datan portaalista voi hakea EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaa dataa. Data on vapaasti käytettävissä kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Julkiset rekisterit

Euroopan parlamentti

Julkinen asiakirjarekisteri

Euroopan parlamentin laatimat tai vastaanottamat asiakirjat joulukuusta 2001 alkaen. Rekisteri sisältää mm. kokousten pöytäkirjoja ja asialistoja, säädöstekstejä ja päätöslauselmia.

Eurooppa-neuvosto

Asiakirjarekisteri

Eurooppa-neuvoston asiakirjat vuodesta 1999 alkaen. Rekisteri sisältää mm. päätelmiä (vuodesta 2004 alkaen), kokousten pöytäkirjoja, esityslistoja, äänestystuloksia ja kokousten tuloksia.

EU:n neuvosto

Asiakirjarekisteri

Neuvoston asiakirjat vuodesta 1999 alkaen. Rekisteri sisältää mm. lainsäädännön valmisteluasiakirjoja, kokousten pöytäkirjoja, esityslistoja, äänestystuloksia ja kokousten tuloksia.

Yhteispäätösmenettelyllä (tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä) hyväksyttävien säädösten rekisteri

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin EU-säädöksiin liittyvät asiakirjat. Rekisteri kattaa sekä käynnissä olevat että loppuun viedyt menettelyt.

Euroopan komissio

Komission asiakirjarekisteri

Komission laatimat tai vastaanottamat asiakirjat tammikuusta 2001 alkaen. Rekisteri sisältää mm. lainsäädäntöasiakirjoja sekä kokousten pöytäkirjoja ja asialistoja.

Komiteamenettelyrekisteri

Tietoja ja asiakirjoja, jotka liittyvät komissiota EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa avustavien komiteoiden työhön.

Euroopan unionin tuomioistuin

Tutustuminen EU:n tuomioistuimen hallinnollisiin asiakirjoihin

Euroopan unionin tuomioistuimen hallinnollisiin asiakirjoihin voi tutustua pyynnöstä.

Euroopan keskuspankki (EKP)

Julkinen asiakirjarekisteri

EKP:n julkaisemat asiakirjat. Rekisteri sisältää mm. kokous- ja tapahtumakalentereita, päätöksiä, lausuntoja sekä kokousten esityslistoja ja pöytäkirjoja.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Tutustuminen tilintarkastustuomioistuimen asiakirjoihin

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen asiakirjoihin voi tutustua pyynnöstä, jonka tehdään kirjeitse tai sähköpostitse.

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

Euroopan ulkosuhdehallinnon julkinen rekisteri

EUH:n laatimat asiakirjat tammikuusta 2015 alkaen. Rekisteri sisältää mm. ehdotuksia, suosituksia, työasiakirjoja ja hallinnollisia päätöksiä.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean julkiset asiakirjat

ETSK:n laatimat asiakirjat ovat saatavilla sähköisessä muodossa.

Euroopan alueiden komitea (AK)

Tutustuminen Alueiden komitean asiakirjoihin

AK:n asiakirjoja voi saada esittämällä pyynnön avoimuudesta ja asiakirjoihin tutustumisesta vastaavaan hallinnolliseen yksikköön.

Euroopan investointipankki (EIP)

Julkinen rekisteri

Investointihankkeisiin ja ympäristöpolitiikkaan liittyviä asiakirjoja.

Euroopan oikeusasiamies

Julkinen rekisteri

Oikeusasiamiehen toimiston käsittelemiin asioihin liittyviä päätöksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja sekä viraston strategiaan, toimintalinjoihin ja hallinnointiin liittyviä asiakirjoja.

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Henkilötietojen käsittelyä koskevien toimien rekisteri

Tutustu Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilötietojen käsittelyä koskevien toimien rekisteriin.

Euroopan tietosuojaneuvosto

Julkiset rekisterit

Euroopan tietosuojaneuvostolla on kolme julkista rekisteriä. Ne sisältävät tietoa tietosuojaan liittyvistä käytännesäännöistä, sertifiointimekanismeista, tietosuojasineteistä ja -merkeistä sekä yrityksiä koskevista sitovista säännöistä.

EU:n tiedotuspisteet

Europe Direct -tiedotuspisteet

Europe Direct -verkosto vastaa EU-aiheisiin kysymyksiin ja välittää EU:n julkaisuja. Verkoston toimipisteitä on kaikissa EU-maissa.